en H. M. van LamMuw, Koitiufe Cacaopoeder, een WISpmfSTER, fw ILIBHT UNSTt^n Boekhouden Morgen (Zondag) 21 jPebr. siriitiné BIIJ^TCPCOURS, ondfeest noodhul te Monuicken Waterland/ Verhuring van Gras-, Rietgewas en Visscherij; het Gras- en Rietgewas het Gras- en Rietgewas Openbare Verkooping land 7 ik Bericht en Breuklijders! "Wi 1 op Woensdag 24 Februari 1909. M Oproeping. Aid. Eierland, M Texel. PAULUS DOETS Dienstaanbiedingen, Liefdegiften, enz. XXX. c/l> CC-t/pte e/2 ffff'° 3ct// j xo7 ffffff/ ff ff fey ff ff J?a ffp P7/&& Iturgerlijke §taud vau UEEM8TEK Burgerlijke Staat) vuil ILPE.VW4M, OHO 1/v t/fo» 'aqty- Itufgeriyken Statui gemeente Onaf/.nun. yt T 06/ii SPORT. Voetbal. r/jt 7. JU 5 Cent per regel, A CONTANT. c De ondergeteekenden geven hierbij kennis aan de ingezetenen yan Pubmerend, dat zij 7,ich tot een Comité hebben gevormd met het doel gelden te doen inzamelen, v/efke uitsluitend zullen worden besteed voor een liefdadig doeleinde in deze Provincie, en zulks ter gelegenheid van de a.s. te verwachten blijde gebeurtenis bij H. K. do Koningin. De collecte zal plaats vinden Maandag 22 en Woensdag 24 Februari. ff ffp,} ,J Mevrouw VAN IJSENDIJK- J U^7^^j Meterlerkamp. Mevrouw BENÏT—Pabie. ~7' Mevrouw BRANTJES—Van Wessem. Mevrouw VAN BREDEHOFF DE VICQ— Klinkert. ff -Mevrouw VAS VISSER—Kikkert. «ABgTBKBICflTEM, Alkmaar, 19 Februari 1909. Aangevoerd 118 stapels, wegende 05977 kg. Hoorn, 18 Febr. BK?,). (Kaasmarkt). V Aangevoerd 21 stapels. Wegende 9870 Kg. Kleine Graskaas hóógste prijs 3050 APYEBTENTIEM. Veeverzekerimr ..PilMEREND", ffcPf/f, DIT IS HEX! Op Dinsdag 23~Februari 1909, 's voorin, halt elf nve, zal bij afslag, om contant geld, verkoping gehouden worden van gezouten Rundvleesch, Ju 't* Hotel „de Doele" te Pupuerend. YP 6-7-77/ '■■■- Het vlee^di is vóór de~ver!roop1rrg-ter plaatse vpópschrèven, te zien. r/ s U De Secretaris? ffff/ZJ C. LAKËMAN Ez. 7X7 z-o (3dk</t <3 33ff7l3~y tr nds jaren J Voor tallooze gevallen van verwïlaUoQji&e' breuken leveren wij sinds met succes de meest doeltrefiende bajkph^^ u Door onze lange ervaring, spéciale irtHohting, eigen Smederij voor de VERVAARDIGING der veeren, prima werkkrachten, kunnen wij u 'steeds den waarborg geven een breukband te leveren die d^®|fAARSTE BREUK inhoudt^ pQQ|^ ZONEN, Afdeeling lustrum 's Avonds na 9 uur gesloten Rer gehemelte-pjAat. GOEDKOOPSTE ADRES, 1W 502 Sing^K502,,,^iiisterdaiii, "B* tusschen Koningspba^1 en St. Joriaslraat. Operation geheel pijnloOw. COHEN, Tandarts, Singel 502 y Consult kosteloos. MOMlELlXU^s cn SCHRIFTELIJKE opleiding voor ^K^Tijk cn examens BI LLIJ KIIF VOOlïVS/ A A111 E ST J. G. 00STERBEÈK> Edam j> BEKENDMAKING. t/, VaLOi ns /- téfeenv^ooidige '4 'Jrï w Hotel Jlfïif DE De Lammeren Koudere zal gehouden worden van Over- h 3s0h'7io> A bij OostdjjkT Bkkm3TKR- T w K.y .s Y' £y /C/Ce-71 '.AP '7*t penhandel vi. JOH. MUN Ondergeteekende beveelt zich aan tot'J op, verlangen mpt'èigen C~f~TZr W. DE PURMER, Gem. ILPENDAM. DIJKORAAEVen HOOGHEEMRADEN van WATERLAND zijn voornemens in het openbaar te vèrhuren op Donderdagss Februari a.