UK, Boerenkn H B.C., BofflH, Mei. Kremer Verpachting Buffet en Totalisator 4 Bekendmaking. eene HUISHOUDSTER een BOER NECHT, 1) een Iheo-fakkel aan Beemsterburgwal A 63 (boven). en Broodbakkerskiiechl Slei een R.-k. Meid-Huishou Vergadering van den Raad, een BOERENWERKMAN, Y Openbare Verkooping ■IJ ^Vei \JTe koop:,/ Bnltwageii R.-K. SlagerskMcht, Terstond ^vraagd Verkrijgbaar bij J. 0. SCHUITEMAKER, PmientL Dienstaanbiedingen, Liefdegiften, enz. \0-00 P. OORTWIJN, VOS-HIT. Een droevig ongeluk. Men meldt uit VHertogenbosch, dd. 27,dezer Terwijl hedenavond kapper Verhoeven alhior mejuffrouw Van der Zanden, die morgen zou husven, kapte, vatten ongelukkig de haren der dame vuur. In tieurigen toestand moest zij naar ?en ziekenhuis worden getransporteerd. Óok de tapper, die bij zjjn pogen om de dame te ïelpen, ergo brandwonden bjkwam, moest naar iet gasthuis worden gebracht. Een door het ongeluk ontstaan binnenbrandje, was spoedig gebluscht. INGEZONDEN. "S Eene Rekenles. Reolame. Purmerend, Dinsdag 28 Juli 1908. Aangevoerd 205 stapels kleine Kaas. stapel Comm. kaas. stapels Middolb. kaas stapel Goudsche kaas. /j e. 2 /Y<yt x A 5 Cent per regel, A CONTANT. Er biedt zich aan een =ts. goed kunnende melken. Brieven fr. lett. R, bur dezer Courant. Biedt zlon aan P.G., goed kunnende melken, 20 jaar bij één baas geweest en van de beste getuigen voorzien, het liefst in do Purmer of Beemster, waar dichtbij een goede woning met een stukje grond bij te' huur is. Fr. br. aan F. KARMELK, Amstei.di.ik 115, Gem. Amsterdam. ER BIEDT ZICH AAN goed kunnende melken en met paard en rijtuig omgaan. Br. onder letter B B, Bureau van dit blad. i t Heden overleed, na een langdurig lijden, mijn geliefde Ecbtgenoote en onze zorg dragende Moeder £Y 227 SIJTJE KLOMP, ^£JLL - in den ouderdom van 50 jaar. fQ Namens Kinderen en Behuwddochter, Cr jh VAN STOKKEN. Kwadijk, 27 Jtili 1908. 6 ////^DANKBETUIGING. /ysti.M ~Üh^eTgétcckenden betuigen hun hartêlljlïên dank voor den genotvollen dag, die zij gehad hebben met de Jboottoclit naar Zandvoort en Haarlem. hter, ^(^rmerend, Juli 1908 uit Amsterdam, is vanaf Dinsdag II Augustus dagen te spreken Behoorende tot de nalatenschap van K. TIMMERMAN. Nadere inlichtingen verstrekt de Notaris. in De Rijp op Woensdag 5 Augustus 1908, 's morgens 10l/2 uur precies, in het logement ('cf, „Hi:t Stadhuis van Amsterdam" van den Heer P. BLOKDIJK, vany Een gedeeltelijken goed onderhouden INBOEDEL, hoofdzakelijk bestaande uit q Mahonie- en Eiken Meubelen, als: Linnen-^/// kast, Schrijfbureau, Penantkastje, antieke r Kast, Tafels, Speeltafels, Stoelen, Porte- manteau, Sigarenkastje, Regulateur, staande L Klok,\ Galanteriën, blauw en gekleurd +7 Porcelèin, Schilderyen in olieverf, Gra- /y X vures, Glaswerk en Kristal met zilver - gemonteerd, Axminster Loopers, ijzeren 8 Ledikant, goed gevulde Bedden, Matrassen, 1/ Wollen-, Citse- en Katoenen Dekens en hetgeen verder te zien zal zijn. Te bezichtigen in voormeld logement op 4 Augustus 