<£t N? 688. GOEDKOOPE 1908. Zondag, 16., Februari. Uitgave, van J. Noor d-Hollandsch Nieuws- en Advertentie-blad. Zevende Jaargang. De geheime doos. •■'ÖffL Versohijnt DINSDAG en ZATERDAG. A^ÖDtCD ID bet BuiteOlaDd- •Budapes^ Rudolfskai 7. Berlin. Paris 316is Faubourg Montmartre. j Keulen a/K G. L. DAUBE Co. JOHN F. JONES Cie. HAASENSTEIN VOGLER. AdvertentiënDienstaanbiedingen en Liefdegiften 25 Ct. per 5 regels, A contant, elke tegel meer 6 Ct., zonder korting voor Boekh. of Postdireotie Beemster. Bij de reorganisatie van het Nederlandech Rundvee Stamboek ia benoemd tot Inspecteur voor Noörd-Holland (Zuidelijk deel) de he6r W. Bakker alhier. Beemster. Te Noord-Beeuister is een Tooneelvereeniging opgericht, genaamd „Ons Genoegen", onder leiding van den heer J. Winkel, hoofd der school aldaar. Broek in Waterland. Dinsdagavond j.l. vergaderde in het ,café „Broekerhuis" de Boerenleenbank. Tegenwoordig waren 47 per sonen. Voorzitter de heer C. Uitentuis, deze bracht een keurig verslag uit. Broek in Waterland. Tot lid van de Gezondheidscommissie, gezeteld te Edam, vaca ture van Hoogstraten, is door Burg. en Weth. dezer gemeente aanbevolen de heer J. van der Molen, arts te Edam. Broek in Waterland- Woensdagavond j.l. vergaderde in het café „Broekerhui»'" de Vereeniging tot besproeiing van Vruchtboomen, onder leiding van den heer L. Bleeksma. Tegen woordig 11 leden. De heer Bleeksma brengt verslag uit en deelt mede dat het ledental bedraagt 33. In 1907 ia een nieuwe pulverisator aangeschaft, zoodat de vereeniging nu 2 sproeiers bézit, waarvan 1 zal worden geplaatst bij den heer C. de Oude en 1 bij den heer J. Groot Jz. De rekening sloot met een nadcelig saldo van f 30.-. De Rijp. Door eenige leden van do afdeeling „Ilpendam" van den Bond voor Staatspensionnneering werd Donderdagavond in 't Hotel de „Eendracht" voor eone stamp volle zaal eene propaganda tooneeluitvoering gegeven. Opgevoerd werd „Te Laat" drama in 3 bedrijven, door den Heer W. Tromp, van Ilpendam. Waar de inhoud van 't stuk als ge noegzaam bekend mag worden verondersteld, willen wij onB van eene nadere uiteenzetting onthouden, en alleen vermelden, dat er zonder uitzondering prachtig werd gespeeld. Onder ademlooze stilte werden de verschillende be drijven aangehoord. Dat dan ook t succes groot was, behoeft na 't voorgaande zeker geen betoog. Na afloop der voorstelling traden we- De Rjjp. Woensdagavond ia de sigaren fabriek de „Nijverheid" stop gezet. Al het personeel werd ontslagen met uitbetaling van tjvee weken loon. Minder voordeelige exploi tatie schijnt de ooezaak te zijn van de staking van 't bedrijf. Edam. Op de Woensdagavond gehoudens vergadering van de afdeeling „Edam" van het Witte Kruis, waren ruim twintig leden aan wezig. Do Voorzdo heer H. van Wijk, opende de vergadering met een woord van welkom, waarna de notulen gelezen en goedgekeurd werden. Bij de ingekomen stukken deelde de Voorz. mee, dat hier met veertien'dagen een spreker voor de afdeeling zal optreden met het onderwerp: „Gezondheid in huis." Edam. Voor het alhier bestaande Vee fonds is 1907 een buitengewoon ongunstig jaar geweest. Niet minder dan 28 stuks vee gingen verloren, terwijl bovendien nog op vier stuks vergoed moest worden. De omslag bedroeg f 5.04 per koe en per jaar. De gemiddelde omslag over de 18 jaar, dat het fonds bestaat, bedroeg f 1028.Besloten word voortaan een vaste premie uit te keeren. Edam. Ter vervanging van wjjlen, den heer J. W. van Hoogstraten, als lid der Ge zondheids-Commissie alhier, wordt aanbevolen onze stadgenoot Dr. J. van der Molen. Edam. Bij de Donderdag gehoudene verkiezing voor Hoofdingelanden vaD het Wa terschap „De Purmer" werden gekozon de Ilpendam. Maandagavond j 1. hield de liberale kiesvereenigmg eene algemoene leden vergadering. Aanwezig 14 leden. De vergadering werd geopend, waarna de notulen der vorige vergadering werden voorgelezen en onveranderd vastgesteld. De rekening over het