N? 600. GOEDKOOPE 1908. Zondag, 29 Maart. Dc wegen van het Noodlot Noord-Hollandsch Nieuws- en Advertentie-blad. Zevende Jaargang. - Uitgave van «T. S. Agenten ia let Buitenland: Eerste Blad. Versohijnt DINSDAG en ZATERDAG. Brieven en stukken gelieve men te adresseeren aan de QOEDKOOPE PURMERENDER COURANT, uitgave van J. 0. SCHUITEMAKER, Bureau Weerwal D 08 to JPurmerenci. TeiepAoonnummer i N° 30. Advertentiën: Dienstaanbiedingen en Liefdegiften A 25 Ct. per 5 rogels, A èontant, elke regel meer 5 Ct., zonder korting voor Boekh. of Fostdir eotie Dit nommer bestaat uit twee bladen. Beemster. Op de aanbeveling voor* Gemeento-Ontvanger alhier zijn in alphabetische volgorde geplaatst de heeren S. Couwefthoven en C. Edel Kz. Beemster. Tot brievenbesteller te Noord- Beetnster is benoemd do heer W. Middelburg alhier. Beets. Hoewel meerde^ malen de wen- fcheljjkheid was geuit om tn do kerkebuurt eene verlichiing te hebben is thans een lantaarn 1 aldaar vei rezen en deze voldoet zeer aan de behoeften. Hjj beschijnt het grootste deel der kerkebuurt en geeft vooral goede hulp bij het bezoeken van de catechisatie, herhalingsschool, vergaderingen die des avonds worden gehouden. Broek in Waterland. De timmerlie den 8. Bakker Kz. en J, Dobber zijn met hun taak, welke zij zich gedurende den winter hadden gesteld, n. I. het vervaarligen vaneen klein formaat zeiljacht, gei eed gekomen. Thans ligt hot vlugge jachtje, uitgeschilderd, zich te spiegelen in het water vnn „de E'. liet scheepje kan flink wat zeil voeren en zal ongetwijfeld als zeiljacht wel voldoen. Broek in Waterland. Mej. W. J. Wjjnveldt, onderwijzeres aan do openbare lagere school in Wjjk 11 (Zniderwoude) is met ingang van 1 Mei a. s. benoemd tot onderwijzeres to Jjandsmeer. De Rjjp. Door do plaatselijke afdeoling van den Bond van Ned. Onderwijzers worden pogingon aangewend tot oprichting van eene afdeeling van het Centrale Genootschap voor Kinder-Herstellings- cn Vacantie-Kolonies. In de voor eenige dagen met de Besturen van verschillende verecnigingen-gehoudcn vergade ring werd eene commissie van die personen, bestaande uit de heeren v- d. Meulen, I)s. W. J. Poort en Hocdemaker, benoemd, om middelen te beramen,' die 't ^5esf de tot-stand-koming der afdeeling kunnen verkokeren, cn de verdere voorbereidende werkzaamheden te verrichten. D@ Rijp. Mej J. Jansma, onderwijzeres aan de o. 1. alhier, komt als No 1 voor op do voordracht van onderwijzeres aan een der o. 1. s. te Vecndam.v Edam. Maandagavond werd, nu voor de overige leden van do afd. Edam van den Bond voor Staatspensionneering, in het Dam- botel het tooneelstukje „Vcrgeot mjj niet" opgevoerd. Ook nu werd* het met denzelfdo Edam. Onze stadgenoot, de heer IJ. Hou wing, vroeger volontair aan do gasfabriek alhier, is thans benoemd tot opzichter aan do gasfabriek te Zeist. Edam Onze stadgenoot, do heer C. Mus, Hzn. is benoemd tot leeraar in het teekenen aan de ambachts-schooi te Doetinchcm. Edam. Door den raad dezer gemoento is tot regentes van het Protestentsche weeshuis, in plaats van Mevr. de Wed. Kieijnhuis - Schuijt, die wegens hoogen leeftijd als zoodanig ontslag genomen heeft, benoemd Mevr. E. W. de Boer Kieijnhuis: Tot lid van deplaatselijkeschool commissie werd