Ns 728. GOEDKOOPE 1909. Zondag, 20 Juni. Noord-Hoüandsch Nieuws- en Advertentie-blad. Uitgave van «F. Achtste Jaargang. VERONGELUKT. Verschijnt DINSDAG en ZATERDAG. Brieven en stukken gelieve men te adreeseeren aan de GOEDKOOPE PURMERENDER COURANT, uitgave van J. D. SCHUITEMAKER, Bliroau "Weerwa-1 33 03 te iPurmereild.. Telephoonnummer I N° 30. AffPhtPll in hpt Rllitcnlsnii' i Budapest V. Rudolfskai 7. I Berlin. l Paris Blbis Faubourg Montmartre. 1 geulen a/R. rtgCIHPll 111 DUBbmauu, l HEINRICH GRONMANDEL fc Co. G.*L, DAÏÏBE Co. 1 JOHN F.-JONES Cie. 1 HAASENSTE1N VOGLER. N AdvortehtiënDienstaanbiedingeu en Liefdegiften k 25 Ct. per 5 regels, k contant, elke regel meer 5 Ct., sonder korting vodr Boekh. of Postdireotle „Ceres" No. 30 ^TT-^ainielscliiidder tusschen de wielen werkend, prijs f 140 311^ werkend» ,prns met excentriek- Jïïaawn^i^ vingerbalk, prijs f 150.„Albion" ^9^ï^tltTnne vingerbalk, prijs f180.—, verkrijgbaaPBtf^Grr--JdU^ KOOLHAAS, Oosthuizen, {eBen iB£P6weitffeBrlile prijzen, -leze machines zijn dagelijks aan de smederij le zien. Ik kan II dus ten zeerste aanraden eerst te komen fijFiTatTMiMaBuna.laicliiae^tlJgstelien. Zijdie zich met 1 Juli op dit blad abonneeren, ontvangen de nog te verschijnen nummers GRATIS. MF U*nze abonné's per post, waarvan de adressen niet juist zijn, worden beleefd verzocht voor 1 Juli de veranderingen op te geven, daar rik t Juli de adresstrooken weder worden'herdrukt. Men gelieve er op te'letten dat de brieven geadresseerd moeten zijn GOEDKOOPE PM COURftHT Weerwal D 93. BINBfEJfliABfP. proek in Waterland- Woensdag morgen j I. word een der passagiers van de 7. g. Vrcemdelingenbnnt in ons dprp 700 onwel, dat zij ineen zakte. Gelukkig reisde do damo niet alleen, terwijl eenigo ingezetenen haar onmid- dollijk lor hulp kwamen- In één dor woningen aan het Havenrak werd zij binnengedragen, alwaar Bpocdig Dr. O. Bakker aanwezig was. Op verlangen der patiënte, diojnmiddels tot zichzelf was gekomen, werd per telefoon van do N.H. Tramwegmaaisehappj) con automobiel uit Amsterdam ontboden, die woldra arriveerde. Met dit voertuig vertrok het Engelsoho 'gezel schap naar Amsterdam, alwaar het in het Victoria-hotel logeerde. Broek in Waterland. Donderdag is de nieuwbenoemde burgemeester- dezer ge meente, do heer J. Ort, in een plechtigo raadsvergadering geinstallcord. Onmiddellijk nii de vergadering bestond gelegenheid mevr. Ort en do Burgemeester ten raadhuize te complimon- tceren, waarvan onderscheidene ingezetenon gebruik maakten. Do schoolkinderen' werden door den nieuwen Burgemeester onthaald en Broek jll Waterland. Naar aanleiding van de overwinning, door de g\ mnastiekver- evniging „Sparta* behaald, gaf deze Dinsdag avond op het Kerkeplein een drietal groepen ten beste, verlicht met bengaalsch vuur. Deze groepen, door eene talrijke menigte bijgewoond, boden een prachtigen aanblik. Met oen daverend applaus werden de kranige turners beloond. I Monnickendam- Da. E. Pekema, predikant bij do doopsgezinde gemeente alhier, heeft het beroep naar IJmuiden aangenomen. Velen zullen dit besluit met leedwezen hebben vernomen. Oost Knollendam. Toon deheer Schaar, directeur der Oost-Knollendammer Kapel, j 1. Zatordng hier do gewone repetitie kwam houden, werd hij te West-Knollendam opgewacht door de leden van het gezelschap, die daarna met de nieuw verworven krans aan het vaandel een optocht door het dorp maakten. Bjj de muziektent teruggekeerd, was het terrein spoedig gevuld met belangstellenden, die met aandacht de stukkon volgden, waarmco het corps te Velsen de prjjzen.had behaald. Harte- lijkfe en