Keizer en Kanselier, in het paleis te Potsdam. Yan de stemming in het land en in de hooge vergadering, van de bezwaren en de wenschen des volks, werd in dat hirtorisch oogenblik den Vorst mededeeling gedaan, met dit gevolg, dat Ja, met welk gevolg eigenlijk? Dat Yon Bülow zijn hooge plaats niet heeft verlaten, zou moeten beteekenen dat de keizer den waarborg van zijn woord gaf, dat voortaan zou geregeerd worden in constitutioneele richting, dat niet meer de keizer alleen alles voor allen zou willen zijn. Maar dat is ook het eenige. Van een of andere wijziging in de Rijksgrondwet, "waardpor het persoonlijk bewind zou worden opgehesen en de gewone regeling van het Staatsrecht, in West-Europa geldende, ook op het Duitsche Rijk toepasselijk gemaakt, daarvan verneemt men niets. Als aanstonds de storm gich zal hebben gelegd, is er vermoedelijk al heel weinig veranderd alleen zal de Keizer het hart wat minder op de tong nemen. Maar niet daarom is het in de eerste plaats 'te doen geweest. Wij zullen nu maar afwachten, of onze oostelijke buur zich met dat kluitje in het 'riet laat sturen. Over de Balkan-quaestie en over Perziè zou ik heel wat moeten vertellen, indien al het „nieuws" door mij voor echt werd uitgepakt. Ongelukkig raken wij, hoe meer de couranten melden, te dieper in de onzekerheid. In den laatsten tijd schijnen de Serviërs in hun heetgebakerdheid het grootste gevaar voor vredesverstoring op te leveren; zy willen absoluut vechten. Wel bekome het hun. Of de Russische politiek in Perziö wel aanspraak op - den naam „eerlijk" kan maken, veroorloof ik mij te betwijfelen. De gezanten der Europeesche mogendheden sporen den Sjah aan, om nu niet langer te talmen met het uitschrijven van ver kiezingen ten einde aan de voorschriften van zijn grondwet te voldoenterwijl een Russisch hulpleger druk in de weer is om steun te geven aan de eischen der reactio nairen, met wie de Vorst het eigenlijk eens is. Zou Czaar Nikolaas, of neen, in Rusland kan men het hoofd van den Staat niet alleen aansprakelijk stellen, zouden de raadslieden van den Czaar, overeen komstig de tradition der Russische politiek, ook hier met twee pannetjes bakken Beemster. Benoemd tot onderwijzer te Zuid-Beem8ter, de heer D. Veis te Purmerend. Broek in Waterland. De vergadering van de afdeeling „Monniokendam en Omstreken" van de Nederl. Protestantenbond, Vrijdagavond j.l. in het café „Broekerhuis'' alhier gehouden, was slecht bezocht. Ds. D. Drijver, Luthersch predikant van Zaandam, hield een zoer onder houdende causerie over „de vrouw in het oude en in het nieuwe testament". Op zeer bevat telijke wijze en hier en daar doorspekt met humoristische Bchetsen deelde de begaafde redenaar ons een en ander mede over het huwelijk der vrouw van vroeger en thans. Jammer dat de sympathieke redenaar zulk een klein gehoor had. Broek in Waterland. Herbenoemd tot leden van het Kiescollege dor Ned. Herv. Gem., de heeren J. Bark, Jurr. Hofman en Chr. Tinkelenberg. In de plaats van den heer C. Pronk, die heeft bedankt, moet eene her stemming plaats hebben tusschen de heeren S. Schreuder en Jb. Haringhuizen. De Rijp. Door Directeur en Commissa rissen is, in overleg met de daartoe aangewezen Commissie, ter benoeming van een directeur der M. t. B. v. N. de navolgende voordracht opgemaakt: 1. A. J. van der Molen, Hout handelaar. 2. H. J. Deddes, gep. Kapitein der Artillerie- 3. W. J. Nieuwenhuis. gep. Kapitein O.-I. Leger. 