van onderwys. Maar om de resultaten dier hoogere ontwikkeling tot hun recht te doen komen, is noodig dat ook de économische zijde van het landbouwvraagstuk onder de aandacht,wordt genomen. Dit zij het streven der naaste toekomst. West-Friso. Deemster Voordracht voor onderwijzer te Z -Beemster (alphabetisch) J. Horst, Hoorn. D. Veis, Purmerend. P. Zwart, Koog a/d Zaan. Broek in Waterland Benoemd tot lid van de Commissie voor do loopende zaken van de vereeniging Noorder IJ en Zeedijk, de heer C. Uitentuis alhier, hoofdingeland van „Waterland". Broek in Waterland. Na een korte ongesteldheid is ten huize van hare dochter te Amersfoort overleden in den ouderdom van 67*jaien de echtgenoote van wijlen onzen oud- burgemeester, mevrouw C. Rems-Bakker Som beek, alhier woonachtig, sedert een reeks van jaren behartigde zij de belangen van onze weezen en na de oprichting van een ouden mannen- en vrouwenbuis, ook van onze oude van dagen, in hoedanigheid vam-rujjentes der Ned. Herv. gemeente. Het plotseling verscheiden van deze bestuurderes is voor hen allen een gevoelig verlies. In ons plaatsje was de over- iedenen algemeen geachjt' en bemind. Onder groote belangstelling is gisteren (Maandag) het stoffelijk overschot aan de schoot der aarde toevertrouwd, Brosk in Waterland. Het kringcomité van de kwartguldenvereeniging voor Heide- ontginning alhier telt 98 leden en een bedrag van f 28.35 is aan het Hoofdbestuur afgedragen. llpendam- Zaterdagavond j 1. hield de afdeeling „llpendam" van den Bond voor Staats- pensionneeriBg eene algemeene ledenvergade ring in het café van den heer Jb. Leguit. Na een kort doch hartelijk openingswoord van den Voorzitter werden de notulen na voorlezing goedgekeurd, waarna de penningmeester verslag Oudendijk, Respectievelyffot Diaken en Ouderling der Ned. Herv. Gemeente alhier zijn gekozen de heeren Tj. Winkel en K. Kramer. Oostzaan. Tot leden van het Kiescollege der Nederd. Herv. Kerk alhier, zijn herkozen de aftredende leden G, Buijs, E. Kat, Aid. Onrust en H. Pauw. Gekozen W. de Graaf Pz.,' S. Keijzer Pz. en W. C. de Joode. Oostzaan. Zondag j I. 's avonds 7 uur had alhier in de Nederd. Hèrv. Kerk een Kerkconcert plaats, welke werd gegeven door G. J. van Santé (organist), Mej. M. van Hejjns- bergen (Mezzo sopraan) en den heer Coldewei (viool). Gespeelt en gezongen werd: 1. Fuga over B. A, C H. (orgel). 2. Arie uit de Elias (sopraap). 3. Adaga (viool), 4. Priere (orgol). 5. Een kruis met rozen (sopraan) b. Goeden nacht. 6. Abend Andacht (viool>. 7. Adanteen Interlude (orgel). 8. Berusting en b Herinnering (viool) 9. Solo di Flauto (orgel) en 10. Arioso en b. Largo, (Sopraan, viool en orgel). Ongelukken. Elf menschen gered. Ingezonden Mededeeling. Kneuzingen. Nationale Wedstrijd voor gemetide Koren, uitgeschreven door Haarlem s Zanggenot. Purmerend, Dinsdag 24 Nov. J908. Aangevoeld 112 stapels kleine Kaas. stapel Comm. kaas. 3 stapels Middelb. kaas Kleine Kaas hoogste prijs 30 50 Middelbare Kaas' hoogste prijs 29.50 Commissie Kaas hoogste prijs Fabriekskaas hoogste prijs 31.50 1070 K.G, Boter 1.45 k f 1.55 p. K. G w, De RÜp> De heer P. Neideck, proponent te Amsterdam, heeft de toezegging van beroep Uaat* de Evang. Luth. Gem. alhier aangenomen. De Rijp- Het aantal