waardeerende toespraken werden ge houden, nameDs de Dillettantenclub werd den hoer Schaar een krans aangeboden, waarna het feest binnenshuis nog eenigen tijd gezellig werd voortgezet. Oostzaan. Donderdagavond 8 uur trad alhier in het café „Concordia" als spreker op de heer De Jong van Scheveningen, voor ver. Oostzaan. De veehouder A- de Dood alhior, had deze weok het ongeluk op do kant zijner schuit te vallen. De bejaarde man be zeerde zich inwend g. De dokter die ingoroepeu werd, constateerde dat er eenige ribben waren gebroken, zoodat de heer De Dood vooreeret rust zal moeten houden. Oostzaan. Door de politie alhier zijn ccnigc eendenhouders verbaliseerd, wegens het laten uitzwemmen van hun eenden in het polderwater. Pürmerland. Donderdag j.I. was voor de schooljeugd alhier een ware feestdag. Dea morgera Jo ongeveer 7 uur reden de kinderen met begeleiders per rijtuig vanhier naar Alkmaar. De „Albion"-maaimachme. Bond v. Gemengde Zangvereenigingen in Noord-Holland. Premiekeuring. FEIJILLETOy. PURMERENDER COURANT A b'on neme-n tb p rij s 60 Cent per drie maanden, franco per po3t 0.75 Advertcntien in te zenden des Maandags en Vrijdags tot 'b middag >2 are' Ingezonden stukken heist vroeger. Advertentiên van 15 regels 62Va Ct#., elke regel daarboven l^/j Ct. Van 3 plaatsingen, in eens opgegeven, worden slechts 2 berekond. Bewrjsnum mer gratis. Bij voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkomst Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Het auteursrecht van den inhoud van dit blad wordt verzekerd overeenkomstig de wet van 28 Juni 1881, Stbl. Ho. 124. - -==^====-—=======^---^-Jt!—. Red. zongen Z E A- een welkomstlied toe. Des avonds bracht het fanfarecorps voor het raadhuiscene sorfnulo, terwijl de g\ mnastiokverceniging „Sparta' eenigo groepen vertoonde. Beidover- enigingpn worden door den Burgemeester in ren flinke toerpraak dank gezegd voor hare ovatie i En hiermede was de plechtigheid g ndigd. De Ryp In de Maandagavond gehouden vergadering van de Burgerkiesvereeniging zijn tot kandidaten van den Gemeenteraad gesteld de heeren 1'. Geerko en E. Hoedemaker. Aftredende loden zijn dit jaar de heeren P, Gccrke en P. Dil. dediging der candidatuur van den heerH. J.C. van Tienen, liberaal candidaat der 2o Kamer der Staten Generaal voor dit district. Na Spre kers rede trad in hot debat de tegen-candidaat, de hrer J. E- W. Duijs, sociaal-democraat. Het ging zoo heftig tegen elkander, dat de heer DuijB niet mocht antwoorden op het spreken van den heer De Jong en do heer Duijs met zijn aanwezigen de zaal ging ver laten en zoodoende er maar enkele toehoorders bleven luisteren. Te Scherm°rhorn werd halt gehouden en werden de kinders i da aangeboden. To Alkmaar aangekomen werd de tram te Ragt genomen om te gaan naar Egmond aan Zee- Daar zijnde, konden allen genieten, van duinen en de zee, waai ia ook velen gingen baden, hoewel het nu juist geen wsraie dag was. De teriigreis word gedaan vanaf Alkmaar—Grootschermei— De Rijp—Purmerend om te ongeveer half negen alhier toarriveeren. Geheel vol laan keer den de kleinen huiswcarss. Zij hebben volop genoiten. Gedurende de reis werden vele versnaperingen verstrekt. Do heer G. Koolhaas te Oosthuizen, leverancier van landbouwwerktuigen, vestigt bijzonder de aandacht op de „Albion"-maai- machire met dunne vingerbalk, daar deze voor de weilanden in de Meren bij uitstek geschikt is De Albion"-maaiuiachine No. 9 met dunne vingerbalk bebaaldeinden maaimachinewedslrijd in 1907 te Lippenhuizen gehouden, den eersten prijs. De beteekenis van deze overwinning is groot, daar in Friesland in de