benoemd de heer J. E van Niftrik. Aan den heer M. do Vries werd; met ingang van "1 Mei eervol ontslag verleend als onderwijzer aan do school voor m. u. I onderwijs. Edam Woensdag word alhier de laatste les van den Landbouvv-vvintercursus gehouden ten overstaan van de Commissie van Toezicht en enkele bestuursleden der landbouw-afdceling. Ilpendam, Nauwelijks heeft de Lente maand eenige mooie dagen gegeven, of reeds hebben eenige landbouwers hun jong vee in de weide gebracht. Of zo nu al, weelde hebben in de reeds zooveel bezongen „groene wei Wij twijfelen er aan, Ilpendam Dat van stoeien vaak „moeion" komt, bleek alhier dezer dagen Eonige.'jongens waren aan 't stoeien, toen een hunner Joh. S. hot ongeluk had te vallen, met het noodlottig gevolg, dat hij zijn eenen arm zwaar inwendig kneusde. Naar wij vernemen is door dr. Jelgers- raa van Purmerend den arm verbonden. Ilpendam Nog een ongeluk valt te vermelden. De arbeider G. alhier, kreeg tijdens zijn werkzaamheden, een hevigen slag van den slinger°van een „dommekracht" tegen zijn hand, tengevolge waarvan dit lichaamsdeel ernstig verwond werd. Katwoude. Door de afdeeling „Water- land" van het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap is aan den raad dezer gemeonté verzocht oen tweeden leerkracht aanjde school aan te stellen. Middeiie. Door belangrijke toeneming van het leveren van melk aan ao kaasfabriek n\oeten reeds meer koelbakken geplaatst worden, waarvoor de bakken waarin de wei verzameld wordt nu buiten het gebouw aangebracht MMdelie. De heer _C. B. alhier heeft Dinsdag-Al. in het riet aan do Wijzend een bjjna volwassen Otter gevangen en gedood, wat hem zeker door de vissehers niet kwalijk genomen za! w orden- j Middeiie 'Van do jongelieden, die van hier in dienst zijn getreden is K. Dobber afge keurd en reeds teruggekomen en H. Bakker te Hoorn en A. Molenaar te Helder bij infanterie ingedeeld. Monnikendam. Ter aanvulling van het „te kort" in de kas van onze afdeeling van hot Witte Kruis en tot ondersteuning van een, onlangs uit den barak ontslagen patiënt, dïo nog exstra-voeding noodig heeft, hield eeno commissie van 12 heeren Donderdag j. 1. in de geheele gemeente en in Katwoude eene collectie. We vertrouwen, dat ieder naar vermogen zal hebben bijgedragen, daar toch door de groote uitgaven, welke zich onze afdeeling heeft ge troost, om de ziekte tot staan te brengen, en dus de gemeente voor eene epidemie bleef behoedeD, het „te kort" is ontstaan. Oudendijk De landbouwer B. alhier kreeg bij één schaap 4 levende lammeren ter Oostzaan. Dinsdagavond j.l. werd alhier vanwege de Nederl. Chr. Geheelonthouders- vercemging afd. Zaandam eene openbare ver gadering gehouden in de Geref- Kerk alhier. Als spreker trad dien avond op den heer J. Djjkstra, onderwijzer aan de cnr. aohoot te Buiksloot met het onderwerp: „Is geheel onthouding noodzakelijk". Spreker wees *er op, hoe jaarljjks groote sommen worden uitgegeven aan den drank, hoe gevangenissen et krank- zinnigengestichten vol zitteD, wat meest te wijten is aan de alcohol. Aan het ^fot zjjner rede wekto spr. dó talrijke aanwezigen op geheelonthouder le worden. De vergadering werd daarna doo^ds. J. J. jBaijema met dank* zegging, gesloten.. Oostzaan- Het nieuw