verbetering 011 aanvulling overlaten. Broek in Waterland. Vrijdagavond j.l. hield Burgernut in het café Broekerhuis" hare derde bijeenkomst in dit seizoen. Niettegen staande hqt minder aangename weder was de opkomst goed. Na lezing der notulen van de beide vorige bijeenkomsten, werd het woord gegeven aan de sprekers vqn den avond, die de aanwezigen zoowel op ernstig als luimig gebied aangenaam bezig hielden. Winners van ae tombola waren de heeren Jb. Kuiper, W, Spaans Rz. en S. Westerneng. Dqze avond kenmerkte zich door eene bijzonderheid. De heer Kennedij herdacht juist dien avond den dag, waarop hij vóór 10 jaren het voorzitterschap van Burgernut aanvaardde. De secretaris, de heer S. Honingh sprak eeuige woorden van waardeering en overhandigde hem als blijk van waardeering een gouden lorgnet, waarvoor de jubilaris bestuur en^ vereeniging hartelijk dankte. De heer J. W. de Wit droeg een door hem zelf gemaakt en op het jubileum betrekking hebbend gedicht voor, dat veel bijval ondervond. Het was een zeer gezelligen avond. Broek in Waterland. Woensdagavond j.l. vergaderde in cafó „de Zwaan" van den heer Koster de afdeeling van het „Wide Kruis". A.ls gewoonlijk was de opkomst zeer gering. Door den voorzitter, de heer S. Pronk werden eenige waardeerende woorden gewijd aan het medebestuurslid, de heer J, E. T. Wijnveldt, die nog steeds door ziekte verhinderd is tegen woordig te zijn en den wensch geuit, dat spoe dig herstel moge intreden. Als bestuurslid werd herkozen de heer C. Bakker, secretaris-pen ningmeester en in de plaats van den heer S Pronk, niet meer herkiesbaar, de heer Ds. Cremer. Durgerdam, Wegens vorbreking der geleiding is sedert Vrijdag de telephonischo verbinding Durgerdam—Purmerend verstoord. Durgerdam. Op de alhier gehouden visschersvergadering zijn voorstellen ingekomen tofs^tichting van een weduwen-en weezenfonds en tot oprichting eener visscherijschool. beidé zullen in eene volgende vergadering worden behandeld. Ilpendam. De in het nummer van Zaterdag j.l. aangekondigde ijs wedstrijd, uitge schreven door de ijsclub alhier, heeft, door plotseling ingevallen dooi, vergezeld van regen en wind, niet 'kunnen doorgaan. Dit is nu de tweede maal dat de plannen der ijsclub door moeder natuur verijdeld worden. Men moet maar pech hebben. Als nu het bestuur het gëld bestemd voor den mislukten wedstrijd eens omzette in brandstoffen en levensmiddelen voor de behoeftige inwoners Ons dunkt het zou een waardig slotnummer op het ijsfeest-program zijn. Oostzaan. Den 24sten dezer 's avonds 8 uur trad alhier in het cafó van den heer Jan Stouthandel a. d. Overtoom voor de Volkskies- eeniging op den heer J. E. W. Duijs, lid van den Gemeenteraad van Zaandam, met het onder werp: „de verwerping der Oorlogsbegrooting en ae politieke toestand." Oostzaan. Zondag 20 Januaii 1908, 's morgens 9VfisUur> werd alhier den nieuw beroepen premlsSat der Nederl. Herv. Kerk, Ds. W. van Roggen in zijn ambt bevestigd door den Eerw. heer Ds. Knipscheer, van Grost- huizen. Onder hgt zingen van Gezang 213 vers 2 en 3 betrad ZijnEerw, de kansel, na het zingen koos ZijnEerw. tot tekts: lo. Zendbrief aan de* Tessalonicensen, 5e. Hoofdstuk 11e. Vers, waarop spreker den nieuwen herder en leeraar aan de gemeente aanbeveelde, in de hoop dat leeraar en gemeente aaneen verbon den werden, daarna werd nog gezongen Gezang 212 vers 2 en 3 en bij het eindigen der Gods dienstoefeningen Psalm 133 vers 1 en 2. Des namiddags 2 uur hield den nieuwen predikant zijn intrede, onder het zingen van Psalm 24 vers 1 