X 'i/etU. Eierenhandelaars <e 1'urinerend 7 is prijs f 3.70. eraten van kracht blijft, zal wel spoedig moeten blijken; afgescheiden hiervan ligt op elke politieke groep, die het wel meent met haar beginselen en haar meeningen betreffende het openbaar belang, de ver plichting om haar gelederen zooveel mogelijk te versterken. Men is eenig beginsel niet van heelerharte toegedaan, zonder te wen- sclicn dat het zal zegevieren, eri aan de vervulling van dien wensch zal men eenige persoonlijke offers van toewijding moeten brengen. De mogelijkheid bestaat, dat in onder scheiden districten', waar de beide hier genoemde partijen in getalsterkte met elkander wedijveren, elke groep met een eigen' eandidaat uitkomtals dat kan zonder de kansen van politieke tegenstanders al te gunstig tc doen worden, is het zeer aan te bevelen, want in den regel wordt de belangstelling er door verhoogd. Daarna kan bij de herstemming, die den kiezer plaatst voor do keus tusschen twee candi date^ nog ultijd steun worden gegeven naar die zijde, waar men de meeste over eenstemming met zijn inzichten meent te mogen verwachten. Hoe ingewikkelder de politieke toestand wordt, en het 'komt ons. voor dat de jongste ministeriëele crisis dien geenszins heeft vereenvoudigd, des te meer wordt er gevergd van den ijver en de werkkracht vah do besturen der kiesvereenigingen dat is nu eenmaal zoo, en wie tegen de moeite opziet moet zich geen benoeming laten welgevallen. Is die aanvaard, dan is helder wakker blijven om te zijner tijd de rus tenden te wokken, de beschikbare'krachten te mobiliseeren en nieuwe aan te werven, do boodschap. Er ligt, in hetgeen in den laatston tijd gebeurd is en waarvan wij hebben getracht de beteekenis in het licht te stellen, een waarschuwing en een opwekking. Deze vooral verzoeken wij niet te veronacht zamen. Als' wij in 1909 meegeteld willen worden en do vaderlandsche belangen willen behartigen, dan moeten wij trachten ons van goede kansen te verzekeren. BIümENLIIÏD. Beemster. Op do Jaarmarkt waren aangovoörd 220 Stieren. Broek in Waterland. Mej. N. C. Bakker legde inet gunstig gevolg het eind examen af aan een H. B. school met 5-jarigen cursus voor jongens te Amsterdam. Broek in Waterland. In do Vrijdag j 1. alhier gehouden raadsvergadering word do gemeenterekening over 1907 voorloopig vast gesteld, in ontvangst vermeldende f 18398.48, in uitgaaf 179G0.8G5 en dus met een batig saldo van f 437.01". De rekening der zeevarende beurs over-1907 wordt goedgekeurd met een voordeelig saldo f 428.34. Tot benoeming van zetter worden opnieuw aanbevolen de periodiek aftredende heeren J. Pronk en C. Koker Czn. Tot onder wijzers aan de openb. lag. school in wijk I worden, ter vervanging van do heeren L. Bloeksma en D. Brouwer, benoemd de heeren P. Volger van Beets on T. Brouwer van Am sterdam. Tot lid van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim in wijk I wordt, ter ver vanging van den heer L. Bloeksma, benoemd do lieer P. Volger. Broek in Waterland. De afscheids- uitvoering, welke de heer L. Bleeksma met zijn, zangschool dezer dagen in liet „Broeker huis" gaf, werd .bijgewoond door vele ouders en eenige belangstellenden. Het programma Beets. Zondagmiddag werd hier wederom een Volksfeest gehouden. Begunstigd door goed weer, werden uitge\oerd ringsteken oo fietsen, voor dames cn heeren z.g. snoeptafil'je, enz. Do deelneming was groot en eveneehs do be langstelling. Na afloop werd nog wat vuurwerk afgestoken en het geheel gesloten met een gezellig bal. Beets. Volgens