1908 van 's morgens 11 f,^/// tot na den middag 3 uur. Alles behoorende tot den boedel van wijlen den ZeerEerwaarden Heer Pastoor Sa, s THEIJS. tijdens de harddraverijen 20 Aug. a.e., op den Purmer Steenweg, Purmerend. Inschrijvingsbiljetten worden ingewacht tot Vrijdag 31 Juli a^., 's avonds 7 uur, bij den Secretaris^^^ S~> A. HELLINGMAN. De (oöperatieve Boerenleenbantf te KWADIJK zal vanaf 1 Au- om de 14 gebrand volge LIE BIG, heerlij voordeelig in H g gustus 1908 geopend zijn Namens 't Bestuur, De Kassierx en half Augustus naturel gebrand, is te PURME REND steeds versch verkrijgbaar bij Neckerdijk, hoek Kanaalschans. een beste gebruikte £J elfbcst loopende makke Te zien bij den eigenaar YAN DER STADT, Broekermeer. gevraagd Zondags vrij. bij E. RUS, Kwadijk. 71 'j3! Gevraagd, zoo spoedig mog< in klein gezien, liefst uit den boei'enstand, ongeveer 30 jaar oud, bij Jb. YESIËBIHfl^ Overweersühe Poi.der, nab"»' Purmerend. 7^ Wordt gevraagd bij G. BREEBAART, Wijde-Wormer. om tegen 1 Aug. //-, Er biedt zich aan, in dienst te treden, een tlians nog dienstplichtig. -Brieven fianco N. G. DEKKER. Idpkndam. die goed kan melk Wijdi.-Wormeh. (beste Blusch-apparaat)^ a f 5. J te syces* '2/^sscac, 'Tcfr VcTc cxbv/s/'/?. Sl SCt. gebracht aan hoofd en borst, waarvan verschil- lende levensgevaarlijkdo toevallig voorbij w w w komende doctor uit Hilvarenbeek en de ter hulp ~/\~y\7\ geroepen doctoren Bloemen en Proot consta- teerden, dat er zeer weinig hoop voor hem ,/ybleefhij werd naar het gasthuis overgebracht, Cf SZ- r terwijl de dader is gearresteerd. M4-- Êen Amsterdammertje op reis. Een Amsterdammertje van 15 jaar was belust op avonturen. Hij stal zooala hij tenminste bekende 30 gulden bij zijn vaaer en zou eens eenige steden in ons land bezoeken. 'Zoo kwam hjj dan ook in Zuid Limburg terecht, „logeerde" en „dineerde" in deftige hotels, o.a. in Valkenburg en Maastricht, en maakte goeden sier. Dat het geld spoedig opraakte, laat zich begrijpen. Een list wak gauw gevonden. Hij huurde bjj den rijwielhandelaar T. te Maastricht, Jsji&an rijwiel, begaf zich naar Roermond en trachtte dit daar te verknopen. Daar liep bij tegen de lamp. Gedaan was het met avonturen. Hij werd door de politie gepakt en naar Maastricht getransporteerd. Waarschijnlijk zal hjj wel naar zijne ouders te Amsterdam worden teruggezonden. Hulton verantwoorde!jktioid doi Itudactlo "Ni Onderwijzer: Met genoegen heb ik op- jomerkt, jongelui 1 dat ge plezier in 't rekenen rrijgt en daarin al flinke vorderingen hebt ;cmaakf, maar toch ben ik er zeker van, dat ;e nog niet eens weet hoeveel het verschil is tnsschen 3'en 1. Dat dacht ge niet, wel? Leerlingen: Mijnheer, mijnheer! nu wilt II een loópje met ons nemenwij zouden niot weten hoeveel 3 meer is dan 11! Dat ia eene vraag voor do kleintjes, mijnheer! O. Zoo, denkt gij dat Dat zult gij aanstonds niet zeggen. Let maar eens goed op, wat ik hier op hot bord ga schrijven. 