4. J. A. Beckering Veneken, ex- Gezagvoerder ter Koopvaardij. De Rijp. Onder voorzitterschap van den heer M. v. d. Meulen, had Zaterdagavond in 't café van den heer C. Man, een algemeene vergadering plaats van de Tuinbouwvereeniging _Rjjp en Omstreken". Na voorlezing der notulen, die onveranderd werden vastgesteld, werd voor lezing gedaan van tal van ingekomen stukken, in verband met een door 't Bestuur ingesteld onderzoek, om de produkten der leden van de vereeniging met goeden uitslag te plaatsen in 't buitenland, inzonderheid Engeland en Duitsch- land. Als gevolg van de ingewonnen informa- De Ryp. De commissie voor de feeste lijkheden op den 31 Aug. (de viering van den verjaardag van H. M„ de Koningin) heeft Vrijdagavond rekening en verantwoording ge daan in 't café van den heer Klok. Alles werd akkoord bevonden, het saldo van f 4 505 zal worden gedeponeerd aan de coöperatieve spaar en voorschotbank. Onder 't hoofdbijdrage voor de feestviering op 31 Aug. De Rjjp. De ijsclub hield dezer dagen hare jaarvergadering. Tot bestuursleden werden in plaats van de heeren Van Leijen (vertr.) en W. van de Poll, die hreft Jiedankt, gekozen de heeren Sioswerda en Hudemaker, de laatste als secretaris. Iu kas bleek te zjjn een bedrag van ruim f 140. Na bespreking van eenige huishoudelijke aangelegenheden, werd de verg. gesloten. Marken, Door Gedep. Staten is aan de Prov. Staten voorg&steld aan do Visscherij school alhier voor het jaar 1909 een subsidie van f 100 te verleenen. Middelie. Voor een overvolle zaal trad Vrijdagavond de rederijkerskamer „Eendracht Monnickendam. Door de lidmaten der Ned. Hwv. Gem. allrer, is op de lijsten, wi-lko ter inteekening wérden aangeboden, voor fn bedrag van ongeveer f 20Ó.bijgedragen. Z"Oals we leeds eerder mededeelden, is dit geld bestemd voor de nieuwe preekstoel, welke door den heer Korthals Altes van Amsterdam aan het kerkbestuur ten geschenke is gegeven. De nieuwo kansel is reeds gearriveerd- Monnickendam. Hot jongste zoontje vau onzen stadgenoot M. geraakte al spelende aan het Bloemendaal in het water, zonder dat zulks werd opgemerkt. De moedor, ongerust over de kleine, ging eens buiten kijken en zag tot haar ontsteltenis het ventje in bet water drijven. Haar tegenwoordigheid van geest be houdende, sprong zij in een praam en wist de drenkeling te grijpen. Met haar Bchat in haar armen spoedde zij zich huiswaarts, waar de kleine gelukkig spoedig tot zichzelf kwam. Monnickendam. Vrijdagmiddag viel in het Noordeinde tegenover den winkel 'van O Huijg een verhuiswagen van de gebr. Prins van Purmerend, om, doordat één van de achter wielen bezweek. Bij het uithalen voor een handwagen, geraakte het wiel tegon de rails gekneld, waardoor de as brak. De votrnian, evenals het paard bekwamen geen letsel, doch do inboedel zal vormocdelijk wel «cbado hebben beloopen. Naar men ons mededeelt was een en ander niet verzekerd. De inboedel behoort aan den alhier beroepen Evang. Luth. predikant. Oosthuizen. D.oor kerkeraad en kies college der Ned. Herv. Gemeente alhier, zijn benoemd tot ouderling de beoren J. van der Molen en S. Ott Jz. en tot diaken de aftredendo heeren Brunne en J. Scheringa. OosthuizeE. Onder leiding van Ds. Visser had Vrijdagavond in Café Sjoukes eene bijeen komst plaats van de Afd. Oosthuizen van het Witte Kruis die door ruim 20 personen werd bezocht. Allereerst werd door den heer van LienöU verslag gedaan van do Algemeene Vergadering waarvoor hem dank werd gebracht. Daarna moest worden voorzien in do vacaturen