Progranm Barometerstand te 2 uur in den afgeloopen nacht. worden, en dat-de opbrengst der belastingen- de verzekering van peüsioen aan allen,van staatswege, zonder eenige premiestorting, terugbrengt tot een hervorming, tegen - welke geen bezwaar bestaat. Nu is dat nog zoo nietnu moet er uit de openbare kas worden bijgepast, en duchtig ooknu zal een herziening van de financiën, door uitbreiding van inkomsten, vooraf moeten gaan, wat ook in de bedoeling der Regee ring ligt. De prae-adviseur komt aan het eind zijner beschouwingen tot deze conclusie „Wanneer tegen verplichte invaliditeits verzekering in beginsel geen afdoende gronden zijn aan te voeren, en dit de' eenige weg is, langs welken het doel voorkoming, voor zooveel mogelijk, van invaliditeit en voorziening in de daaruit voortspruitende behoeften, kan worden be reikt, dan kunnen de practische moeielijk- heden, die bij de uitvoering te wachten staan, niet leiden- tot een besluit tot ont houding". Dat die moeielijkheden niet gering zijn, mogen ook zij overwegen die in het stellen van nog hoogere eischen grond vinden voor een weigering tot samenwerking. Tot hen richt prof. Ore ven het woord, dat hier /?Hvordt herhaald: „Gij zelf moogt over- tuigd zijn, dat ook een staatspensioen als een verdiend inkomen mag beschouwd worden, uw macht reikt niet ver genoeg om het in afzienbaren tijd den arbeider te verschaffen. Verzet u daarom als practi sche mannen, niet tegen een regeling, die door de thans heerschende staatsmacht, wordt aanvaard gij zoud-t daarmede -aan hen, voor wien belangen gij a vooral in de bres springt, een slechten dien'st •bewfizén". BPraEsrt.Aip. Amsterdam. Het „Nbl. v. Fr." deelt het volgende staaltje van verkeerde aanklacht Deemster. Naar aanleiding van eene langs door den heer J. Koster Pzn., alhier, ons blad aangekondigde appelsoort „Yellow nsparent" deelt de heer Jac. P. R. Galesloot, ier, ons nader mede, dat deze appel in 1852 t eerst uit Rusland werd ingevoerd en dat Broek in Waterland. Vrijdagavond ontstond in de woning van T. Ordeman op de Kank, terwijl de bewoner „pp de km-mis was, een begin van brand. Gelukkig benrbrkten de jburen het gevaar on blusMiten met een paar emmers water het brandjè. Broek in Waterland. Het verloop der kermis is tot heden (Zaterdagavond) zeer kalm geweest, werdi opgewekt en^rettig feest gevierd. De schouwburg van den heer Wjjlacker kon zich alle avonden in een flink bezoek verheugen, wat ons veel genoegen deed, daar door dè actrices en acteurs zeer verdien stelijk wordt gespeeld. Een beZoek aan tdiA Broek in Waterland, De uitslag vai de aanbesteding tot het maken van een beton muur langs het Havenrak is als volgt Edam. Alhier is een ongelukkige gees- ;eskranke* zijne bewakers ontvlucht en op het lak, der ouderlijke woning gegaanvan daar hij weder op het dak zijns buurmans. Middeüe z. E. de heer Commissaris der Koningin in deze provincie zal op a.s. Donderdag, des namiddags te'2 ure deze ge meente bezoeken en desverlangd audiëntie verleend. Middelie. De verlofgangers van het 7e Regiment Infanterie, de heeren P. Laan, M. Hooijberg en K. Vroom, zijn voor den werke- jjken dienst opgeroepen op den 27 Aug. e.k. Monnickendam. Het aantal sölficit'an- n voor concierge en gemeentebode alhier, welke betrekking 1 October as- openvalt;, be draagt 88. Keus gonoeg! Ooèthuizen. De werkzaamheden aan de Schutsluis alhier zijn zoover gevorderd, dat binnen enkele dagen de openstelling kan wor den verwacht. Nu de ophaalbrug; ook eene belangrijke vernieuwing zal ondergaan zal het eene groote verbetering zijn, wanneer de door- "~Hfcftlchen de stijlen verbreed zal worden, .6 Schild. De beer W. Slamah, heeft met zijn door hemzelf vervaardigde achines thans zes proeven genomen, elk met honderd eieren. De uitslag is zeer bevre digend geweest, wijl in 't geheel 454 flinke kuikens mochten overblijven. Scftiermonrnkoog. 'fhans wordt ge- %aar\ Tert Haarlem Een insp'fèteur va; Haarlem. Dat meti&veral op bedaelffe moet zijn, ondervond Vrijdagavond een tapper in de nabijheid der Botermarkt alhier, bij wièp" een jonge man binnentrad en een halffleschjfe jenever bestelde, aan welk verzoek werd voldaan. Haarlem. De afdeeling alhier van den „Bond van Nederlandsche Onderwijzers" heeft den Gemeenteraad verzocht aan hel onderwij zend personeel der lagere scholen negen twee jaarlijksche verhoogingen van 100 toe te "erscheiimg k T& Drk. De officier van gj de heer J, A. Smits, die h| ziekte en na het overlijde: Yelseil Het yerkoer over het Noörd zeekanaal alhier is sommige dagen zóó druk dat niet alles gelijk door de stoompont kan worden overgebracht en dat èf do tram óf eenigé*rijtuigen moeten wachten. Vlieland. Dit eiland bijna uitsluitend bestaande uit duin en strand, heeft nu ook al de aandacht getrokken der maatschappij van Staatsboschbeheer. In de duinvlakten is men voornemens dorre zandgronden in cultuur te brengen, door bosohaanplanting, enz. Voor eenige jaren werd in