afgeloopen dienstjaar sloot met een batig saldo groot f 3,8U/j. De twee aftredende bestuursleden, Ds. J. H. v. d. Palm en P. Blokker, werden beide weder herkozen. Daarna werd overgegaan tot het nazien en in orde brengen van de kiezers lijst, hetwelk een geruimeü tijd in beslag nam. Vooits werd nog eenigen tijd gesproken over den hedendaagschen politieken toestand o.a. de samenstelling der nieuwe regeering, welke als begin der werkzaamheden, een voorstel tot grondwetsherziening zal indienen, o. m. uit breiding der kieswet. Kwartier voop tien sloot de Voorz. de vergadering. Landsmeer. De vereeniging «Het Landsmeerder Witte Kruis" hield Maandag avond hare jaarvergadering ten huize van den heer E. Govers. Middelie. Zondagavond bij den heer J. Klok tegen entrée en Woensdag' bij den heer P. Molenaar voor de leden werd door de zang vereniging „Oefening kWeekt kunst" eene uitvoering gegeven. Na een achttal .zangnom- mers ten gehoore gebracht te hebben,.werd eene operette opgevoerd, wel geschikt om bot publiek eens te doen laohen. Wel jammer is het, dat het zangkoor te weinig leden telt, om de verschillende stemmen behoorlijk te bezetten. Monniokendam. De inlijving van de lotelingen der lichting 1908 der Nationale Militie bestemd voor volledige oefening is bepaald op Vrijdag 13 Maart a.a. voorm. 9V2 uur te Am sterdam. Nieuwediop. Bij het binnenkomen van Hr. Ms. pantserschip „De Ruyter" alhier, is Woensdagmiddag terwijl men bezig was het schip aan de kade te mereD, een sterkgespannen zware manillatros om een paal vandaan geslipt. Een groot aantal personen stonden in de nabijheid en velen werden door den tros ge troffen. PURMERENDER COURANT •Abonnementsprijs 60 Cent per drie maanden, franco per post 0.75. Advertentiën in te zenden des Maandags en Vrijdags tot 'b middags 2 ure. Ingezonden stukken iiefst vrpeger. Advertentiën van I5 regels 62Va Cts., elke regel daarboven 12i/j Ct. Van 3 plaatsingen, in eens opgegeven, worden slechts 2 berekend. Bewijsnum mer gratis. Bij voortdurende plaatsing volgens nadere overeenkomat. Groote letters worden nfRttr plaatsruimte berekend. 8et auteursrecht van den Inhoud van dit blad wordt verzekerd overeenkomstig de wet van 28 Juni 1881, Stbl. Ho. 124. tfpieven en stukken gelieve men te adpesseeren aan de GOEDKOOPE PURMERENDER COURANT, uitgave van J. O. SCHUITEMAKER, Bureau eerwal D 03 t© Purmereild. Telepnoonnummer i Nü 30. HEINRICH GRüNMANDEL Co. BIMEJCLAIfD. De rekening van den kassier, de heer Jac. de Boer Az., werd nagezien door de heeren Dr. C. Bakker en M. Ruijter. Nadeelig aaldo van f 104.31. Tot lid van den Raad van toezicht werd herbenoemd de heer P. Dekker en tot secretaris do heer J. van Meerveldt. Staande de vergadering trad 1 nieuw lid toe. derom verscheidene nieuwe leden tot do afdee ling toe, zoodat 't doel waarvoor de uitvoering werd gegeven, ten volle werd bereikt, al de menschen aan te sporen, zich aan te sluiten bij don Bond voor Sta&tsponsionneering, om te strijden voor oen onbezorgden levensavond voor alle ouden ,van dagen. Aan do leden van de afdeeling Ilpendam, en ook aan den schrijver van 't stuk onze hulde, voor 't kunstgenot ons geschonken, maar vooral voor 't geen zij in 't belang van den Bond hebben gedaan. De rekening en verantwoording van den penningmeester, den heer H. J. Meijer, werd door de heeren M. Spaander, J. dé Moes en D. Kwantes nagezien en in orde bevonden. De heer M. Spaander bracht namens de commissie den penningmeester een woord van dank voor z'n keurige administratie. Do begrooting over 1908 werd na eenige discussie over de po3t: drukwerk, goedgekeurd. Tot leden van 't bestuur werden herkozen de beer A. N. T. Teeugs en gekozen de heeren J.' Berger en H. Bloem, beiden te Volendam. Hierna sloot de Voorz. de vergadering met een opwekking om de a-s. openbare vergadering te bezoeken. 