ontstaan door do periodieke aftieding van de Heeren N. Peereboom en Ds. Visser, qie beiden werden herkozen Vervolgens werd door den heer Knip de wenschelijkheid besproken om een ziekentent aan te schaffen, waarvan door het Bestuur werd geantwoord, dat daarover reeds onderhandelingen worden gevoerd. Alsmede om pogingen aan to wenden ter verkrijging van oen regenbak bij de kerk te Etersheim-Uit de besprekingen bleek, dat de Afdeeling daarvoor geene gelden beschikbaar heeft, doch dat pogingen daartoe bij andere colleges wil gewenscht zijn. Ooatzaan. De Zangvereeniging „Con cordia" hoopt binnenkort een Kerkeoncert te geven in de Nederd. Herv. kerk alhier. Oostzaan. Het café „Do goede verwach ting" met woonhuis, van de Wed. 8. Mejjn, wejjc onlangs op publieke verkooping werd gekocht door den heer J. Rol, voor de som van f 3000, is weder verkocht aan J. Flens Jz., koopman alhior. Oostzaan. Woensdag 9 December a.p., zal van woge de vereeniging „Volksonderwijs", onderafdeeling Oostzaan, in de zaal van den heer B. van Noord een feestavond warden gegeven voor de ouders van de schoolgaande kinderen der Zuiderschool en leden van „Volks onderwijs". Een 103-jarige overleden. Een 108-jarige overleden. Waarschuwing voor koopers van oud porselein. West-Feiso. BINNENL1ND. De oude matroos, die de boot. had bestuurd, begaf zich naar de autoriteiten om verslag te doen, en Lourens, aan zichzelf overgelaten, bracht in een hotel een onrustigen nacht door. Den volgenden morgen landde een andere boot, maar helaashet was niet dezelfde die zijn vrouw en zijn kind had opgenomen. Toen besloot hij, gevolg te geven aan den raad van den ouden zeeman en naar Londen terug te keerenhet was daar, dat hij de beste gelegen heid had, om berichten in te winnen; daar, dat de telegrafie hgt best ingelicht was, omdat de reeders van de verloren boot daar woonden. Het was ook in Londen, dat hij zelfde noodige stappen kon doen om inlichtingen te bekomen. Hij vertrok dus denzelfden avond, treurig maar niet ontmoedigd, want zijn verlangen en zijn hoop vergrootten zijn verwachting en den volgenden morgen betrad hij bleek en afgemat de woning van zijn vriend Jack Reeves. Wordt vervolgd. t!ën deelt de Voorzitter mede, dat in 't volgende seizoen eene proef (eerst op kleipe schaal) zal genomen worden met verzending" van groenten naar Hamburg en Bramen. Met algemeene stemmen werd aangenomen een Bestuursvoorstel, om zich voorloopig niet aan te sluiten hij 't Provinciaal Comité van 't Centraal Bureau voor 't aanschaffen van Landbouwbenoodigdheden. Eveneens werd met algemeene stemmen aangenomen 't voorstel om uit de kas der vereeniging oen bedrae van f 10 beschikbaar te stellen voor de Commissie die Nederland zal vertegenwoordigen op de Internationale Groenten- en Fruittentoonsfelling, die van den 2en 13ed April in Berlijn zal worden gehouden. De levering van de voor 1909 benoodigdo manden werd opgedragen aan den heer D. van Rijn te Wilnis, waarna de vergadering werd gesloten. 