betrad hij het spreekgestoelte. Na in het gebed voorgegaan zijnde, had spreker zijn teks genomen en wel het evangelie naar de beschrijving van Jofiannes 7e zendbrief 5e hoofdstuk 29e vers en wel deze woorden Wie zijt gij Oostzaan. Vrijdag 24 dezer 's avonds 7 uur, werd alhier in het Evange!ie§atiegebouw, van wege het Supletie fonds een lezing gehou den. Als spreker trad op de heer H. Bjjleveld, Directeur van de Gereform. Kweekschool te Amsterdam. Spr. had tot onderwerpEen leerling van Oalvijn, d. i. Marnix van Sint Aldegonde, Vooraf schetste Spr. Marnix als een man van karakter, paedagoog en staatsman, die i weinig in 't openbaar optrad, maar toch een kraehtig figuur in onzen 80-jarigen worstel strijd was Oostzaan. De Christelijke Jongolings- vereeniging „Samuel" alhier, hoopt 30 Januari 1908, haar 14-jarig bestaan te herdenken. Ransdorp. Alhier worden pogingen aangewend tot verkrijging vaD een goeden waterweg naar Amsterdam. Sehellingwoude. Voor de betrekking van onderwijzer alhier, hebberf z<ch 4 sollici tanten aangemeld. Armoede. Schaking? Een incident bij een begrafenis. Serum tegen mond- en klauwzeer. Een eigenaardige last. Te kostbaar. Vlugger kan het zeker niet. Een veel gevraagd geneesmiddel. Zes weken begraven. Een nuttigheidsmensch. De wetten, die Mr. Van Ilouten, als hij kon, alle tegelijk zou willen opruimen, zijn ook niet, gelijk zijn éénige Kieswet „men- schelijkerwijs volmaakt", en leemten en gebreken komen nu reeds aan het licht. Dat gaat zoo, als meer dan honderd wijzen aan één stuk werk zitten ploeteren, ieder op zijn manier. Doch, geheel en al den weg der wetgeving versperren, zoaals nu gedaan werd, is niet het middel om in volksbe hoeften te voorzien. Dat had men verstan diger moeten overleggen. West-Fkiso. BiraÊraÏNSh De Rijp. Vrijdagavond j.l. vergaderde <rin botel de Eendracht de vereeniging „Het Rijper Ziekenfonds", welke door een dertigtal lellen werd bijgewoond. Uit het verslag over 1907 bleek, dat deze vereeniging zich in steeds toenemenden bloei mag verheugen, en dank zij do goede mede werking van allen, die tot haar in betrekking staan, finantiëel flink vooruit gaat. Niettegen staande, dat in 1907 over 220 ziektedagen een bedrag van f 1JG.12 moest worden uitgekeerd, bleek, uit de boeken van den penningmeester, dat het batig saldo moest zijn en was f758.04. Boeken en bescheiden werden door de heeren J. W. Poort en Van Barneveld onderzocht en volkomen in orde bevonden. Als bestuursleden werden herkomen de aftre dende heereit A. Blokdijk Jr., voorz., A. Eisma, Secret, en T. Itijkes Jr. en A. Blokdijk Cz. tot commissaris. Met een woord van dank aan allen die mede- fewer kt hebben de belangen van „Het Rijper iekenfonde" te bevorderen, sloot de voorzitter de vergadering. Te Niouwendam brak zelfs een zeer hooge telephoonpaal af en viel met donderend geraas op de woning van do wed. Kruithoed, zonder evenwel persoonlijke ongelukkon te veroorzaken, Kwadijk. Bij den alhier gehouden reciteerwedstrijd zijn'de volgende prijzen be haald le. prijs ernst, J. Woestenburg te Hoorn, 88 punten. 2e prijs ernst, G. J. Ruis te Am sterdam, 84 punten. 3e prijs ernst, Mej. de Rooy van Ree 83 punten. 'Bij loting met den heer Kwakernaak te Haarlem le prijs luim, A. Schermer te Hoorn, 86 punten. 2e prijs luim, J, Visser te Hoorn, 84 punten. 3e prijs luim. H. Kesnich te Enschede, 83 punten. 