'aftredende leden, de heeren M. Groot te Mon- nickendam en A. N. Teengs te Apeldoorn. In plaats van den heer D. Stadegaard, die be dankte, werd gekozen de heor C. J. Conijn alhier. Omstreeks 8 uur opende, de voorzitter de vergadering op de gebruikelijke wijze en las de- secretaris op verzoek de notulen der vorige vergadoring. Óok het verslag werd door den Secretaris voorgelezen. Wij ontleenen daaraan het volgendeHet aantal leden bedraagt thans 330, waarvan 26 in den lip. Het batig saldo over het vorige vereenigingsjaar is f 161.78 Aan contributie, bijdragen van donateurs enz. werd ontvangen 392.45 Goleend van Wed. A. de Boer 700.— Totale ontvangsten f 1254.23 Uitgegeven werd aan grond voor magazijn f 70. Magazijn 698. Bijwerk timmerman 32. smid Assurantie 5. Verbandstoffen en verplegings- artikelen 270. Bodeloon, bureaukosten enz. 55.17s f 115<>.07s Totale ontvangsten f 1234.23 Totale uitgaven ll36.17r> Batig saldo f 98.05s Aan 93 gezinnen werd hulp verleend. Besloten werd de verbandcursus uit te ttellen tot het najaar. Mocht dan geen lokaal dor O. L. school beschikbaar zijn dan kon verzocht worden om een lokaal der bijzondere school. De rekening met bijgevoegde bescheiden werd onderzocht door de Heeren S. Goede Sz. en J. Dil Dz. Daarbij bleek de juistheid der ontvangen opgaven. Tijdens het onderzoek dor rekening werden tot bestuursleden herkozen de aftredende heeren J. M. van Beek Jr., W. Dil Dz. en K. van Schaik Wz. De begrooting over 1908 werd vastgesteld als volgt Aan ontvangsten f 470.— Aan uitgaven Verplegingsmateriaal f 300.— Rente 700 gld. A 4.y,2 31.50 Aflossing 50.— Bode 35.— Verbandcursus 25. Onvoorziene uitgaven 28.50 f 470 Door den voorzitter word er op gewezen dat de in gebruik zijnde ziekentent niet aan de te stellen eischen voldeed en werd een miniatuur model yan een tent zooals Z-Ed. zich er een dacht ter, bezichtiging gesteld. Deze kon geheel uit elkaar worden genomen en dus op den zolder van het magazijntje worden geborgen. Een_ vraag omtrent ontsmetting van het ver plegingsmateriaal werd op bevredigende wijze beantwoord en na verschillende bedankjes werd do vergadering gesloten. Menigeen geraakte er door van de been en liep vrij ernstige verwondingen op. Van een der doktoren, die de gekwetsen behandelde, kregen wü echter de zeer geruststellende ver zekering, dat geen verminkingen van hetongeluk het gevolg zullen zijn. FEUILLETOJI. (5) Uit een andere ongesloten lade haalde zij een klein sleuteltje, dut in het slot paste. Ik zag hoe zij mij ondertussclieu naging. «Je 'wilt mij een poets bakken, dacht ik, en jawel hoor. Zij draaide het sleuteltje om, trok de lade open en greep er toen gauw en handig iets uit, waarmee zij de gang in wilde loopen door een andere deur. Zy liep vlug en licht, zonder, zooals ik, over een stoel of wat ook te struikelen, maar voor zij de deur open gemaakt had, was ik bij haar en pakte haar beet. Het was een klein ebbenhouten doosje, dat zij vasthield, het bewuste doosje waarnaar ik zocht. «Haha, dat dacht ik wel I" riep ik lachend. «Laat die doos los, mademoiselle. Gooi haar op den grond In de andere kamer was het lawaai zeker gehoord, tenminste de barones verscheen in dc deuropening. «Wat is er toch gebeurd Mijn God, gij zult haar nog doöden!" riep zij uil. «Ladt die doos los, mademoiselle I", Zij gooide ze weg en had zo over de trapleuning willen werpen maar ik hield haar armen stevig vast eu liet doosje viel in de gang op den grond. Ik sprong ér op toe eu liet haar staan. Toen ik mij weer omkeerde, nam zij een klein gouden sleuteltje, dat aan een kettinkje om haar hals hing en reikte inij dat toe. «Doe het hier open," smeekte zij zacht en dringend. Deze plotseling ommekeer versterkte mij in mijn vermoedens of liever in mijn overtuiging, dat ik- nu liet gezochte bewijs in hadden had. Een oogenblik geleden probeerde zij met het doosje te ontvluchten en nu drong zij mij, om het te openen. «Wel als gij uu zoo verlangt om mij den inhoud te laten zien, waarom deedt u dan zoo even uw uiterste best om het weg te gooien «Ik wilde lief