eerste plaats gelet wordt op kort maaien. Op Zondag 27 Juni ek. zal te Alkmaar het derde zangersfeest van bovengenoemden Bond worden gehouden- Dien dag komen in het vriendelijke stadje ongeveer 600 zangeressen en zangers te zamen, om hun schoonst» liederen te zingen, om van elkander te Igoen, maar vooral om winst te doen met de opmerkingen en wenken van drie kunstenaars-critisi. Want het doel van onzen Bond toch i#t de veredeling van den Volkszang en in 't bijzonder van den Gemengden Koorzang. Dat het streven van den Bond de volle sympathie heeft van de Nederlandsche Koor- vereenigingen, kan blijken uit haar vernieuwde toezegging eener subsidie, ter gemoetkoming in de kosten van het jaarfeest De commissie van beoordeeling bestaat weder uit de heeren M. W. Petri van Ütrecht, en B. Kwast en Ant. H. Tierie van Amsterdam. EvenaU vorige jaren biedt het programma genoegzame afwisseling aan, om de aandacht van belangstellende hoorders eenige uren gaande te houden. Na het Koorgezang der afzonder lijke vereenigingen, worden ten gehoore gebracht eenige vierstemmige liederen door groepen van 4 a 5 gezel8chappeh, onder leiding van de heeren Paaidekoper te Pnrmerend, Protil) te Krommenie en Sluis te Amsterdam. Tot opluistering van het Bondsfeest wordt dea avonds in den Hout een concert gegeven door het stedelijke Muziekcorps, welks pro gramma o.a. vermeldt twee zangnummers, voor te dragen door alle vereenigingen tezamen met begeleiding van genoemd corps. De uitslag der premiekeuring, van wege de afdeeliög Noord-Holland, van het Nederl. Paardenstamboek op 15 Juni te Schagen gehouden, luidt als volgt: m «En ik vermoed, dat die keiler papieren beval te. welke hij niet wilde dat in andere handen kwamen," ging de Docler voort, terwijl zij bet huis verlieten«zij zullen thans vernietigd zijn, en al de schuld wordt op den oierledene gesriioVen." «Of dat terecht of ten onrechte geschiedt, kan men later ook nog wel onderzoeken." hernam de Baron, «Je boeken moeten het uit wijzen." «En mocht het ergste gebeuren, waar men niij thans reeds schijnt le willen voorbereiden, dan zal dat ook onderzocht worden, wees daar gerust op. Rudolf was een te goede vriend van mij, 0111 een vlek op hem te laten rusten." Eindelijk hadden zij de woning van mevrouw lloldau bereikt; Doctor Hakcrt trok aan dc ""helde bediende opende de deur. «U Mijnheer Selieider thuis?" vroeg de Advocaat, «Bic is zooeven naar Londen op reis gegaan," luidde het antwoord. Doctor Hackert keek den Baron ontsteld aan. «Dat is zonderling." zeide hij zacht, "hij heeft me van die reis niets gezegd, en ik heb toch van morgen nog een lang onderhoud met hem geluid." «Misschien weet MejulVrouw uw verloofde er iets naders \an," hernam de Baron. «Hoogstwaarschijnlijk, ik zou u gaarne aan de dames voorstellen, maar het is reeds te iaat, en ik zou haar gaarne voor het oogenblik de ontroering besparen. Wilt gij hier op me wachten5 Binnen enkele minuten ben ik weder bij l', wij moeten zekerheid omtrent het doel van die plotselinge reis zoeken te krijgen." «Ik zal wachten," zeide de Baron toestemmend knikkende; "gij hebt gelijk, het is beter datik de dames niet ontmoet.» «Hij begaf zich weder op straat, de Doctor snelde het huis in. Mijnheer von Lichtensteiii wandelde de straat op en néér; een vol kwartier verstreek, v.iór de Advocaat terugkeerde. «Het viel me mociclijk weg te komen," zeide de Doctor zich verontschuldigende; «mijn meisje had me een menigte vragen te doen. Het vertrek van Herbert is 111 orde, hij ontving hedenavond een telegram, (lat de val van een Londenseh huis doet vreezen." «En daarop is hij