ingekomen bericht zal Z.Exc. de Heer- Comm. der Koningin, Zalerdag deze gemeente met zijn bezoek vereeren. Do ingezetenen zijn uitgenoodigd door het uitsfeken der vlag blijk van kunne belangstelling ,to toonen. Tevens zal gelegenheid zijn tot audiëntie 's middags 2 yur ongeveer. Edam, Zooals uit een advertentie in dit nummer blijkt, zullen a s. Zondag hier, tor gelegenheid van hot 10 jarig bestaan van de Bad- en Zwomvereeniging, grooto nationalo wedstrijden gehouden worden. De Nederland- sche Zwembond zal o.a. het kampioenschap over de baan van 1 GOO M. laten verzwemmen. Een nummer tobbolspel en waterpolo tusschen do twee Amsterdam sche Zwemvcreenigingen «Het IJ" en „Do Jonge Kampioen" zullen natuurlijk ook een groote attractie vormen. Monnickendam. Vrijdagmiddag, ruim 4 uur, had in het Noordoinde alhier een ernstig ongeluk plaats, dat gelukkig betrekkelijk goed afliep. Do hit van do winkelier K., die naar het land werd gebracht, schrikte vo<jr do pas- seerende expres-tram, begon te steigeren en vloog tegen een aldaar staande kinderwagen aan, waarin zich 2 kinderen van den winkelier M. bevonden. Do wagen sloeg om en de kin deren maakten kennis met de Btraatsteenen. De wonden waren gelukkig niet ernstig, doch de schrik dvan de ouoors en omstanders was hevig. Het paard werd in bedaring gehouden. Middelie. Van het heerlijke zomerweer werd hier Zondagavond door ons fanfarecorps „Crescendo" gebruik gemaakt om een concert to geyen, %ooals in do laatste jaren gebruikelijk is. In een boot gezeten en begeleid door een schare van wandelaars trekt met> het heele dorp door, terwijl de „nommers gemaakt" worden. Beurtelings profiteeren dus ook dc thuiszittenden van do muziek en die er alles van willen hebben, scharen zich in den optocht en wandelen mee, wat natuurlijk ook voor de jeugd een vermaak is. Oudendijk. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag jl., omstreeks half drie is door onbekende oorzaak in brand geraakt en in verbazend korten tijd tot den grond afgebrand de woning van J. B. aan de Zomerdijk in deze gemeente- Het oude pand dat door den eigenaar reeds GG jaar was bewoond en die thans alleen woonde, gaf de vlammen ruimschoots voedsel. B. die door benauwdheid wakker werd hoeft zich, hoewel moeilijk, weten te redden; niets kon gered worden. Huis en inboedel waren verzekerd. Hulp van de brandspuit werd niet gevraagd, daar alles reeds zoo spoedig afgebrand en de belendingen geen gevaar liepen. OostJruizen. Blijkens aanplakking op de gemeente-borden is de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland voor nemens, op Zaterdag 1 Augustus ek. omstreeks half twaalf uur de gemeente te bezoeken. Aan ingezetenen, die zich vooraf aanmelden en hun Daam op eene lijst plaatsen, wordt gelegenheid gegeven Zijn Excellentie omstreeks genoemd uur op het raadhuis te spreken. Oostzaail. Tot ouderling der Ned. Herv. Kerk alhier is benoemd de heer A. Tijmes en tot diaken den heer S. Keijzor Jbz., die beide deze benoeming hebben aangenomen. Oostzaail. Donderdag 30 dezer zal doör de aandeelhouders van de Oostzaanderstoom booten met den Nieuwe OeBtzaander stoomboot V, een pleizierreis worden gemaakt. Het doel zal zijn naar Alkmaar, 's Morgens omstreeks 8 uur zal de boot van de aanlegsteiger alhier vertrekken. We wenschen hun een genoeg lijken dag. 0 Oostzaail. Door wjjlon den heer Arend Schuitemaker alhier is aan do Ned- Horv. Kerk alhier vermaakt een stuk liind ter grooto van 400 Are. Oostzaail. Bij beschikking van do Arr. Rechtbank to Haarlem van dafo 23 Juli 1908 is de alhier ontslagen brievenbesteller P. R veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden wegens do aan hera gedane toever trouwde gelden ni<-t te hebben doen overmaken maar ten eigen bate te hebben doen aangewend- Gesnapt. Algemeen kiesrecht. Ongelukken. Een automobielgescliiedenis. Goed Hollandseh. Een Éngelsehe dame op Marken. Moord. Levensgevaarlijke verwonding. IIl'.T 01 VKt'HT IN 1)K O ANC. t/ CiZutJy!