3 -j- l 4, dit is onbetwist- Vermenigv. met 3=3 [baar. Geeft 9 -}- 3 12 Verminderd met 3 1 4 Komt 9 1 Nog eens mot 11 12 4 11 verminderd. Dan is 9 12 =1 4 Tel hierbij 4 4 1—4 4 (t - 2) X (1 2) Dan hebben wij 9 -12 4 Dat is in factoren (3 - 2) X (3 2) Of korter (3 - 2)2 n - 2)2 Trekt men hieruit do wortels, dan verkrijgt men 3 2 1 2 Wat der gemeente PURMEREND, op Vrijdag den 29en Juli 1908, dos namiddags ten 6V4 ure. De onderwerpen van beraadslaging zijn 1. Kennisgevingen. 2. Ingekomen stukken. 3. Uitgaaf uit „Onvoorzien" dienst 1908. JJifgaven uit het reservefonds der gemeente- gasfabriek, ten behoove van buitengewone werken. Aanbieden Gemeenterekening 1907. ^-Verzoek van do Vereeniging „Plaatsoljjk "elang" om subsidie ten behoeve van do gtelijke herdenking van den verjaardag van H.M. de KoniDgin. 7. Verzoek van do nfd. Purmerpnd der R. K. Vereeniging van den Middenstand in het Bisdom Haarlem, om subsidie ten behoeve van een cursus in boekhouden, handelsrekenen en handelsrecht. 8. Voordrachten ter benoeming van twee leden van het college van zetters. 9. Reclamen Hoofdei. Omslag-f, ziet ge dat 3 1 is- zegt ge nu hiervan, jongelui Is dit N/sY/AJ»™ kleintjes? xjCi Neen. mijnheerzoo ieta hadden wij niet verwacht, 't Is mooi gevonden. Wjj —-* z,,ll°n zien of wij do fout kunnen vinden, a lj want 3 en 1 - zijn niet gelijk. yf - /t O. Niet zoo voorbarig, jongeluiGaat eerst TjS eens naar Purmerend en begeeft U daar naar ld" oud° stadsgracht, dan zult ge daar zien, +- dat to Purmerend ook 3 en 1 gelijk zjjn en Jf~ het bcwjja daarvan aan die oude gracht zelfs SSsj/s'l - aanschouwelijk wordt voorgesteld door: 7Ifeereur/i acht-\-Nieuwe GfaclU^-Plantiopug) acht \£lO 77t_r> de Oude Gracht. /'/Wat zogt ge hiervan nu welP TSZ Eén L. Zot, mijnheer, drie namen aan cén gracht! En nog „mooier" wordt het, als men opmerkt, dat men die Oude Gracht, die, zooals ik daar van mijn Oom heb geboord, al in dèn Spaanschen tijd, in 't jaar 1573, is gegraven, nieuw noemt! Hoe vindt U dat? O. Och, dat zal de bedoeling bepaald niet goweost zijnmen zal die namen aan den wal of de kade gegeven hebben, zonder daarbij aan de betcekcnis van het woord Gracht'® to hebben gedacht, wat zeer zeker deze ver warring heeft veroorzaakt. L. Daarom zullen wij ons, mijnheer, maar alleen met Uwe berekening, daar op het bord, bezighouden en beproeven of wij daarin de fout niet-kunnen vinden. O, dat bewijs van U mijnheer, is zoo mooi A. P. KLINKERT. Burgerlijke Statui van PURMEREND van 20—21 Juli 1908. 3. v. ChrÏM GEBORENAnna Maria, d. v. Ohri'stiaan Wilhelm Walbrecht en Trijntje Timmerman. Cornelia, z. v. Jacob Zijp en Anna Wilhel- mina Kok. ONDERTROU W DGerrit Leppersen Aaltje de Wit. Hurgerl. Stuud v. Broek tu Waterland GEBOREN i Willemijntje Johanna, d. v. Tames Bakker en van Trijntje de Heer. Burgerlijke Stand van OOSTZAAN. GEBOREN: Maartje, d, v. Gerrit Mjjn en Maarlje Goede. ONDERTROUWD: Pieter de Graaf Dz. met Diederika Gerarda Meijn. GETROUWD: Jan Lust met Elizabeth Root Cornelia van Wijlen met Alida Margaretba