11 Monnickendam. De firma Blankevoort hoeft in vereeniging met den heer Volkert aangenomen het verbeteren van do Wijkervaart voor f 71.840. Spreker deelde aan hot niet zeer talrijke publiek mede, hoc do Oorlogsbegrooting was verworpen, en de Ministers hun ontslag hebben ingediend, dat binnenkort een nieuw Ministerie zal worden gefocpieerd, wat wel kon leiden tot een Kamer-ontbinding. Bij het eindigen zijner rede spoorde spr. de arbeiders aan, zich aan te sluiten bij de Soc. Dem- Arbeiderspartij, opdat aan hun meer recht worde gedaan en armoede en werkloosheid, zooals in dezen winter, spoedig tot het verleden zal bahooren. Van de gelegen heid tot debat,- maakte niemand gebruik. Spreker deelde mede dat hij in Oostzaan was gekomen om te arbeiden, het evangelie te ver kondigen en zijn beste krachten daartoe zou wijden. 'Hij hoopte ook de steun van de ingezetenen te mogen ontvangen, opdat leeraar en gemeente óén worden, na het zingen van Gezang 2 vers 2 en Gezang 38 vers 6 en 7, vroeg de nieuwe predikant de steun van diakenen, kiescollege en het hoofd der gemeente. Na een dankgebed uitgesproken te hebben verlieten alle aan wezi- gen-het Kerkgebouw. Beide godadienstoefeniif- geu was het ruime Kerkgebouw geheel gevuld met belangstellenden, waaronder nog aanwezig waren de predikanten van de gemeenten Jisp, Koog a. d. Zaan en Zaandijk. Wegens het ongunstig weer was het publiek niet talrijk opgekomen, maar zij die er waren, volgden met gespannón aandacht don gevierden spreker Een huisbezoeker van de commissie uit de burgerij tot steun van werkloozen te Amster dam trof in een gangetje in de Rozenstraat een heel treurig gezin aan Een jonge, krachtige man, vrouw en1- 8 kinderen onder de 10 jaar zoogoed als naakt, slechts enkele lompen en bloote voetjes. Op een houtvuur stond een pot met aardappelschillen en op den grond dc over blijfselen van eenkatt Uit Roermond meldt men De familie van een 22-jarig meisje alhier, genaamd K., verkeert sedert acht dagen om trent het verblijf van dit kind in geBtadige onrust. Na roet eenige dagen verlof hier ver toefd te hebben, vertrok ze Zaterdag der vo rige week weer naar Antwerpen, ten einde al daar hare betrekking als dienstmeid te hervatten. Sedert zjjn acht dagen verloopep. Tot heden weet men nog niet, waar het meisje gebleven is. J^e familie te Antwerpen, bij wie ze in dienst was, heeft haar, sedert ze met verlof naar huis gegaan is, niet weergezien. Een ingesteld onderzoek heeft geleid tot het vinden van een haar toebehoprend handkoffertje aan den oever der Schelde, in meergenoemde stad. In dit koffertje was haar portret geborgen. Vermoed v^ordt, dat hier schaking in het spel is Te Dantumawoude (Fr.) zou de weduwe F. H. begraven worden. De familie en andere genoodigdon waren reeds in de kamer tegen woordig, toen plotseling de vloer boven den kelder brak, zoodat sommigen naar beneden vielen- Een der vrouwen geraakte bekneld onder een kastje, dat eerst verwijderd moest woelen om ha,ar te bevrijden. Gelukkig was de Kist met het lijk vooraf nog verplaatst, zoodat de begrafenis kon doorgaan. De directeur-generaal van den Landbouw brengt ter kennis van belanghebbenden, dat aan de Rjjksseruminrichting thans serum tegen mond- en klauwzeer bereid en in voor raad gehouden wordt. De resultaten, met eenige proeven verkregen, doen vermoeden, dat dit serum een doelmatig hulpmiddel kan zijn bij de bestrijding der ziekte, wanneer het' kan aangewend worden bij funderen, die, ofschoon blootstaande aan de besmetting, de ziekte nog niet onder do leden hebben. -Met do seruminspuiting zal slechts dan eèn gunstig rosultaat te vorkrijgon zjjn, wanneer do veonouder, bij hot optreden der eerste ziek teverschijnselen, de aangetaste