sollicitanten naar de betrekking van Directeur der M. t. B. v. N. is de laatste 4 dagen nog met 50 vermeerderd en zoodoende gestegen tot 206. Zeker geen gemakkelijk werk om uit zooveel.gegadigden de juiste keuze te d^en. uitbracht van zijn gehouden beheer. Hieruit 'CéyJ bleek dat het kassaldo bedroeg f 61,8572- Vervolgens werd overgegaan tot het verkiezen van bestuursleden wegens periodieke aftreding van de heeren G. Kalf, Voorz. J. v. Zilt, Secr. en J. Poen, Vice-Voorz. De beiden eersten werden bij eerste stemming weder herkozen. Na herhaalde herstemmingen tusschen de heeren J. Poen en G. Heffels, waarbij telkens de stommen staakten, moest tenslotte het lot beslis sen, hetwelk ten gunste van Jl Poel uitviel, zoodat alle aftredenden weder zijn herkozen- Voorts was üog aftredend de Bode, W. v. Oest, wiens functie, hem bij inschrijving voor den tijd van een jaar opgedragen, was ten einde geloopen. Ingeschreven werd door den heer H. Blom voor f 15, W. v. Oest, f 9.50 en G. Tromp f 8.50. Aan de laagsten inschrijver werd nu het bode schap opgedragen. De Commissaris van Toezicht den heer G. Heffens werd nog een tweede commissaris, nl. den heer J. Pranger toegevoegd. Daarna volgde de rondvraag waarvan door de leden gebruik gemaakt werd om eenige inlich tingen te verzoeken, waaruit wij de volgende hebben aangestipt. De sterkte der afdeeling is op heden85 gewone leden, 27 buitegewone leden en één donatrice, de vereeniging „Hulp in Nood*. De propagandaolub heeft reeds aan de uitnoo- digingen van de afdeelingen „Alkmaar" en „Kwadijk" om aldaar het drama «Te Laat» op te voeren voldaan. Nog staan op bun reper toire Monnikendam, Nieuwendam en Kolhorn, (hetgeen wij reeds eerder hebben vermeld,) terwijl nog uitnoodigingen zijn ontvangen van de afdeelingen «Edam* en „Warder". Ook deze eervolte uitnoodigingen zijn aangenomen. In het begin van Januari a.a. zai voor onze afdee ling „Oud en Arm" worden opgevoerd, en voor den maand Februari zal de heer De Clercq van Bloeméndaal uitgenoodigd worden om voor de afd. op te treden met lichtbeelden, allen betrekking hebbende or Staatspensionneering. Te ruim 9 uur sloot de Voorz. de vergade ring, het vertrouwen uitsprekend, dat, hoewel van enkele kanten tegenwerking ondervindend, toch eenmaal ons ideaal verwezenlijkt zal worden. Spreker stelde ^Ingeland als voorbeeld waar met ingang vaq 1 Januari de ouderdoms- pensionneer) ng (zonder premiebetaling) zal worden ingevoerd. Hierna zullen we ons ver slag eindigen. Iets willen we hier nog aan toevoegeneen welgemeend eere salut aan den schrijver van „Te Laat*, ons ijverig afdeelingslid, den heer W. Tromp, voor het succes dat zijn penne- vrueht overal mag behalen. Zjjn doel, slapenden wakker te maken, ia hun Volkomen getukt. Het concert was zeer prachtig, doch door het slechte weer was de opkomst gering. Maandagmorgen is van een in aanbouw zijnd pand aan de Nozeraapstraat te Rotterdam de metselaarsknecht L. van W. door het breken van een dwarshout van een stelling gevallen. Hij kwam met zijn hoofd op een hoop puin terecht, bekwam een1 sohedelbreuk en was onmiddellijk een lijk. Zekere R. te HilvëfBum, wonende aan den yGravelandeohen weg aldaar, wilde nabij zijne Woning over een hek springen. Hij nam den 'sprong te