opgerichte Noor delijk Fanfarecorps in 'dez'è gemeente begint Zaterdagavond hare repetitie. Zjj telt thans 20 leden. Tot directeur is benoemd de heer Jn. Mooij Jz., alhier. Oostzaan. Op de Kiezerslijst in deze gemeente voor het jaar 1908—19Ö9 zijn 04 nieuwe kiezers geplaatst. Het aantal kiezers voor de 2e Kamer en Pro?. Staten bedraagt thans 578. Oostzaan Door de veehouders Jb. Bui» en Jn. Bindt alhier, is door ieder hunner een koe, lijdende aan tuberculoze, aangegeven om door het rijk te worden overgenomen. Oostzaan. Woensdagavond pi. werd door de - Vereeniging „het Burgornut" in het café van den heer Jn. Rol haar laatste lezing in dit seizoen gehouden. Als sprekers traden op den beer B. van Noord met „Teun de nacht wacht", de heer G. Langendijk met «Een bruiloft op de Visehraarkt", de heer Jn. Lust met „de Gevels van de Huizen", de heer M. Bruin met „Tegen de verkiezingde heer H. Buseh mot «de Oude Yisscher", de heer D. Dral met „Bij de wieg van een kind van een Arme en ten slotte de heer Jb. Schaft mot „de Blinde". Alle stukken werden door de sprekers prachtig weergegeven en het niet talrijk publiek beloonde telkens den sprekers met warm applaus. Brand. FDTILLETON. PURMERENDER AbonnementsprjjsöO Gent per drie tmatvdon, franc v per post 0.75. Advortentiön in to zonden 'des Maandags en Vrijdags tot 'amiddajrs 2 ure. Ingezonden stukken liefst vroeger. Advertentiën van 1—5 regels 621/2 Cts-, elke regel daarboven 12Va Ct. Van 3 plaatsingen, in eens opgegeven, worden slechts 2 berekend. Bewijsnum mer gratis. Bij voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkomst Groote letters vforden naar plaatsruimte berekend Het auteursrecht van den 'inhoud van dit bl<|d wordt verzekerd overeenkomstig de wet van 28 Juni 1881, Stbl. No. 124. j Budapest V. Rudolfskai 7. j Berlin. I Paris 316is- Faubourg -Montmartröf j Keulen a/R. I HEINRICH -GRüNMANDEL Co. G. L. DAUBE Co. I JOHN F. JONES Cie. 1 HAASENSTEIN VOGLER. BBUfEmAiro. geestdrift gespeeld en had daardoor evenveel succes. De zaal was weder hcclemaa! gevuld. Voorts werd door den Raad in beginsel be sloten weer tot den bouw van tien nieuwe woningen te Volendam over te gaan. Do onderwijzer deed vragen over zuivelbe reiding, melkonderzoek, veefokkerij en bemes ting, welke door de leerlingen fïink werden beantwoord. Aan de volgende leerlingen werd een getuigschrift uitgereikt, ten bewijze dat zjj den tweejarigen cursus getrouw en met vrucht hebben gevolgd: J. Huibers en K- Pla9, Middeiie, 'C. Groot to Purmer, P. v. d. BoOgaarr, .1. Uitentuis, P. G. Sanders, A. J. v. d Laag, R. de Boer en F. de Jonge, al hier,- De Voorzitter der Commissie, do hoer Cai- koen, bracht den dank- der afdeeling aan don heer Blokker voor hef gegeven onderwijs en wekte de jongelui op, bet geleerde in toepassing te brengen. De leerlingen vereorden hun onder wijzer, ais aandenken en ten bewijze, dat zij diens onderwijs op prijs stelde, een fraaien stoei. Wij hopen, dat, wanneer in October weer een nieuwe landbouwcureus aanvangt, tal van jongelieden uit Edam en omstreken zich als leerling zullen laten inschrijven.