/ geven bij deze te kennen dat de prtj tf- geven bij —der Eendeieren I West Friso. Prijzen laag. Handel stug. slaagde naar wensch, zoowel de zangnummers als de tooneelstukjes „Tante Jet" en „De Panne- koek" verwierven een uitbundig succes. Namens do leerlingen bood do jongej. N. Pels den schei denden onderwijzer een wandelstok met zilver gemonteerd en een portefeuille aan, terwijl de heer C. Bakker den heer Hfijöcsma toesprak namens alle aanwezigen, fiïrheer B. dankte hartelijk voor deze blijken van erkentelijheid. Daarna werd nog eenigen tijd gezellig gedanst. Als prijzen worden medailles en kunstvoor- worden uitgeloofd. Van H. M. do Koningin is o.a. een grooto bronzen medaille ontvangen, van de gemeente Edam en van den hoor bur gemeester een verguld zilveren, evenals van nog tal van particulieren. OosttLUizen. Zondagnamiddag j.l. had bij café Has het gewone jaarlijksche tonknup- pelen plaats, 't Blijkt dat dit al oude vermaak zijn aantrekkelijkheid verliest, er was weinig liefhebberij. Trots het warme weer was dit niet het geval met de danslustigen, deze dansten er flink op los. Op heoterdaad is Vrijdag oon jonge man betrapt, die uit öon der badkootsen van do badinrichting van het Zeebad Scheveningen een portemonnaie met inhoud stal- Hij begaf zich als bader in zee, en vergiste zich dan quasi in zijn badkoets, en nam dan mede hetgeen hij vond. Do gewone jaarlijksche nationale demonstra tie voor algemeen kiesrecht, door de S- D. A. P. op touw gezet, zal dit jaar plaats hebben op Zondag 13 September te't^-Qravenbage. Twaalf sprekers zullen het woord voeren. Ook heeft er een optocht plaats. In de ouderlijke woning aan do Leuvo- •haven to Rotterdam, werd Vrijdag do 22-jarige zoon van don vice-consul van Denemarken, den heer Kichheimer, dood gevonden, tcngovolgo van gasverstikking. Bij het naar bed gaan was liet gaskraantje vermoedelijk na het sluiten, uit zich zelf weder opengevallen. Vrijdagmorgen is voor perceel 34 in do Den Texstraat, te Amsterdam, een in zjjn bloed badend persoon op do straat gevonden. De schedel was totaal verpletterd, de oogen puilden uit do kassen. Do politie uit de Ferdi nand Bolstraat haaldo den ongelukkige weg. Daar het raam der tweede verdieping open stond, vermoedt men dat de ongelukkigo uit het raam is gevallen. Een nader bericht meldt, dat do ongelukkigo Donderdagavond thuis komende zich niet al te wel gevoelde, hot raam; wilde openzotten en toon vermoedelijk door een duizeling bevangen uit het raam op do keien te 'pletter is ge vallen. Aan boord van de blazerschuit „GO 18" bevaren door schipper W. G-, te Goedereede: is Vrijdag een treurig ongeval gebeurd. Terwij' de 21-jarige varensgezel J. T. boven in dén mast zat, kreeg hij een aanval van epilepsie, zoodat hii van een hoogte van plm. 50 voet op de giek en vervolgens op het dek neerviel. Spoedig ingeroepen genqoskundigo hulp consta teerde inwendige kneuzing, terwijl één der rugwervels waarschijnlijk verbrijzeld is door den val. Vrijdagnacht is de bakker van IJ-, wo nende aan de Weerdjesstraat te Arnhem, door een glazen dak gevallen. Hij kwam