«., des namiddags ten zés ure, in de herberg van JOH. BAKKER te^ IjJPEND\M De perceelen worden vtyhuuid met inbegrip van het riet aan de Jaerceelen op Zaterdag 27 Februari a.s., des middags ten twaalf ure, in 'het Hotel „DE DOELEN" te Monnikendam:- De voorwaarden van verhuring zijrh a 10 cents per exemplaar verkrijgbaar bijJi den Secretjftis. Monnikendam, den llen Februari 1909. Jlanaëns Dijkgraaf en Hoogheemiaden voornoemd, De Secretaris, J. VERSTEEG Jr. oornschen Jaagweg te 9 JGESZ, aan Oostiiuizen, verkoopen Nieuwe en esne partij Z/ff/d 3 'sa Een hoest is meor dan oen vei schijnsel. Het is een ziekte of de vQoibode van een ziekte. Indien een hoest gepaaid gaat met pijn en benauwdheid op de borst, vooral na blootstelling a;jn koude, wijst dat op longontsteking -«^-borstvliesontsteking. Plotsolingo dooNpon dus bloot waailoozen. Mevrouw wendijk 108 het winte woon t( borstpfel 'Ijjet in 'die ontstaan gevatto koude. Men aar waaraan ni^frzith jloor een liggürte ver- l'alTStófracnkel, Nieu- ,m, hoestte in buitenge- aan terwijl eet- enShiap- -w,. tijden bepaald-slët moeielykheid in de ademhaling^lvaren. Dit duurde zoo al jaren'' in verband met een hoest wysrF" achtereen, zonder dat mevrouw op asthma, terwijl iang^ufige hoestaanvallen, die door' krie belingen in de keel worden voor afgegaan, zekeio kemeekonen zijn van luchtpijpgiiffsteking. Lucht pijpontsteking^ in lichten graad veroorzaakt het hinderlijke hoestje dat dpc'aandacht in de kerk of op .'"féigadeiingen trekt. Long- Fraenkel zich kon genezen, alhoe- wpl zij massa's geneesmiddelen daarvooi had aangewend. Door liet gebruik van twee flacons Abdijsiroop heeft mevrouwFraenkel zich geheel en al genezen. In een uiterst loltelijken brief, waarin deze dame bovenstaand mededeelde, heeft zij ons gemachtigd hare verklaring të publicecren. De Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo, geneest den hevigsten hoest in enkele dagen tijds. Zorg er dus voor, dat gij intijds uw hoest met de i Abdijsiroop geneest, opdat gij geen ergere ziekte bekomt. Pi ijs per flacon van 230 Gram f 1.van 550 Gram f2.—van 1000 Gram f 3.50. Hoe grooter flacon, hoe voordeeliger dus. Let opdat gij dezelfde soort ^dijsiroop bekomt, die mevrouw gebruikt heeft. Deze alleen^tónèest en is kenbaar aan den rooa&L band om de flesch, waarop do lubjdteekening van den Generaal-A gen tBH^Akker, Rotter dam, voorkomt. Aft^imdere is namaak. De nanmak geneöst nooit Alom verkiijgbaar 1 PSHCAJL, Notatig. J,q„ Püumerend, zal op-donderdag 25 Februari 1909, des avonds 6 hiv^i'i het café' van den Heer REUS te LANfelkEER, publiek verkoopen Te zai|en in Jiuur bij D.zJ.^VISSER voor f 2.S0. /JA 7/ s 9,/y Nadere n lichfcmgenAgeeft-,voórnoeriidéïi' Notaris. ■- j? -féj -Ee»-teder die iets te vorderen-beefbvam-,' verschuldigd is aan- of borgtochten onder zijne berusting heeft geteekend door de echtelieden LIJSBETH DE HART, zonder beroep, en 'C0RNELIS VISSER, Landman, beiden gewoondyhpbji^ïRe te Landsmeer' en aldaar overloflejfi^)pj4ba9 Februari 1909 en den 10 FebruiM ïao^fwarden verzocht daarvan opgaaf-rïfTetaling te doen vóél den 15 Maart 1909 ten kantore van den Notaris N^_D0NCAN_te Purmerend./fy InschrijviïïgsbiljeUén gevraagd voor de dit voorjaarte /011en Stierkalveren nit een bedrijf vM circa 300 koeien levering a conitant 1 maal per week haven Oudegchild. Informatjim bij ondergeteekende, Secre taris derXfdeeling. D. C. DROS Eierland, Texel, 15 Febr. 1909. De Notaris T. DE KOE te Monnikendam, zal oj> Woen^ag 24 Februari 1909, dcipmorgons 11 uur, iiK.het „Broekerhui^ te Broek in Waterkan», publiek verknopen In eigendom toebehoorendoWn den Heer B. KOKER Jz. te Capelle a/d Ots^l en in huur bij K, en J. LODDER te Zn id er) tot Kerstmis 1909. i jd.x2.J- te JIST», op Woenèdag 3 Maari 1909, des avonds na f>Smur, ip het koffiehuis van den Heer KRAMER, ten overstaan van Notaris G. H. TJEENK WILLINK Wormerveer, va^ /A Beemèlerbiirgwal, Pnrwereii, benidit dat hij vanaf heden af levying kan beginnen van Jisp, genaamd w^tteuroodskind' adastraal ^bekend gemeentAjisp, sectie D Nos. 96, Y en 98, samen grtot 95 Aren 20 centeren, gelegen aan deb,.Zuidkant van deh Noordergangsloot, behoonyide aan de enten BANT te Wormer. Betaling koopsom vóór of op 14 Apr^'OO. Lasten vanaf 1 Maart 1909. 