dieren dadelijk afzondert en onverwijld aangifte doet bij den burgemeester. Als maatregel van Voorzorg kan.de veehou der de plaatsen, waar de aangetaste dieren ge staan hebben, met kalkmelk (1 deel gebrande kalk op 10 deelen water) reinigen. <Zoodra het bestaan der ziekte door den districtsveearts of door den veearts die hem' vervangt, geconstateerd is, worden de gezonde dieren, indien de eigenaja'r het verlangt, koste loos met serum ingespoten. Deze operatie kan ook geschieden bij het vee, dat zich op aangrenzende erven bevindt. Inbraak. Te Bosschenhoofd bij Rozéndaal is Donder dagnacht ingebroken bjj den landbouwer v. d. B. Uit den kelder hebben de dieven ruim 100 kilogram spek medegenomen. De vrouw, door het gerucht wakker geworden en opgestaan, zag een drietal personen op de vlucht gaan. Zij loste nog een tweetal revolverschoten, doch de daders waren ontkomen en zijn tot heden onbekend. Toen een Aipsterdamsch student onlangs verhuisde, moest de kruier ook zijn studie geraamte overbrengen. Op de gespecifeerde nota, die bij daarop van den kruier ontving, las hij onder meer: „Voor U Edele de dood aan huis besorgt feif en twintig ets." Een winkelier uit een dorp begaf zich eens naar een dicht bijzijnde groote stad om vooi; zijn zaken inkoopen te doen. Daar hij meende den dominee van zijn gemeente een blijk van erkentelijkheid schuldig te zijn, benutte hij (evens de gelegenheid een geschenk voor dezen mede te nemen. Het moest een aardig cadeau zijn, maar niet te duur, want onze vriend was... spaarzaam en keerde een dubbeltje twee keer om, voordat hij het uitgaf. Na lang zoeken, bepaalde hij zijn keus op een oliestelletje, dat er heel- aardig uitzag èn slechts" f 4.50 kostte. Thuis gekomen, nam de koopman het etiket met de prijsopgave er af en plakte daarvoor in de plaats een ander, waarop f 9 stond. Daarna werd het'geschenk naar den dominee gebracht. - Den volgenden dag verscheen deze in den winkel van den vriendelijken gever, bedankte hartelijk voor het schoone geschenk en zeide: „Beste heer H., gij hebt het natuürhjk goed met mij gemeend, maar met mijn Vele kinderen en injjn klein inkomen, past hét niet, op mijn eenvoudige tafel zoo'n kostbaar geschenk te zetten. Ik hoop daarom, dat gij mij niet kwalijk neemt, wanneer ik u verzoek dit prachtig stuk we„er terug te nemen, waarvoor gij spoedig weer een kooper zult vinden, en mij 't bedrag in de vorm van koloniale waren te geven." En zoo gebeurde het. De koopman durfde natuurlijk niet vertellen, dat hij den prijs van het fetel twee ma'al te hoog bad opgegeven, want als het was uitgekomen, zou men hem geen spot bespaard hebben. Indië is het land voor snellen groei en was dom, de men8chen zijn er gauw rijp, alles leeft daar sterker, vlugger, intenser.... Ook het huwelijk heeft daar een sneller ver loop, geljjk de volgende advertentie, door "taij in den afgeloopen week uit de Javaache Cou rant" geknipt, kan -bewijzen. Ik laat de namen natuurlijk weg. (803) Bij vonnisi van denra'ad van Justitie te Soerabaja d.d. 20 November 1907, is het huwe lijk tusschen VrouweïG. W. B...., zonder be roep, wonende te Soerabaja, als eiacheres en den heer E. J. V.... machinist, wonende te Soerabaja, als gedaagde, gesloten op den 22en Juli 1907 te, Batavia, door echtscheiding ont bonden verklaard. - De procureur van eiscberesse, W. Olt. Ergo ris dit menschenpaar getrouwd (na ruim drie ktyartier geëngageerd te zjjn geweest) en binnen de vier maanden was het huwelijk reeds door echtscheiding ontbonden verklaard, waren al de formaliteiten reeds afgeloopen, waren de luidjes weer vrij, in staat, ieder voor zich, om andere verbintenissen aan te gaan, andere menschen, gelukkig te maken. 