laag, zoodat h[j met zijn lichaam aan het hek bleef hangen. De ijzeren punten van het hek drongen door zijne kleeren in zjjn onderlijf, waardoor eane diepe wonde ontstond. R. werd nqar do R-K. Ziekenverpleging vervoerd, alwkar hij aan de bekomen ver wondingen overleed. Brand. Voor de derde maal binnen 10 dagen tijds woedde te Zaandam een felle brand. Zaterdag avond vierde het vuur hoogtij in het perceel van den heer A. C. Ooms, staande aau den Hoogendam, hoek Zuiddijk, bewoond door den heer B. Veldkamp, die er een aardappel- en groentenhandel en een wasch-en strijkinnchting feveatigd had. De groetenhandei liep niet en aarom was reeds door de bewoners een ander perceel aah het Prinsenpad gehuurd. Zaterdagavond was mej. Veldkamp op de tweede verdieping bezig een potje vet de smelten. Bij het afhalen kantelde het. Het vet liep in 't vuur en een hoog oplaaiende vlam tastte de te drogen hangende kleeren aan. Het vier verdiepingén booge beboupf werkte als een schoorsteen en de bovenste drie verdie pingen waren weldra één vuurzee. Toen de bewoners reeds buiten waren, werd nog een kind gemist. Opnieuw drong men binnen en na eenig zoeken en roepen vond men den kleine onder-een strijktafel, waaronder het een schuilplaats had gezocht De brandweer, werkende met 11 stralen, waaronder een drietal op de waterleiding, wiet het vuur tot de drie bo ven verdiepingen te be houden Het kerkgebouw der Ned. Herv. gemeente van Oost Zaandam, dat aan de overzijde der straat, kreeg eenige schade ten gevolge van blakeren en 't springen van 'n dertigtalruiten. De belendende perceelen, de wijnhandel en slijterij „Het Nieuwe Londen* van den heer J. J. Ebmeijer, en de rijwielhandel van den heer P. De arme Daisy had zich weldra met andere dingen bezig te houden, dan met haar verdriet. De «Reine des Vagues» zoo heette het vaar tuig kwam nauwelijks in /,vol zee" of begon te wiegelen, zoo aardig om van den wal af te zien, maar zoo onaangenaam te gevoelen, vooral voor hen, die daaraan niet gewoon zijn. Lourens had geen last van zeeziekte, maar, wat zijn vrouwtje betreft, zij wilde zich goed houden, maar voelde zich van oogenblik tot oogenblik zieker worden. Haar man bemerkte zulks en riep- Je zult je geen minuut meer kunnen slaande houden; ga, in de hut-, voor het overige zou het gezicht van al die ongestelden voldoende ijn om iemand ziek te maken. Inderdaad greep de zeeziekte bijna alle land verhuizers aan en hoorde men van alle kanten het kennen en steunen. Ik zal zien, of je bed gereed is, ga hier een oogenblik zitten! Dit zeggende, plaatste hij zijn vrouw tusschen eenige pakgoederen en vloog naar omlaag. Daisy bleef, waar hij haar had neergevleid, wiegde machinaal haar kindje op de knieen en sloot geheel ontmoedigd de oogen, toen een ruwe stem achter haar uitriep. Dat aanvallige kind! O, wat'al gevaren loopt men hier! De jonge moeder opende de oogen en zag dicht bij zich een bleeke en mpgeré vrouw, dje voordurend jammerlijk hoestte, op een kist zitten. Zijt ge getrouwd, hebt ge kinderen vroeg Daisy. Neen, Goddank! kinderen heb ik niet. En is uw man hier aan boord? Neen ik ga hem in Australië opzoeken, als we ten minste niet wat ik wenschte allen in dezen maalstroom verdrinken. Daisy rilde op dat zeggen. Het is