beneden in de gang gooien." «Mijn korporaal zou liet dan opgeraapt hebben." «O, dat kan mij niet schelen. Maar dan" zoudt gij het in de gailg hebben opengemaakt. En dat was mijn bedoeling. Open liet hier! Och, als 't u belieft, open het li'.er Door haar dringend sineoken was ik vastbe sloten, om het niet te doen. «Neen, mademoiselle, wie weet, welke list daar achter is verborgen, misschien zoekt gij op deze manier tijd te winnen voor uw vriend in de kamer. Neen, hoorwij gaan samen naar binnen eu daar bij de warme kachel zal ik het doosje open maken." Ik hield het (link vast en schudde het heen en weer. Ja, nu had ik liet gevondenhet bevatte pa pieren. Naast den board zette ik mij op een stoel en mademoiselle Sophie volgde mij dicht op mijn hielen, terwijl ik het kleine gouden sleuteltje in het slot stak heel zachtjes legde zij haar hand op mijn arm. «Ik smeek 11,0111 die doos niet open te maken tenzij gij mij diep wilt vernederen en u zelf later veel berouw geven. Er is niets in, dat voor u van waarde is. liet zijn mijn kleine geheimen. Dergelijke kleinigheden kunnen voor een meisje heilig zijn." Zij was vlak voor mij komen staan met haar rug naar haar tante en den otlicier. Geen van heiden koudon zij haar gezicht zien en zij kon den niet veel meer dan een enkel woord opvan gen want zijojprak heel zacht, soms zelfs duisterend, 'zoodat ik de woorden van haar lippen moest lezen. Als antwoord draaide ik het sleuteltje in het slot om. Zij legde haar hand op liet deksel, om mij te verhinderen het open te maken. «Monsieur, ik heli liet sleuteltje aan een ket- liukje 0111 mijn hals gedragen," fluisterde zij. «Heeft dat voor u geen beteekenisv Al zijt gij nok nog jong, begrijpt gij dan niets daarvan 'J Nog eens, ik meende; dat 11 het zoudt begrijpen, als ik u vertel, dat gij mij heel diep zult ver nederen. Maar, ik zie, dat ik u nog meer moet zeggen. Lees de brieven, vraag mij, wat gij wilt ea u zult mijn leven eenzaam en doelloos maken. Gij zult voor mij de kans op geluk vernielen. E11 tooit kan dit niet uw doel zijn. Het is waar, op liet oogenblik staan wij als vijanden tegen over elkaar, maar eens zal de oorlog ophouden en gij zelf zoudt dien tijd van strijd en ellende daarna niet willen verlengen, doch als gij die doos opent, dan doet gij dit. Later, als 11 weer thuis bent in uw eigen land en huis, dan zult gij spijt hebben, dat door uw toedoen een meisje 111 het verre Frankrijk lijdt door eenonuoodige daad van u. Gij zult er spijt van hebben, als gij die doos open maakt." Hoe is het mogelijk, denk ik nu, dat ik haar woorden toen niet ernstig opnam zoo eenvou dig en ongezocht waren ze, zqo smeekend was die blik uit haar donkere mogen. E11 liet is wel uitgekomen, zonal* zij mij voorspeld had, dat ik er veel spijt van zou heb bon. Zij smeekte voor haar eigenwaarde en 0111 dat des te beter te kunnen doét, logde zij al haar trots op.zijde. Zij pleitte voor haar kans op geluk, daar zij voorzag, dat deze vernietigd zou worden door een vreemde, die liet volgende oogenblik voor altijd uit haar leven zou verdwijnen, zonder dat iemand, wie ook, er iets bij zou winnen. En Hoeh zag ik geen tranen en hoorde geen heftige woorden. Als het komedie was geweest dames, ik vraag u, /ouden er dan geen tranen bij zijn gekomen v Maar in mijn oog was het toen alles slechts nonsens en heel dom. Zij wilde mij 111 het idee brengen, dacht ik, dat er minne brieven in waren coinpromiteerendë minne brieven. E11 nu was ik overtuigd, dat er geen minnebrieven in waren. Ik bad immers met eigen oogeu gezien, dat die l'ransehman slechts een viieud voor haar vyas "en niets meer; zulke brieven kondener dus tusschen hen niet gewisseld zijn en waren dus nét in de doos, of zij moest ze zeil hebben geschreven en bewaard. Maar voor zoo iets zag ik haar niet aan. Neen, dat liet haar waardigheid niet toe. (Slot volgt.) sshecs

Krantenviewer Waterlands Archief

Goedkoope Purmerender Courant | 1908 | | pagina 1