terstond afgereisd'" vroeg de Baron. «Met den sneltrein van acht uur. Het is wel is waar nog geen acht uur, maar het treft'toch geen doel, thans nog naar liet station te vliegen en hem d.i/ir op te zoeken.» «Hebt gij het telegram gelezen?" «Neen, we hebben het in hel kantoor gezocht, doch, niet gevonden.» v «,Ik weet liet niet, maar dat plotseling vertrek verontrust me," zeide de Baron na een pauze. Het mag 11 vreemd voorkomen, dat ik in de geheele zaak zoo'n groot belang stel, maar Neen, neen, ik begrijp het.» viel de Docler hem iu de rede, «en voor die belang Jelling ben ik u dankbaar. Hm, liet zou mogelijk zijn, dat hij die reis ondernomen heeft met liet plan 0111 nimmermeer terug te keeren, het bankroet van het huis staat misschien vóór de deur; ik zal daar omtrent morgen wel zekerheid erlangen, zoo ten minste het kantoorpersoneel ze me geven kan." «Zoo we den inhoud der depêche maar aan de weet konden komen!" opperde Lichtenstein. Koestert gij een ander vermoeden?» «Dat juist nietik denk zelfs aan verschillende gevallen, welke mogelijk zijn.» „Bijvoorbeeld?» Bij voorbeeld zou het niet onmogelijk zijn, dat in dien nacht een visscljersboot den veron gelukte opgenomen had. Weet gij ook, of uw vriend zwemmen kon?" «Wij hebben menigmaal samen gezwommen hij zwom uitstekend." Wij waren op het oogenblik van het ongeval zeer dicht bij de kust; ik sprak er den volgenden dag met den kapitein over, die mijn vermoeden bevestigde." „En gij meent werkelijk, dat het mogelijk is?" «Mogelijk zeker, al is het dan ook niet zeer waarschijnlijk." De Dokter was blijven staan, oin over het geval na le denken. «Kom», jjeide hij beslist na een pauze, "we gaan naar het telegraaf kantoor, ik ken een beambte er van, die zal me het telegram Taten zien." Daar zij zich reeds in de nabijheid van liet telegraafkantoor bevonden, hadden zij het spoedig bereiktde beambte wilde eerst niet aan het verlangen van den Advocaat voldoen; maar deze wee-, er op, dat het een familiezaak betrof welke voor hem in zooverre van belang was, dat hij de juiste woorden moest weten, waaruit het bestond, bovendien gaf hij zijn woord van eer er op, van het vertrouwen van den beambte in geen enkel opzicht misbruik te maken. Daarop werd hem eindelijk het telegram voorgelegd. «Compagnon gered," las hij mét klimmende verbazing, "ernstig ziek, visschersdorp, kom zelf. Watkin.," «Ik dank u," zeide de Dochter met bevende stem tot den beambte; daarop stormde bijnaar buiten, om den- Baron, die daar wachtte, den inhoud van het telegram mede te deelen. «Dus was mijn vermoeden juist!" zeide Lich tenstein opgewonden. «Hoe wonderbaar dient ons in deze het toevalIndien ik eerst morgen tot u was gekomen, zoudt gij bij het plotseling vertrek van uw zwager niets verder gedacht hebben, en wil licht zoudt gij nimmer iets van de redding van uw vriend hebben verno.raen." «Wat wilt gij daarmede zeggen?" vroeg de Advocaat die niet minder ontroerd was. Verbaast het u niet, dat uw zwager den inhoud van dit telegram geheimgehouden eu een andere reden voor zijn reis opgegeven heeft* Zou hij dat eenvoudig hebben gedaan, om zijne bloedverwanten "eene ontroering te besparen?" Zeker niet, want het zou een aangename zijn geweest, en die mocht men aan onze mama na al de trearige gebeurtenissen waarlijk wel» toewensehfen. Wilde hij er evenwel toch nog mee wachten, tot hij zich van den toestand van den gerfedde overtuigd had. dan lag het toch voor de hand, dkt hij mij de ontvangen^ tijding „mededeelde en met mij uverlesjde, wat

Krantenviewer Waterlands Archief

Goedkoope Purmerender Courant | 1909 | | pagina 1