niet goed, zoo iets akelijks te wenschen, zeide zij, denk eens aan al die arme men8ohen, die hier zijn en aan mijn kindje! Goed, er steekt geen kwaad in; ze zijn allen ongelukkig; en wat die kleine betreft, als ik er een nad, ik zelf, ik zou er mij dadelijk van ontdoen en het over boord smijten. Ik vrees dat ge zeer ongelukkig zijt, ant woordde Daisy; hoe is uw naam? Jane Ellis. Welnu Jane Ellis, als ik beter ben, zal ik weer op 't dek komen en naar u vragen. Zoo als ge wilt! antwoordde deze bitter. Juist kwam Fane terug om Daisy.in haar hut te brengen. Onderwijl zij zich ter rust legde, zeide zij: Ik sprak daar met een vreemde vrouw; zij wenschte, dat het schip vergaan mocht; is dat niet verschrikkelijk? Och, Daisy lief die arme menschen drinken dikwyls een, glas te veel, om zich bij het afscheid wat meer inoed te gevendat heeft ongetwijfeld die vrouw oók zoo doen spreken. Morgen zult ge haar waarschijnlijk in heel andere stemming zien. Hij schikte alles gemakkelijk voor hagr en verliet haar niet, vóór hij zag dat zij was in- fesjapen. Toen ging hij weer naar omhoog op el dek. Na eenigen tijd te hebbenrondgewandeld, J. Verhóef kregen Geinig brandschade; het laatste echter veel waterschade. Alle schade is daar verzekering gedekt. Het verbrande perceel' is verzekerd bij de Maat schappij „André de la Porto* te Arnhem, de inboedel bjj de Algem. Beiersche Assurantie Mij-, Scholten en Co., de heer B J. Verhoef bij de Mjj Oudkarspel, het kerkgebouwen de beer Ebmeijer op beurapolis. Een der bewoners van belendende perceelen kreeg een ernstige kuitwonde, doordien bij door een dakraam stapte. Zaterdagmiddag arriveerde te IJtnuiden de stoomtrawler „Batavier II" met 11 schipbreu kelingen aan boord. Deze waren gered van het Noorsehe stoomschip „Huidinga", thuisbehoo rende te Stavanger, met een lading graan op reis van Nakskov, in Denemarken, naar Rot terdam. De „Batavier II* kwam visschende uit den Noord, Zaterdagmiddag, toen hij een stoom schip zag met een gele vlag met b£T, wat een noodsein is. Het was ter plaatse ongeveer twee mijl west van het Haaksvuurschip. Het in nood verkeerend schip lag nagenoeg geheel op zijde, waarom de trawler onder ljj nabjj stoomde. Toon vluchtte de bemanning van het wrak in een met moeite vlotgemaakte scheepsboot. De gezagvoerder, die het laatst zijn schip wilde verlaten, moest te water springen om de boot te bereiken. Bij het overklimmen op den traw ler geraakte de kapitein weder te water, doch word gered door de opvarenden van den trawler E- Fennell en Jacob Zwart. Onmiddelljjk na de redding zonk het stoomschip ter plaatse, waar het zeer gevaarlijk ligt voor de stoomvisscherij. Bij de overhaaste redding werd door de be manning slechts weinig lijfgoed gered. Luister totKen gejrfutk Kloosterbalsem. Deze geneest ahólj tooverslag. Prijs per -pot 0.3 5, fr475>nJ\.20. Let op Jen rooden bandmet handteefctniQg L. I. Akker. -4 *f STADSNIEUW». Het onstuimige boozo weer, van Vrijdag op Zaterdagnacht heeft velen in hun nachtrust gestoord. De hevige regen, vergezeld van om weerslagen in dezen tijd van 't jaar zijn dan ook wel geschikt, om vooral de buitenbewoners angstig te maken- In den Overweerschen Polder werd de woning van den landmaoJIeealsr getroffen, gelukkig