7De Rijp. Donderdag den 26enNov. was het juist 20 jaren geleden dat het Rijper Fan farecorps werd opgericht, onderdirectie van zijn tegenwoordigon directeur, den heer Joh. Kroone. Ter herdenking van dit foit werd dooi» het corps eene feestuitvoering gegeven in de zaal van den heer Heuvel, uitsluitend voor de contribueerende leden en hunne dames, en met welwillonde medewerking van de dames S. en $1. Blaauboer en den heer H. W. Wiecherink, allen van Beverwijk en den heer J. N. Kroone van Alkmaar. Reeds bij 't binnenkomen van de zaal merkte men terstond, dat er iets fees telijks plaats had. De trap was geheel verlicht en tusschen fraai groen prijkte met schitterende letters het woord „Welkom". Do zaal zelfwas geheel in feestdos: 't décor was in één woord keurig en tusschen groen- en bloemenslingers zag men de jaarhallen 1888—1908. Omstreeks acht uur was de zaal zoo ongeveer geheel bezet, 't Bestuur had nog de attentie gehad (welke zek-r ten zeerste op prijs zal worden gesteld) aan elke binnentredende dame een bouquetje te overhandigen, wat 't feestelijk aanzien van 't geheel nog verhoogde. Nadat de voorzitter de oprichters van 't korps had herdacht werd tot de eigenlijke uitvoering van 't feest programma overgegaan, bestaande uit muziek, voordrachten enz. We weuschen hier niet in 't. bijzondor bij stil te staan, maar een woord van hulde te brengen aan allen, die er toe medewerkten aan de aanwezigen een zoo heerlijken avond te verschaffen. Na de pauze had de huldiging plaats van den directeur. In goöd gekozen woorden herdacht de voorzitter alles, wat de heer Kroone vanaf de oprichting voor 't korps heeft gedaan; waarom hij hem, namens de leden, als een klein bewijs van hunne dankbaarheid eene portefeuille met inscriptie en een couvert met inhoud over handigde. Hiorna trad de heer Schellinger, seoretaris van 't korps, naar voren, en zeide, dat de voorzitter in zijne rede nog iets had vergeten, n.l. zichzelf Waar hij den volgenden maand twintig jaren werkend lid van 't korps zal zijn, hadden zijno medeleden gemeend, tevens van deze gelegenheid gebruik te moeten maken, om ook hem een bewjis .van hunne vriendschap en hoogachting te gèveh. Naméns 't korps bood hij hem daarom'een fraai met zilver gemonteerden sigarenkoker met inscriptie aan. De voorzitter was, door dit bewjjs van genegenheid zoo geroerd, dat hij geen woorden kon vinden, om zijn dank te betuigen. Het was reeds laat eer 't laatste nummer van 't programma was afgewerkt, toen nam de heer Poort als tolk van al de aanwezigen het woord, en dankte de feestvierende vereeniging voor den genotvollen avond, Een zeer prettig en geanimeerd bal "besloot dit prachtig en geslaagde feest. Edam. Zaterdagavond heeft de 23-jarige dienstbode W. V., toen zij een boodschap moest doen, heimeljjk haren dienst vetlaten en is tot nu toe nog niet teruggekeerd. Alle nasporingen bij hare oudeis, familieleden en kennissetf gedaan, zijn vruchteloos gebleken. Men maakt zich zeer ongerust over haar en vreest, dat zij zich door verdrinking van het leven beroofd heeft. Omtrent de reden tast men ook in 't duister. W. V. stond bekend als een zeer oppassend meisje. ^aokt Macht" in hare eerste openbare verga dering op, met „John" of „de Klokluider van St. Pauluskerk", tooneelspel in vier bedrijven met een voorspel. Een der hoofdrollen werd vervuld door den heer J. Huiberts, die door hot bestuurslid, den heer J. Vroom, bij het openen der vergadering werd toegesproken en gelukgewcnecht met zijn 25 jarig jubiletuosf als werkend lid der kamer en wel als eem zeer werkzaam lid. Hem werd dan ook namens de werkende leden een stoffelijk blijk van hulde aangeboden, waarvoor do jubilaris in gepaste woorden zijn oprechten dank betuigde. Het zeer lijvig stuk was goed bestudeerd en liep dan- ook best van stapel. De fraaie costumes en goede grimoering, waar voor de beer Schouten gezorgd had brachten zeker het hunne daartoe bij. Na nog eenige besprekingen, die meer het karakter