22 Juli getrouwd, 15 Augustus je koperen bruiloft gevierd, 11 September 'die silberhe Hochzeit, 9 October, juist voor-den gouden bruiloft -- den eisch tot echtscheiding ingediend poging tot verzoening afgepoeierd, haast je rep je... 20 November was 'ter dóór, was er vonnis, waren ze van elkaar af. Met een auto zou je geen „razender vaart" kunnen zetten- En zoo is het ook te begrijpen, dat, in tijd van eene maand, sommige (fames tot drie malen toe van naam verwisselen en fi^nig worden als je je er mee vergist? Toen voor eenige jareneen nieuwe spoorweg, door een der schaars bevolkte stfeken in het Westen van Schotland aangelegd werd, had da maatschappij met een arts in die streek een contract gesloten, waarin bepaald werd, dat hij voor iederen arbeider wekelijks 1 d. zou krij gen, waarvoor hij bij ongelukken of ziekte niet alleen moest bijstaan, maar ook de geneesmid delen leveren. Alles ging in den beginne voor treffelijk. In den zomer en in den herfst kwa men geen ziokteh voor, maar toen een strenge winter met sneeuw en regen inzette, veranderde het geval. Zware ziekten kwamen niet voor maar toch deed zich onder de arbeiders een behoefte gevoelen naar een zeer eenvoudig eu prbhqat huismiddel, n.l. wonderolie. De behoefte -werd opvallend gr^oter en steeds vermeerderde %et getal der lieden, die met een fleschje kwamen aandragen, om een dosis van genoemd middel. De aanwezige voorraad was spoedig opgebruikt, en do grootere hoeveelheid, die de arts liet komen, ging binnen con week denzolfden weg op. Het werd den geneesheer toch eindelijk te kras en toen op een dag' weer een lange rij personen met een fleschje in de hand op hun beurt stonden te wachten, vroeg hij wat hun eigenlijk scheelde. „O, ons scheelt niets, meneer de dokter", was het verrassende antwoord. „Waarvoor gebruiken jelui dan die wonder olie, als je niets mankeert", was de verwonder de vraag. 4? „Dat goedje? O, daar smeeren wij onzevet- laarzen mee inDaar wordt het leer prachtig zacht en watÜMicht van Uit de stad Ely, in den Amerikaanschen staat Nevada, komt het bericht van de bui tengewone redding van een aantal mijnwerkers, die sedert zes weken waren begraven. En waar van we vroeger reeds melding maakten. Op 4 December had een instorting plaata in eèn-goudmijn' waardoor verscheidene arbeiders werden bedolven. Drie mannen waren op meer dan 300 meter diepte begraven, maar een soort zinken bekapping beschermde hen, en belette dat zij verpletterd werden. De redders ontdekten bij het soldeeren deze htflte en vernamen geluiden, die er op wezen, dater nog levende arbeiders in de ingewan den der aarde zich ophielden. Van dat oogen- h}ik werden de mijnwerkers met behulp van een buis van levensmiddelen voorzien. Het reddingswork werd met de grootste zorgvuldigheid doorgezet, en eerst na zes weken zwaren arbejd, zagen de begraven werklieden Zaterdag gezond en wel het daglicht weder. Een der drie geredde deed aan de Londen- sche correspondent van de „Tel" nog. het vol gende verhaal „Wij waren1' zeide hij „dicht bij de vijftien-centimeter-pijp. Daarvan hing alles af. Brown eh ik zijn gehuwd. Wij hebben beiden kleine kinderen. Mc. Donald heeft een liefje in Engeland. Een uur lang zaten wij in ver schrikkelijke spanning, toen wij onze positie, gingen beseffen. Wij wisten, dat het met ons gedaan zon zjjn, indien de luchtpijp brak. Ein delijk 'hoorden wij daarop hameren. Dat