zonder brandde veroorzaken. De schoorsteen werd vernield het huis ontzet en twee koeien gedood. Zondagmorgen keerde een der melkwagens van Holiandia met den ledigen wagen terug, bestuurd door een opgeschoten jongen vam 14, 15 jaar.. Het paard, door een zweepslag tot meerder spoed aangespoord, slaat aan 't hollen en de wagen stoot in vaart tegen de Amster- damsfche Poort aan en werd grootendeels vernield. De bostuurder sprong vamzijn zit plaats en kwam met den Bohrik vrij. Moge het ongeluk hem wat voorzichtiger doen worden. Zaterdag a.s. zal den heer P. Beets en z'n dochter mej. A. Beets, den spreekbeurt vervullen op 't „Burgernut" te Edam. Zondagmiddag ving de wedstrijd aan voor de 2e afdeeling (ïemengde Koren Een groot aantal vereenigingen waaronder uitstekende koren zongen in deze afdeeling, waar ook in mede streed onze Purmerender zangvereeniging „Oefening baart Kunst" Dir. de Heer J. P. Groot. De uitslag was, dat de le prijs, Zilveren medaille aangeboden door Q. M- de Koningin en f 100. werd gewonnen doof „Oefening baart Kunst". Over de uitvoering van deze veteenmin? lezen we in de „Tel". „Oefening baart Kunst", te Purmerend, waar- bjj wij als aanteekeDÏng in ons boekje neer schreven „ietwat flauw*, heeft toch, onder haar ouden directeur, den heer J. P. Groot, èn „Nieuw Leven* èn „Bede voor het Vaderland* zoo heerlijk mooi en zuiver gezongen, dat wij' die liedertafel zeker 'n hoogen prijs, zoo dan al geen eersten, hadden toegedacht. Beide liederen vallen onder de bevatting van de leden van het koorzulke liederen te kiezen voor een gang naar een concours, is eemVèt- dienste, die menig jong directeur deg Veer Groot mag afkijken. In den wedstrijd om don eereprijs zong „Oefening baart Kunst", uit Purmerend, „Nieuw Leven*, en wel zoo, dat algemeen werd gezegd „Het is of je de Wognummers hoort", een lof voor dit flinke koortje, zeket niet gering te achten. Het vermocht echter „Onder Ons*vuit Haar lem, dat nogmaals het verplichte koor van K. Andriessen zong, die vereeniging te verslaan. De eeroprijs werd met algemeene stemmen toegekend aan „Onder Ons". j!t.lBKTBEBlCHTEN, gemiddeld 1.50 per K.G. 548 Runderen, waaronder 474 Vette, 74 Melk en Geldekoeien en Stieren. 87 vette Kalveren 0.75 k f 095 p. K.G. "10 nuchtere ld. 10.— 28.— p. stuk. 19 Paarden 3035 Schapen 400 Lammeren 20.- 28 50 13.- 20— Overhouders 3S4 vette Varkens 0.43 0.47 p. K.G 20 magere id. „14— 24— p. stuk. 202 Biggen 4— 8- 705 Ganzen 2.75 325 42 Zwanen Ij, 4.— 5.— 90 zak Appelen 2.2.50 p. zak 70 zak Perep 2 50 3.50 a Kipéieren 7.— 8.— p. 100 et- Vette koeien, prijshoudend h. matig, O 58 k t 0.72 per KG. Gelde koeien, geen aanvoer Melkkoeien, prijshoudend h. matig, 150 k 230 per stuk. Vette Kalveren, prijshoudend, h.stug,/0.75 a 0.95 per K.G. Nuchtere Kalveren, prijshoudend, h. slug. Vette Varkens, prijshouderid, h. stug. Magere Varkens en Biggen, prijshoudend h. stug. Vette Schapen, prijshoudend, h. stug, 20 k 28,50 p. stuk. Lammeren, prijshoudend, handel stug, 13 k 20 per stuif. Burgeriyke Ntand'W PORMERElfD van 16—23 Nov. 1908. GEBORENJohannes, z. v, Isse de Vries en Grietje Hoojjberg. Jaapje, d. v. Dirk Viskoper en Maritje de Vries. GETROUWD*. Jacob de Vries en Hendrika Jans van den Hoorn. OVERLEDEN Joseph Schilp, 19 