-Meer en meer toch blijkt, dat ook voor de landbouwers kennis macht is on die onontbeerlijke kennis kan men zich op den Landbouwcursus geheel kosteloos eigen maken. Van harte hopen wij voor den patient dat hij spoedig mag herstellen. Gelukkig had de patroon zjjn personeel wettelijk tegen ongevallen verzekerd, zoodat de gekwetste, zoolang hij buiten staat is zijn werk naar behooren to verrichten, eenige schadeloos stelling geniet. worden. wereld, welke diertjes allen geheel normaal zijn zoodat, wanneer zij een goede verzorging brjigen de mogelijkheid niet is buiten gesloten dat zij allen in leven blijven, wat voor de eigenaar een aanzienlijk voordeeltje zou zijnv Men meldt uit Aalsmeer: Woensdagavond ongeveer 7 uur, brak brand uit m het gehucht Kudelstaart, Een viertal woningen ging in de vlammen op; de brand ia waarschijnlijk in eeü schoorsteen aangekomen. t: door IIEADON HILL. 0) 1 Nance's oogen vulden zich met tranen. Zij was geheel ontdaan door do beledigende behan deling welke zij ondergaan had cn door het mislukken hurer poging om v oor de belangen .van Sir {.'huiles Kovhinec te naken. De toon van sympathie trof linar en maakte haar mede deelzaam juist liet geen er mede bedoeld wus. «Wij hebben dit niet altijd gedaan mijn vader heeft verstand van paarden en van niets anders, en zoo was dit het eenige wat «ij konden doen, toen de harde tijden voor ons aanbraken," stotterde zij. «Geruïneerde landadel, zooals ik dacht" mom pelde Fannadyee bij zichzelf; en luid voegde hij er aan toe «Wat een droevige geschiedenis! U moet weten, ik wilde het niet zeggen, maar ik heb zoo'ii idee dut ik u te voren gezien heb, bij een jachtrit in Berkshire. Ik ben een ben denaar, maar ik was gewoon daar nu cn dan voor een dag heen te gaan". Dit was een absolute lengen, want Fannudjee had nooit in zijn le\en op een paard gezeten. Het was bestemd om er zich van Ie vergewissen of zij vroeger gewoond had in de huurt van Hoylance Abbey, en het werd onmiddellijk met succes bekroond. Hij «as /no vriendelijk geweest en had haar uit zulk een afschuwelijke positie gered, dat Xajice niet de minste achterdocht koesterde; alleen denkende dat, daar hij niet een van hun buren was in liet oude graafschap, liet'weinigjc vertrouwen waarop hij recht scheen te hébben niet zou hinderen. «Als u joeg met Garth's honden hebt u mij zeer waarschijnlijk gezien", gaf zij toe. «Wij hebben midden in die streek gewoond". l)e heer Leopold Fannadvee was een slim man. Hij had verkregen wat hij «ensehte, maar toonde door lieis dat jzij hem daadwerkelijk haar echten naam verteld had. Hij kende do geschiedenis van den landadel op /.iju duimpje, en wist alles van de ruïne en de verdwijning van Squire Beauehanip, Hij had er Inzender belang in gesteld; daar de Grange lag naast het Hoylance Abbey landgoed. Het was dus niet moeielijk voor hein in deze schoone houd ster van een armoedi r tipsterkantom- dc dochter van den eens zoo gerespectecrden landeigenaar te herkennen. De ontdekking vervulde hem met onheilige vreugde: .want niet alleen was liet meisje lief talliger dan men zich droomen kon. maar een huwelijk met juffrouw Beaucliamp, vroeger van Beauehanip Grange, zon er veel toe bijbrengen, zijn eigen positie in liet graafschap te verzekeren ais hij Sir Charles uitdiet bezit der Abbey ge- stooten had. Maar er viel veel te verrichten voor dit doel bereikt zou worden. Hel