gaf ons moed.. En terwijl ik stond aan het eind van de pijp, hoorde ik plotseling mijn-naam roepen. Na eenige oogenblikken zond men ons wat verdichte lucht, die wij hard noodig had den. „Nadat er voor eenigen tijd voldoende lucht was toegevoerd, vond men boven een oude wa terkan, die, gevuld met water, naar beneden werd gelaten. Maar het deksel was niet vol doende gesloten,zoodat hét uit de kan liep, toen deze beneden in den pijps-elleboog kwam. De meester-werktuigkundige, Durbin, verze gelde echter een aantal gevulde kannen van boven en onderend, bevestigde ze met een ketting aan elkander en liet zo toen door de pijp naar beneden, waar zo zeer gemakkelijk door den elleboog gleden. Wij namen de fijne steenkoolstof met in olie gedrenkt poetskatoen op, zoodat wjj ten slotte daarvan geen last meer hadden. Maar de eerste drie nachten konden wjj geen oog dicht doen. Wij konden alleen op dert kouden grond liggen. Bovendien waren we uiterst zenuwachtig. Na drie dagen vonden wij een groot, oud zeildoek, waarmede wij, bij hét springen van steenkool, den motor hadden bedekt. Wjj waren in het bezit van een oude handzaag, zaagden eenige blokken, bevestigden het zeildoek daaraati en maakten ons zoodoende slaapbanken. „Toen wij daarmede gereed waren, haddan wij dekens noodig. Wij telephoneerden naar den bovengrond, waar raad werd geschaft. 'Eenige dekens werden in stukken van tien bij negentig centimeter gesneden, met een touw. naar boneden gelaten, wjj kregen draad en naalden erbij, naaiden de stukken aan elkander en hadden toen voldoende bedekking. Wij konden nu onze schoenen uitdoen en in een warm bed kruipen, dat eeft groote uitkomst was. Daarna schikten wij ons zoo goed moge lijk in een onaangename positie, die erger had kunnen zijn. Somwijlen verveelden wij ons nogal. Het genot van weer eens nieuwe gezichten te zien, is niet in woorden uit te drukken? Henry Sullivan, lid van, de New-Yorksehe Club, ten doel hebbend alle dingen zooveel mogelijk van een nuttigheidsstandpunt te be schouwen, heeft testamentarisch verklaard, dat van zjjn beenderen knoopen, van zijn huid tabakszakken, boekbanden en vioolsnaren ge maakt moeten worden. Hij hoopt dat zijn voor beeld navolging zal vinden en wijst er in zijn laatste wilsbeschikking nog eens nadrukkelijk op, dat het beter is, na den dood nog voo» nuttige doeleinden gebruikt te worden, dan if den grond te verrotten. BTAPBHgEUW». Het was Zaterdag vopr de jeugd een ijsfeest, dat haar lang zal heugen. Door de vereeniging „Purmerstein" werd haar dit feest bereid. Meisjes en jongens beneden 12 en idem, idem boven de 12 jaar gingen op de Plantsoen- gracht hardrijden met hindernissen. De jongste houtjes rapen, de oudere (meisjes) met ballen op een schotel, de jongens moesten rijden en een poortje openen en sluiten. Niet minder dan .420 kinderen namen aan den wedstrijd deel. De banen wareD in goede orde. 's Morgens ging het met de muziek van de onderafd. van „Stedelijk Muziekcorps" naar de baanna afloop na een kleinen ommegang door de stad naar „De Doele", vanwaar men 'smorgens was uit gegaan. Dat de wedstrijd, die ongeveer van half twaalf tot half vijf duurde (nog vlug bij zoo groote* deelnemingveel bekijks had, ligt voor de hand. Ouders dn bloedverwanten waren present, maar ieder ging eens kijken: een kim derfeest trekt altijd, 't Ontbrak natuurlijk niét aan grappige tooneeltjes. Het weer was vrij goed; in vergelijking van de vorige dagen zelfs heel goed.

Krantenviewer Waterlands Archief

Goedkoope Purmerender Courant | 1908 | | pagina 2