in de bakkerij terecht. De ongelukkige is per bran card naar het Stedelijk Ziekenhuis vervoerd en aldaar tor verpleging opgenomen. Vrijdagmiddag word op de spoorlijn tusschen Hassum en Asperden (even over do Duitscho grens) het lijk gevonden van don kleermaker J. Nickesen. De man werd ver moedelijk door den om half twaalf van Gennep vertrokken trein overreden. Hij.was circa 45 jaren oud. Vrijdagavond zou te Breakens, aldus vertelt de „M. Ct." een automobiel van graaf Albert Dubois per boot naar Vlissingen worden ver voerd. Vermoedelijk door misverstand kwam de automobiel zóó voor den doorgang te staan, dat dé post, die de boot per wagen verliet, niet kon passceren. Daar de automobiel niet uit den weg ging, kon de post niet doorgezonden mot de tiara, doch ook de boot vertrok zonder auto. Bjj die gelegenheid ontving een der be ambten nog een paar klappen van een wat al to zenuwachtige dame. Toen Zaterdagmorgen de auto weer aan de haven was, verzocht du veldwachter den reizi gers even bij den burgoineestor te willen komen. Het schijnt, dat een en ander niot in den smaak viel, althans weldra ÖDtstond een vecht partij, waarbij het toegesehotert volk tegen de reizigers partij trok. Het gevolg was, dat auto en reizigers, geflankeerd door rijks- en gemeente politie en een massk volk, naar het raadhuis werden gebracht, waar een verhoor plaats had. Zeker overtuigt van schuld, schonk de lieer Dubois ten slotte vijftig gulden voor do armen.- Dezer dagen ontving een firma te Amsterdam uit België den volgenden sollicitatiu-liriof: «Mijnheer. Do Vorceniging (X heeft uiij ge- zendt Uw vraag. „Gjj wilt een jongmensch ongovoer 20 jaar. Goedik heb 23 jaar, gezond, enz «Maar, Duitsch ken ik niet veel gned, en Engelsch gaar niet, lk spreek en schrijf Frunsch ex'ra-goed, Doch loopendo Engelsch kun ik in twee maund het loeren. „Indien ïr dat. genoeg, ben ik Uw man. „Met voel, eerbied cn trouw, enz." Zijn aanstelling als Nederlandscho correspon dent bij bedoelde firma is nchterwogc gebleven. Levend verbrand. Een treuiig ongeluk bracht Vrijdagmiddag de ReguliersbredSTPlvat te Amstortlani in rep en roer. In het bovenhuis van Regulieisbree- straat 8 was een vrouw bezig eten te- Koken op spiritps-snelkokor. Het toestel viel om, waardoor do klecrcn der vrouw in vlammen opgingen. Op haar gillen kwamen do buren aansnellen. i Een vreeselijk, huiveringwekkend gezicht was het, dat zé aanschquwdei-. De vrouw lag geheel naakt, de klecrcn waren verbrand, het lichaam geheel geschroeid. Haar toestand was hopeloos. Dezo week, 't was 'n zonnige morgen, reisde 'n vriendelijke Engelsche dame naar 't eiland Marken. Zé had !n kiok-toestelletje in de linker en een Baedeker in de rechterhand. Op het eiland, bij de aanlegplaats van de boot, stonjon 'n lü-tal kleine, frissche Markerinnetjes; aardige deerntjes, met roode wangen, gekleed in 't be kende eigenaardige eostuum. De vriendelijke Engelscho dame vond ze snoezig, kuste 'n paar van die kleintjes gul hartelijk op voorhoofd en wang. De kindertjes, goed getraind, vroegen oiu geld, riepen zoowaar; „money, money". En de vriendelijke dqme gaf conten en vierdnit-stuk- ken en aaide de kinderen en vond ze lief. Toen kwam ze op 'n schilderachtig plekje, 'n Paar Markers met 'r vrouwen waren aan 't hooien. De vriendelijke Engelsche lachte gelukkig, strooide d'r laatste enkele centen voor do „money"-roepende miniatuur-Markertjes, on richtte d'r kiekstelletje, om te kieken. Maar nauwelijks hadden de hooiende Markers gezien, dat de vriendelijke dame kieken