vóórnaamste wa& een middel te vinden om haar voor zijn wil te doen huigen, en dat lag daar geheel voor de hand Zijn oogen over de tafel latende gaan, hield hij zich alsof hij voor hel eerst de-circulaire zag die Hooligan had laten drukken, en waarop de naam van Sn- Clup-les Hoylance, als de eigenaar van Starlight, met groote letters voorkwam. «Ah, als u tn dit gedeelte van het land gewoond hebt dan verklaart dat uw gunstige meening omtrent het paard van Sn- Charles Hoylance," zei hjj, de circulaire opnemende en inziende. «Mijn oude vriend Sir Charles heeft u zeker daarvan op de hoogte gesteld." Nance vveI'd doodelijk bleek onder den listig bedachten slag, Fannadvee bemerkte dat hij zijn net niet te vergeefs uitgeworpen luid. «IJ bent hekend met Sir Charles Boy l.uieu5" stotterde'/ij, wenseheiidc datzij haar tong afgebeten had alvorens baar geheim te verraden aan iemand die het wellicht zou overbrengen naar den hoek alwaar zij het, het laatst hekend wilde zien. «Ik ken hem intiem," zei Fannadvee. «Binnen een paar dagen zal ik hem ontmoeten «Mag ik u dan vragen," smeekte het onge lukkige meisje, onwillekeurig baar haiidensamen- vouw'end, «hem met mede te doelen dat een oudé buur van hem in zulk een ellendigen toestand geraakt is. Hij zon misschien er naar onder zoeken, en o, ti kunt begrijpen froe juy-nederend dat zou zijn TT «Waarde jonge dame, u kunt verïï-ouwen op my li bescheidenheid. Ik zal niemand iets van u vertellen," wa-, het schoonschijnende antwoord, dat door den terugkeer van den slotenmaker afgebroken werd Fannadyee wachtte tot het nieuwe Mot was ingezet, en nadat Nance dc deur gesloten cn den sleutel in haar zak gestoken had, vergezelde hij Juiar naar den ingang van het Court Met oogenschijulijke fijngevoeligheid, moet I welke hij wist dal indruk zou maken, nam hij zijn hoed af en zei haar goeden da<' zonder zieli voor te stellen of eenig verlangen te kennen I te geven om haar naam te weten. «Bepaald bctooverend», mompelde hij. „Men niet begrijpen dat ik de hand bob in het openbaren van haar oogenSchijnlijk verraad jegens Rn- Charles, maar dat kan gemakkelijk geiegeld worden, /ij zal in de Abbey op liecl wat arOntscher wijze' als Koningin kunnen opboden als ZIJ mijn vrouw ia 'dan ais zij geitouwd was niet oen bankroeten baronet. Ah, daai gaat Skinner haar achterna vrij wat ver standiger dan de mooie vogel te doen schrikken door haar naar haar particulier adres te vragen Lu niet een laatsten genoegelijken lach over de teleurstel bug van zijn „vriend" Hooligan als deze zou ontdekken dat de gestolen sleutel niet meer paste, sprong de magnaat der geldzakken Noormjuaiuule bansom en vei'dwee» uit vn een liet gezicht Dc heer die Na'nco behoorde tot HOOFDSTUK VIII. Lis COI iivmiamkiik in, Alfred Skinnor, de knecht-koetsier volgde met Fannadyce's Uansom «elke men noenit „on schatbare bedienden". Zijn - verhouding tot een meester, (he een getrouw bezoeker was vau vele der nachtgelegeuheden van de hoofdstad en een zeer onregelmatig loven leidde, was i n uurhjk v an ëvtvouvvelijken aard, en Skinner's hoofdverdienste was daarin gelegen dat hij misbruik maakte. dat \t*rlianu\\<Mi nooit a n

Krantenviewer Waterlands Archief

Goedkoope Purmerender Courant | 1908 | | pagina 1