'Aanvaarding dadelijk na de betaling. Inlichtingen geeft de Notaris voornoemd. Gevraagdy met Melt liefst u.iF5)eir'boertMistand bij K. M UNTy E?,VE RFF, Wesfchjk, Bëkm3Tèh. //a 'it/tVi /ly 7Ji- 75, 7 /ffff/txk ff ZkPr/iL- J verpakt in bussen van: 1 K.G. k\>. i/4 K.G. i/10 K.Gr f 1.50 r 0.8e, r 0.42a f 0.18 Dit poeder, bereiX uit zeer goede cacao-' boonen, beveelt ziclmelve aan, door zuiver heid van smaak en Natuurlijke aroma. Na toevoeging van\suiker met kokend water of melk gemengd geeft het een heerlijke en gezonde dfenk, die men kan nuttigen zonder bevreescl te zijn, voor de maag schadelijke bestanddeelen in het lichaam te brengen. De. volntclurende con trole door het scheikundig Bureau van Dr. Van Hamel, poos harmens)yuitgeoefend, waarborgt uitstekende kwaliteit Bij elke bus bevindt zich Vsn pakje Vanille voor hët bereiden van Chöc^ade Via cn Chocolade Pudding,waarvooreekrecept is bijgevoegd. SM"" De eerste 300 personetwdle/op heden Zaterdag 20 Fawuai^Kblj mij (PAULUS DOETS) een proefolkle A t\ns koopt, ontvangt een tablet Choël .(gefabriceerd uit de echte caoaoboont cadeau. 4 J 7 X/>7 rri LXJ ff///7; ffi. Oyjyp/lü. ff/-c dtn architect zijn bepaald. Verder vindt lit) du beweging met de karrenverbuurderij uit Am- sterdam dnur. Zou het niet beter z|jo, hier de karren te huren? Hij meent, dat het zoo niet do bedoeling van den Raad is geweest. Hij vraagt daJürorci, of de Voorz. de mogelijkheid hier karren te huren eens wil onderzoeken en tevens naar de schade eer onderzoek wil instellen. De "Voorz. zegt onderzoek too (hij hooit er nu voor 't eerst ietB vanj en vraagt of de Raad B. en W. machtigt naar bevind van zaken te handelen. Ooedgevonden. Hierna sluit de Voorz. de vergadering, die door vele belangstellenden werd bjjgewoond. van 9—15 Februari. GETROUWD: Jan Jacob Gtiïne, .20 jr. en Aaglje Keldetman, 25 jr. OVERLEDEN: Pietertje Dekker, 40 jr. Frederik Schoenmaker, 80 jr. wedn. v. Geenjo Bakker. GEBOREN: Haartje, d. v.Olphert llrouwer en Gatharina van Dijk. OVERLEDENN. J. Groot, 54 jr. wedn. van Wilhelmina Dekker. Burg. Stand v«u MO.VXIUKEXDAM. GETROUWD; Pieter Prij\ 2>j v«n Broek in Waterland en Pleuntjo Uidatn, 21 j. Burger). Stand v. Broek iu Waterland. GEBOREN: Maria Wilhelmina, d.v, Clnis- tiaan Bakker en van Grie'j Heijlon. OVERLEDEN: Jaapje Poscli 85 j wed. van Pieter Kok, eerder van Jan llonderdois. GEBOREN: Guurije, d. v. Teunia dc Boer en Jacoba Kuiken. ONDERTROUWD: Dirk Taams Jnz met Aagtje Lust. GI.TROUWD- Sijbrand Lubbes niet llille- gonda Kat. Wie Zondag den 14en een modderbad had TTwillen nemen, moest dien dag maar als speler rt i /meegedaan hebben in de wedstrijd Purmersteijn tO'k7')1iJkkkk T) en II—Sportman uit Hoom. Dat was een ~~7~j .geploeter, een gezwem, een gegljj. een ja, f/j/J J wat niet al. Jozel was tenminste b'ij, dat hij wat niet al. Jozel hoog en droog langs 't lijntje stond. Vooral de onverschrokkenheid van de spelers, die zich voor een doel waagden wekte bowondering. G*e doelverdedigers bewonderde