wilde, of ze begonnen vreemde gillen uit te stooten en namen 'n dreigende houding aan en raapten groote steenen op, om de Engelsche dame te gooien. Deze, bleek van schrik, niot wetend wat ze tegenover het Markervolk, volgens Bae deker toch zoo goedig, misdeed,Jiet 'r camera zakken en vluchtte weg, achtervolgd door gillen en schreeuwen.... Toen de boot weer vertrok riep de Marker spes-patriae nog steeds om „money....! money....!" Zondag is de kermis te Geertruidenberg inge zet met een moord. De soldaat S. kieeg twist met den 18-jarigen N uit Lage Zwaluwe, greep in drift zjjn bajonet en stak die N. in do borst. De aangevallene was onmiddellijk dood, de dader is gearresteerd. Men meldt uit Tilburg aan do «'s H. Crt." Nadat bet Zondag tusschen twee families den geheelén dag rumoerig was geweest, werd aan den Broekhovenschen weg tegen den avond zekeren v. d. Wouw door een zekeren Van B. met een hakmes vreoselijko verwondingen toe- 1100FD8TUK XXXI. Nance «as een uur later nog bezig te trachten deze vraag op te lossen, (oen de deur van haar kamer ontsloten werd en de afzichtelijke mulattin binnentrad, een blad met oulhijtzakeu dragend. «Goeden morgen, juifrcmw ik Imop dat u goed geslapen hebt," zei zij met haar melodieusu stem, «elke baar terugstootend uiterlijk nog meer scheen te doen uitkomen. «Daar u zoo vriendelijk bent belang te stellen in mijn nachtrust, wilt u ine misschien ook wel zeggen «aar ik ben -en op wiens bevel ik hier opgesloten word gehouden," zei Nance koel. Maar moeder Furie schudde haar hoofd over het verzoek. «Ik heb strikte orders"geen inlich tingen te geven, julfromv," antwoordde zij. «Mijn laak is alleen het u zoo aangenaam mogelijk te maken zoolang u aan mijn zorg bent toevertrouwd. Dit mag ik u echter wel zeggen, dat u hier niet lang gehouden zult worden." Nauce «'as op het punt uit te varen tegen Fauuadjce en- te vertellen dat zij het gesprek op dc plaats afgeluisterd bad, maar haar ver stand behield de overhand. Itet kwam ook een oogen ld ik bij haar op, haar bekendheid met den ouden Moze-s Cohen te openbaren en te vragen hem te mogen spreken, maar wederom gaf zij de voorkeur aan een politiek van zwijgen. Haar gevangenbewaarders waren sterk genoeg om haar met geweld vast te houden, zelfs al kon zij den bejaarden .lood bewegen haar zaak te omhelzen,, en zij zag in dat zij de beste kans op ontsnapping zou hebben als zij den schijn aannam in het hopolooze daarvan te berusten. «lk vermoed dat u de gevolgen overwogen hebt van uu hulp bij deze gewelddaad, en dat u weet dat u hierdoor een lange gevangenisstraf kunt beloopeu?" zei zij stoutmoedig. «t>, in de gevolgen is voorzien door een \ecl verstandiger hoofd dan bet mijne, en er zullen er geen zijn voor zoover mij betreft," lachte de vrouw, haar een kwaadaardigen blik toewerpend. «De gevolgen zullen alle aan uw kant neer komen, jonge dame, cu u zult goed doen beleefd een goed woord u hier van daan te blijven. Het kan zijn dat u van me zult noodig hebben alt bent." «Een goed woord van herhaalde Nance minachtend. «Ja," antwoordde moeder Furie vinnig, «zelfs van mijn. Er zijn nog andere kamers in dit oude ratlennesfj, behalve deze. Misschien zult u blij zijn ais er iemand kan getuigen welke door u gebruikt is, en dat u er in opgesloten ber.t ge weest." Met welke woorden zij plotseling weg ging, niet vergetende dei» sleutel, om te draaien. Dat laatste gezegde vei vulde Nawee met nieuwe vrees. Zij had met minachtendenjinoed het af schuwelijke van haar toestand onder de oogen gezien zoolang haar