van- liefdadigheid beoogden en daar voor niet op den weg van het Witte Kruis zijn gelegen, werd dé vergadering gesloten- Het programma van dien avond'bevat: u. Lezing van den Voqrzitter der Verceni ging. b Het zingen van eenige toepasselijke bederen, door eenige kinderen van die school, r Opvoering van „Eerloos", drama van NouÜuijs. Het geheel beloofd oen genoegelijken avond te worden. De heer L Boerhaave Keur te Medemblik, die op den 23 October j.l. zijn l()3den verjaar dag vierde, is Vrijdagnacht overleden. Men schrijft uit Nieuwe-Schans aan do „Pr. Gr. Crt." ^Jantjemeu in 't Veen" is niet meer. Giste ren is ze in den ouderdom van 106 jaar over leden. Tot verleden jaar woonde ze eenzaam en verlaten in haar hutje in 't veen te Vosberg, 't laatste jaar echter bij haar ook reeds bejaarde noehter. STADSNIEUWS. Zondag 29 November werd in de Ned- Herv. Kerk alhier een openbare bijeenkomst gehouden, waarin de verschillende afgevaar digden, de hh. Ds. Plaat, Ds. Pottinga en Ds. de Haas, allen alhier, verslag uitbraohten en spraken over respectievelijk het Ned. Zendeling Genootschap, de Evang. Maatschappij en de Gustaaf Adolf vereeniging, van alle welke ver- eenigingen hier afdeelingen bestaan. Ds. Plaat deelde oa. mee, dat een onzer stadgenooten, de heer P. Schujjt als zendeling- leeraar naar de Indische gewesten ver trokken iB- De heer P- de Groot Jr., aannemer alhier is tot Kerkvoogd van de Ned. Herv. Gemeente benoemd in de plaats van den heer Jb. de Vries, 'die als zoodanig heeft bedankt. Maandag 30 November werd op de bovenzaal van den heer M. D. Boon een ver gadering gphouden, uitgeschreven door de Gezondheidscommissie te /Purmerend, ter be spreking en zoo mogelijk oprichting van een woningvereeniging, onder voorzitterschap van den heet Dr. A. Bakels alhier. Het was, zooals de Voorz. zeide, een vriendschappelijke samen komst, waartoe enkele vereenigingen, bIb Vooruit de R. K. Volksbond en de Volksbond tegen drankmisbruik, benevens verschillende parti culieren, waren uitgenoodigd. In zijn openings woord deelde de Voorzitter mee, wat de Gezondheidscommissie had bewogen, deze vergadering te bi-leggen; hij bracht huldeaan den heer H. C. Oud als voorzitter; van „Vooruit" die liet initiatief tot uitbreiding der stad bad' genomen, en hoopie, dat na de rede en toelichting van den heer Zoetmulder, Inspecteur van het Woningtoezicht, alhier een woning vereeniging volgens iyt. 31 der Woningwet zou worden opgericht. De heer Zoetmulder begon met den toestand der woningen te dezer plaatse uiteen te zetten, waaruit duidelijk bleek de behoefte aan goede en niet te dure woningenbetoogde, dat de bouwverordening geen beletsel was voor dezen eisch en dat mogelijke gebreken die haar aan kleven, door een bouwvereeniging toegelicht, het gemeentebestuur zeker bereid zullen vinden die weg te nemen. Verder deelt Spr uitvoerig en omstandig mee, hoe een verepniging, uit sluitend in het belang van de volkshuisvesting moet zjjn ingericht, hoe zij kan werken, hoo zij aan kapitaal komt enz. 8pr. becijferde, dat de Gemeente 3Vs geld van het Rijk lee- nende en aan de vereeniging verstrekkende, deze na 50 jaar 4,186 °'0 rente en aflossing kan afdoen, dus schoon boek kan maken. Na de paüze was Spr bereid, nadere inlich tingen te verstrekken, waarvan door enkelen werd gebruik gemaakt. De heer Zoetmulder had verschillende woningen van bouwvereni gingen in teekening meegebracht, welke hij nader toelichtte, wat inrichting kosten