G-eaioa van Beijnum. OVERLEDEN: Maartje Mooij, G8 j, eebtg. vau Gerrit Rep. Op onze akkert zetten wy een vogel ver rikker om te verhinderen dat de vogelt^ I et zaaigraan komen opeten. X VLUUfs INK OUR ERSONNES In on« huit behoren wy altyd een dooi Pink Pillen te hebben alt vogelverschrikker tegen de ziekten. Wy moeten die pillen nemen zoodra wy on» niet zoo tterk, niet zoo welvarend gevoelen alt wy zyn moesten. De Pink Pillen genezen bloedarmoede, bleekzucht, algemeene zwakte, maagkwalen, scheele hoofdpyn, zenuwpynen, rheumatiek, neut asthenie. Verkrijgbaar bij Snabilié, hoofd-depóthoudor voor Nederland, 7 Groote Markt te Rotterdam, voor Purmerend pn Omstreken bij: G. van Beek (firma F. P. Middelhof Az.) Peperstraat, en verdor bij verschillende apothekeis en goede drogisten. Prijs f 1.75 de doos; f9.per .6 doozen. MARKTBERICHTEN. Afslagvereeniging Beemster, Purmerend en Omstreken. Zaterdag 25 en Maandag 27 Juli 1908. 90 zak Aardappelen 1 0150 f 0.90 p. zak. 7517050 Slaboonen f 0 28 k f 0 43 per 1000. 100800 Snijboonen f 0.75 f 1 20 per 1000. 1152 zak Tuinbooncn f 0.33 k f 0.47 p. zak. 73 pond Peulen f 2.40 k t 3.p. 100 pond. 439 Doperwten f 2.10 f 3 30 p. 100 p. mand Peren f 3.25 f 0.per mand. 1279 p. roode Aalbessen fO.OO it f 0.1 Pp. p. 175 mand Klapbessen f 1.25 a f 2 20 p. md. 32 Komkommers f 0 025 per stuk. 2803 mand Augurken f 0 26 h f 0.43 p. md. 45 Bloemkool f 2.40 k f 5.per 100 stuk. Handel vlug. Kleine Kaas hoogste prijs 30. Middelbare Kaas hoogste prijs 1027 K.G. Boter 1.30 k /'ISO p. K. G., gemiddeld 1.35 per K.G. 473 Runderen, waaronder 395 Vette, 51 Melk en Geldekoeien en 27 Stieren. 252 vette Kalveren 0.60 k f 0.80 275 nuchtere id. Paardea 2345 Schapen 000 Lammeren Overhouders 308 vette Varkens 31 magere id. 251 Biggen 20 zak Appelen 5 zak Perea - Kipeieren Eendeieren Ó.- 20— 8— 23— 27— 14— p. K.G. p. stak. K.G. stuk. 5— r» zak 0-0-0 0.38 0.42 p. 14— 25— p. 5— 8— 4.50 4.50 n O.- 3.50 4.p. lOÖst. 3.80 0— Vette koeien, prijshoudend, h. stug, 0.00 i\ f 0.74 per K+l. Gelde koeien, prijshoudend, h. stug, 130 A 170 per stuk. Melkkoeien, prijshoudend, h, stug, 100 k f 240 per stuk. Vette Kalveren, prijshh. stug, 0.00 ii 0.80 per K.G. Nuchtere Kalveren, prjjshh. stug. Vette Xprkens, prijshoudend, h. stug. Magere Varkens en Biggen, prijshoudend h. stug. - Vette Schapen, lager in prijs, h. stug, 20 f 27 p. stuk. Lammeren, lager in prijs h. stug, 8 14 per stuk. /Z f fï'll S/l 6 O r/» ed kunnende melken. ADYERTENTIEN. De Leerlingen vamSchoöT/lo". I." Zr/ j/r/. N. DONCAN- Notaris te Pubmbbrsd, zal op Oonderdag 30 Juli 1908, des voorm. ten elf ure, in het koffiehuis van KRAMER te Jisp, publiek verkoopen Een zeer goed onderhoudetT" WOONHUIS met ERF, gunstig gelegen aan de Kanaal dijk gemeente Jisp, sectie C,t nu. 415, groot 1 Are 95 Centiaren. 1/' 'f/ur -Udh. Notaris NIEUWLAND ;s/S./ 2 Z 6 t'jCftJJ TO KOOP:,_i/ S/S HOOUBERG, Y ijs rjd. jy.

Krantenviewer Waterlands Archief

Goedkoope Purmerender Courant | 1908 | | pagina 3