vrijheid en misschien haar leven bedreigd schenen, maar de wenk van de gele heks sloot in zich, dat een nog laaghar tige): aanslag beraamd wprd op iets.wat haar nog dierbaarder was. Het bedekte dreigement van de mulattin liet geen twijfel over of er was iemuml iu het huis niet wien haar naam op on eervolle wijze kou verbonden worden. De kwestie bad zich nauwelijks aan baar voor gedaan toen ze reeds indirect beantwoord werd door den geur van een sterke sigaar, die van de plaats beneden opwaarts steeg en door de ijzeren tralies heendrong. Naarhet raam sluipende, onderdrukte Nance een verschrikten kreet en ging achteruit, maar niet snel genoeg om de met bloed beloopen oogen te ontwijken van Lord Hooligan, die naar boven keek, zijn ruwe trekken Verwrongen door eèn boosaardig gegrinnik. «Ilallo, gansje! dïTTs'ceii bizonder ongezellige manier om er met iemand van door te gaan," riep hij haar toe. „Als het niet wasdom die vervloekte tralies, dan kroop ik door liet venster j maar het hindert niet, de oude moeder Furie zal me dadelijk den sleutel geven en- dan koin ik een praatje diaken. Nanee kromp ineen op den vloer, ver van liet raain, in de hevigste ongerustheid. Te denken dat het tegen een samenkoppeling van lyiar naam met hem was, dat zij later de getuigenis van moeder Furie zou behoeven om haar reputatie te redden Met een dolle pijn aan haar slapen stond zij op en trachtte zieli te kalmeeren en voor te bereiden, op de onbekende beproeving - welke haar te wachten stond. Hooligan had gedreigd zieli hij de vrouw den sleutel va'n baar kanier te zullen verschuilen, en liet scheen er weinig toe te doen of liet wijf hem geven wilde of niet. De verloopen pair was sterk, en brutaal genoeg ol hem met geweld te nemen, vooral daar hij vermoedelijk de hulp zou hebben van de twee schelmen die mee waren gekomen met de coupé, en niet den nfschuwelijksten angst verlieten de oogen van liet meisje geen oogenhlik de deur. Maar toen deze ten laatste openging kwam moeder Furie alleen binnen e.n begon de over blijfselen van het nauwelijks aangeraakt ontbijt weg te nemen. Zij nain nu een zwijgende en norsclie houding aan, en liet leek Nanee dat, terwijl zij in de kamer bezig was, zij aandachtig lmsterde'of zij in de verte geluiden hoorde. Bij die gelegenheid viel er niets tej^ernemen, maar toen zij eenige uren later weer verscheen met het middagmaal, was de luisterende houding wederom te bespeuren, en ditmaal werd deze gevolgd door een verwijderd geraas, gesmoorde vloeken, en schuifelende voeten, ver weg bene den, voor in het huis. Na het leven ontstond er een doodsclie stilte, waarop moeder Furie een zucht van verlichting loosde en wegging, grimmig lachend. Zoo verstreek de dag tot den avond, en Nanee was niet nader aan de oplossing van het vraag stuk barer ontsnapping dan in de grijze ochtend schemering toen* zij de bevrijding van Mnzes Cohen bespied had. Moeder Furie had haar liet laatste maal Van den dag gebracht, en daar ontvluchting zonder hulp onmogelijk was, zat de geva-gene te peinzen over een list waardoor zij niet de buitenwereld in verbinding kqn komen, toen plotseling een steen door de ijzeren tralies kwam vliegen en met een slag op haar bed viel. Eerst dacht Nanee dat het een van de kleine liefelijkheden van Lord Hooligan moest zijn, maar het volgend oogenbiik liep zij "gretig naar het projectiel toe, en maakte er een papier van los waarin het ge- wikkeld was. (Wordt vervolgd.)

Krantenviewer Waterlands Archief

Goedkoope Purmerender Courant | 1908 | | pagina 2