enz. betreft. De Voorzitter deed intusschen een inteeken- ljjst circuleeren (aandeelen van f 100), staande de vergadering werden er 26 genomen. De Voorzitter verklaarde de vereeniging geconstitueerd, en hoopte, dat de aanwezigen anderen zullen opwekken,het aandeelen-kapitaal tu versterken; den heer Zoetmulder werd har- tcljjk dank gebracht voor zijn boeiende rede. Applaus. De Burgemeester bracht den Voorz. dank voor zijn leiding, die deze grootendecls aan den Spreker overdroeg. Na hot sluiten der vergadering, die zoo uit stekend slaagde, verzocht de Voorz. den intee- kenaren nog even bijeen to blijven tot het kiezen van een voorloopig bestuur tot ontwerpen der statuten en het bjjeenroepen van een nieuwe vergadering, b.v. in Februari a.s. In het voorloopig bestuur hebben zitting de h.h. Mr. Bredehoff de Vicq, J. N. Brantjes, H- C. Oud en A. Stam. Van betrouwbare zijde vernemen we, dat twee jonge manspersonen zich er op toeleggen om liefhebbers van oud porseloin er te laten inloopen. Het geval, waarvan bij de politie aangifte is gedaan en reeds in onderzoek is, heeft zich toegedragen als volgt: door de betrokken personen waren eenige voorworpen van dien aard gedeponeerd bij iemand, die tegen bo- looning bereid wera bevonden, wanneer er koopera kwamen opdagen, zich als eigenaar van die voorwerpen voor te doen daarna ging een van bovengenoemden een bekend liefhebber in een naburige gemeente waarschuwen, dat hij bij een boer een mooi stuk goed voor hem wist; de liefhebber werd in do verleiding gebracht móe te gaan en reed gezamenlijk met het zoo bereidwillige jongmensch, die een rijksdaalder kreeg voor ~de moeite, naar de woning, waar de mooie borden en schotels door laatstgenoemde eenige oogenblikken tevoren waren gedeponeerd. De zoogenaamde eigenaar kweet zich uitste kend van zijn opgedragen taak, met het gevolg, dat er 6 borden en 3 schotels werden verkocht voor f 72.50. De (i borden werden onmiddellijk betaald met f 42 50, waarmee de kooper zich blijdo verwjjderdetot zijn leedwezen moest hjj' van deskundige zijde dienzelfdon dag hooren, dat de gekochte voorwerpen namaak waren. De andere drie schotels werden, den volgenden dag, door hem geweigerd. De 0 borden, die bjj een winkelier te Am sterdam bij indoop f 15— hadden gekost, brachten op dezo wjjzo f 42.50 op. Do gebr. J. en H. van W., alsmede J. E. alhier, die ook in do zaak betrokken zijn, zijn reeds door de politie in verboor genomen. Burgerlijke Stand ran P URM EREND van 23—30 Nov. 1908. GEBOREN: Alida Cornelia, d v.NicoIaas Oud en Anna Nielen. Jan, z. v. Yegtor van der Moer en Antje Kool. ONDERTROUWD; Luutse Groenvelden Wemeltien Post. GETROUWD: Jacobus Petrus Neelissen en Sophia Stuijt. OVERLEDEN?1 -Tijmen Wiedijk, 86 jaar weduwnaar van Hillegonda Molenaar. Aagje Breek, <^7 jaar, weduwe vab Pieter Binnen- wijzent de Boer. Burgerlijke Stand van BEEMSTER van 24—30 Nov. 1908. ONDERTROUWD: Gerrit Prins 51 j en, Johanna Elisabeth Lohman39j. Floris Bier- haalder 45 j. en Jannetje Ouwklus 47 j. OVERLEDENMargaretha Ocertruida Dekker 66 j. wed. van Cornelia Verdujjn. Burgerlijke Stand van DE RIJP. OVERLEDENAnlonius van Langen, 26 jr. ongehuwd. Burgerl.YStand v. Broek iu Waterland. GEBOREN: Marijtje, d. v. Jan Swart en van Antje Kok. Maartje, d. v. Gerrit Smit en van Grietje Blus. OVERLEDEN: Catharina Boudewina Bak ker Sorabeek, 67 jwed. van Jacob Rems. Marijtje Swart, 2 dagen.

Krantenviewer Waterlands Archief

Goedkoope Purmerender Courant | 1908 | | pagina 2