men niet eens meer, men beklaagde zeende quamen ghelijck schoorsteenvegeien uyt den strijt. Nu zult ge u wel een beeld van het terrein kunnen vormen, waarde lezers en tevens zult ge u ook de wedstrijd wel voot kunnen stellen. Met dat al schopte Puimersteijn nog zes dool pun ton „bjj elkaar, Jerwij! de Sportmannen slechts tweemaal door de iuodder konden bag geren.' Meer zeg ik hier niet van wqnt nog voor de ruat verveelde 't me en ben 'k naar 1). W. V. gegaan, waar ik de vreugde van De Nijs c.s. bijwoonde toen ze door wilskracht op S. D. S I van Amsterdam een 4—2 overwinning ver kregen hadden. I In de stad teruggekomen vertelde eenige leden van Purmersteijn me al gauw hoe het na halftime met hun verceniging gegaan was cn dat ze met 6—2 gewonnen hadden. „Kom", dat ik bij me zelf. „dat zijn twee overwinningen voor de Purm«-renders, en nu zal 'k aanstonds natuurlijk Hollandia wel als overwinnaar uit den strijd met Sparta II van Edaiu zien komen. Maar toen ik later een paar Hollaodia-lui tegenkwam bevond ik dat m'n verwachting bitter teleurgesteld was en dat liet wil? elftal van Hollandia 't met 5-5 van 't Iwettl? elftal van Sparta verloren had. Ik loosde een medelijdende zucht en hierin lag m'n heelo ^ineening over Hollandia opgesloten. Tevens vertelden die Ilollandianen me dat ze weer „land" hadden en aan hunne gezichten merkte ik dat ze ook Jirt land" hadden. Omtrent de wederwaardigheden die ik morgen ^op de wedstrijd Purmersteijn II—Vitesse zal hebben zal ik u de volgende week het een en ander mededeelen. Adieu 1 JpZI.K. ,r/'/ ■A-1'e gaven, hoe klein ook, zullen dank- „baar aanvaard worden. Dienaangaande zal er een lijst en bus gepresenteerd worden. Fabriekikaaa, kleine,32 Boerenkaas, kleine 1' 29.—, Commissie f 29 Middelbare f 30.—. Comm. 50— Middelbare 29— Fabriekskaas 31— Sunlight Zeep Ia wat U voor de wasch pn voor f)w huishouden nopdlg hebt. ^untight beipaart U schrobben, boenen en geld, en vrljwaatt U voor.'nadeel aan goed en panden. AMSTKL 210, b/d Amsteistr, n/h. Postkantoor, Amsterdam? Leveranciers van Ned. Min. v. Oorlog en Koloniën en alle voorname ZlekenfSl Oude en sleeht^ma^kte Kunststanden worden bruiktw^r en z^er, goedkoop ver beterd. jr' - Leeraar M. (X-/-/- BrouweJ'sgracht De Wapënhandel - stelijk godiovoiKjloor wijftiF'den Heer H. J. VAN DElN«AAA^fdrevhn onder de liima JOH. MÖJI^S en sedert 1870 gevestigd Sppl^tr^a| U3- 115 (bil de Mol-steegKAmsterSam zal vitna? 15 Fjmruarl I9Ö9 w^rjjeji voortgezet _p<fdor de firma fc Sunlight v«rnh-\ dert de eentphigZ B/wmcH kuip In eed genoegen. ieen stut jfght en neem i de proef. sis Koop i Sun) een Wr-gens/ziekte der wraagjl' terttond its-leking on teiing i b van de binnendijken van\ Waterland, met uitzondering van den Luiendijk. in den Buitenpolder „de bes" en de overige Buitenlanden, alsmede van den Zeedijk\de Kolkdljken en de Visscherij In den Poel-, de Kadoeler- en den Nespolder. W. J. VOGEL te Oostiiuizkn, zal Februari 1909, des voónniddags- landje'Van den Heer Woens Twee\Woningen onder een dak, staande op erfpachtsgrond, met Schuur en Erf, gelegen 1/d Keern in de gemeente Lands meer, samen groot 5 Aren 50 centiaren. publiek -/- p J y L< A. WMHWUWMWUBI cpp/c/g 7'y// 7 yi /3 i Eenige perceemnWElLIllfD, gelegen in de Rijperweeren in aé-^gë'meente Broek in Waterland, ter ge^Anïeijlijke grootte van 17 Hectaren 85 'Aren 42 o&^tiaren. /-

Krantenviewer Waterlands Archief

Goedkoope Purmerender Courant | 1909 | | pagina 3