j., ongeh. Burgerlijke Stand van BEEM8TEB van 17—23 Nov. 1908. GEBORENSimon, z. v. Jan de Boer en Trijntje Veldboer. Theodora Dirkje, d. v. Arie Bos en Ljjsbet Hendrika Rpele. OVERLEDENCornelia Verdujjn, oud 71 jr., echtgen, van Margaretha Geertruida Dekker Burgerlijke Stand wan DE RIJP. GEBORENJohannes Petrus, z. y. Petrus de Vries en Femmetje Bijvoet. Burgerlijke Stand van IIPESDAM. GEBORENJannetje, doohter van Klaas Tromp en van Geertje Huisman. Burgerl. Stand v. Broek lnuWaterland. GEBOREN: Cornells, z. v. Jan Bierdrager en van Neeltje Dobber. ging hij naar de gezelschapszaal. Deze goed verwarmde en verlichte salon was reeds door verschillende groepjes ingenomen. Lourens voegde zich bij èèn daarvan. Bij het ronddienen der thee nam hij voor zichzelf een kopje en nog een om aan zijn vrouw te brengen, toen een doordrin gende kreet weêrklonk. ledereen luisterde toe, een tweede kreet weêrklonk. Fane zette de thee neder en was met één sprong in zijn hut. Daisy, Daisy! wat is er toch mijn schat® O Louri! houd me vast, houd me stevig vast of ik rol in de diepte Het water, het zwarte,koude water! Fane zag terstond, dat zijn vrouw een nacht merrie had en deed haar spoedig ontwaken. Daisy herkende waar zij was en barstte in tranen los. Ik had zoo'n afschuwelijke droom, sprak zij, het schip verging, ik trachte bij je te komen, maar werd door die afschuwelijke vrouw ver hinderd, die zulk een slechte wenseh had uit gesproken Kom, kom, bedaar wat kindje 1 't Was immers maar een akelige droom! Ik ben toch bij je? Ja; maar ik wil niet op deze boot blijven; laat ons terugkeeren1 We zullen verdrinken! Dat is immers onredelijk, terugkeeren is toch onmogelijk? Toe, tracht weer in te slapen; ik ben zeker, dat jij morgen de eerste zult zijn, om over je dwaze vrees te lachen! Daisy zweeg, maar bleef niet te min zuchten en schreien, waarom Lourens den soheepsdoeter ontbood, die de jonge vrouw een kalmeerend middel toediende. De invloed daarvan open baarde zich weldra door haar op nieuw in een rustigeii slaap te doen vallen. Toen haar man haar zoo rustig zag liggen, haastte hij zich opnieuw naar boven, om wat van de frissche avondluoht te genieten. HOOFDSTUK X. Onder de landverhuizers waren er slechts weinigen tusschendeks geblevenhet meerendeel bleef liever in de vrije lucht, daar het beneden benauwd was om te stikken. Fane, om hun nabijheid zoo mogelijk te ver mijden, begaf zich naar het achterdek, waar hij wat zeer natuurlijk was nadacht over den toestand zijner vrouw en de veronderstellingen, die de akelige vrouw bij haar had opgewekt. Vermoeid en neerslachtig zette hij zich op een baal nederlangzamerhand sloten zich zjjn oogen en sluimerde hij in. Brand, brandwas de verschrikte uitroep, die den slaap van onzen held stoorde. In het eerst gaf hij zich géén rekenschap van de be teekenis dier woorden, vermengd met het oor- verdoovend gedruiscli der kettingen, die werdén weggesleept, de menschen die gingen, kwamen en schreeuwden in de duisternis maar de kreet van brand I brand! ten tweeden male herhaald, biacht hem tot zichzelf, en zijn gedachten vlogen bliksemsnel naar zijn vrouw en zijn kind. Wordt ve)~volgd' ét'

Krantenviewer Waterlands Archief

Goedkoope Purmerender Courant | 1908 | | pagina 2