een duinvallei een boBchje aangelegd, tot eemdenkooi "bestemd. Daar de aanplanting vermoedelijk niet naar de regelen der kunst is geschied, ziet dat boschje er nu juist niet zoo heel voordeelig uit. Watergang. Zondag j.l. had alhier een openluchtmeeting van hét Heilsleger plaats op het daartoe gratis afgestane land van den heer Th- Schreuder. To ruim 3 uur arriveerde eenige Wormer. Verleden week bad1 een jonge knecht aan de papierfabriek ,.De Een dracht" het ongeluk met zijn linkerhand te dicht bij een kamrad te komen, zoodat hem do wijsvinger en de derde vinger grootendeels werdén afgesneden. Wjjk aan Zee. Aangaande de feest viering alhier meldt men ons nog, dat de datüm daarvan is gekozen omdat óp den 14 Augustus 1881 de doorgraving van het duin door het dorp naar het strand de Zwaanstraat geheel voltooid was en van dién dag af het vroeger achtei de duinen verborgen Wijk aan Zee werkeljjk een zeebadplaats geworden was IJmuiden. Mochten we dit voorjaar melding maken van het met levensgevaar red- don der bemanning van het Noorsche barkschip „Rigi", bestaande uit elf manschappen, thans kunnen we mededeelen, dat hedenmorgen bjj den héér C. J. alhier, bericht inkwam van Z E den Minister van Buitenlandsche Zaken, dat van Hr. Me: Gezant te Stockholm bericht is ontvangen, dat door de Noorsche regeering aan don schipper van den stoomtrawler „Hol land VIII, 100 kronen en aan twee der ma trozen ieder 50 kronen zijn toegekend. Zooals gemeld, waren 't deze drie dapperen, die de redding volbrachten. Zuid-Scharwoude. Alhier is een vier- jarig jongentje van den postbode Van I). ver dronken- bjj het spelen aan den kant eener vaart. Zwaag. Bij enkele candidaatstelling is tot lid van den Raad alhier gekozen de Heer W. Balk Hz. Waarschuwingen in poëzie. Kan STA t n - Eergisteren 757 mM.gisteren 2 uur 's nachtsj 758 mM.; gisteravond 8 uur 755 mM.2 uu| neiging tot achteruitgang. "Windrichting: Z. West-Fbiso. mede: Toen de reiziger van een der eerste muziek handelaars alhier Donderdagmorgen aan het Centraalstation in den trein was gestapt om naar Friesland te vertrekken kwam de politie en verzocht hem haar te volgen naar het bureau. Om welke reden f Men mbonde in hem een zakkenroller te zien. Een vrouw had hem even te voren naar den trein naar Hoorn gevraagd en hij had haar dien omstandig aangewezen. Daarop merkende, dat zij haar beurs miste, die haar mogelijk in de stad reeds, was ont vreemd, werd de onsohuldige handelsreiziger als de vermoedelijke dader aangewezen. Aan 't bureau wilde men hem direct latan gaan, nadat hij zich bekendhad gemaakt, dooh hij stond er .op gefouilleerd te worden. Een slecht be loonde dienstvaardigheid en een wel wat al te liohtvaardige arrestatie. Amsterdam, Op de Stadhouderskade sloeg Vrijdagavond een paard op hol, gespannen voor het expeditierijtuig van een drukkersfirma, alhier. Het dier vloog in volle vaart tegen een spiegelruit van het magazijn der firma Beoht en Dyaerinck op. Door de vallende glas- Hij verhaalde, meermalen naar Lonemoorte z|jn gegaan om van de Quillets haar adres aan de weet te komen en dat dit schrijven ten doel had, Mr. Markham dringend te verzoeken, hun, die dat wisten, te gelasten, hem te verklaren wkkr zij, die hij reeds zoo lang te vergeefs had gezocht, zich bevond. Hij eindigde met de mededeeling dat, daar hij geen ouders had, hij vrij was om te huwen hoe en wanneer hij wilde. Deze brief was lang en hartstochtelijk, want Ronald had met den grootsten lof gewaagd van de schoonheid, de edelaardigheid en de beschaafde manieren van Gwendoline en indien iets het verstaalde hart van den grijsaard had kunnen vermurven, zou het zeker deze brief zijn geweest. Lord Chilton voegde er een post-scriptum aan toe, waarin hij meldde, een veertien dagen op Beechmont gelogeerd te zijn, een kasteel van Miss Norreys," in de nabijheid van Strewsbury. De gasten op Beechmont hadden de gewoonte, hun voor de post bestemde stukken op een lange tafel neder te leggen in de groote ves- tibuje, waar de concierge ze kwam afhalen voor ze naar het postkantoor van Dunholm te brengen. De jonge befrggraaf, na zijn brief te hebben gesloten, legde hem op de aangeduide plaats, ,nam zfjn hoed en vertrok om een wandeling te maken. Eenige oogenblikken daarna passeerde Miss. scherven werd het arme beest nogal ernstig verwond. De koetsier van het voertuig kwam met den schrik vrjj. daarvan reeds duizenden boomen heeft afge- erd. Het is een soort van eerste qualiteiè wordt zeer gezocht als vroege appel, wijl [J reeds in het laatst van Juli of het begin Augustus rijp us. Deze soort draagt ook nog andere namen 'raneparante jaune, Transparente blance, Grand ultan, De Revel, Transparente St.-Legerrenz< schouwburg is aan te bevélen. Vrijdag- en Zaterdagavond was in „Corcördia" Speciah'tei-ifc£Wf'< me!J z!!n ten voorstelling, welke evenvVbl geen talrijk-' broedmachines thans publiek trok. Vorder werd er "gedanst, gedraai* geschommeld enz. enz. i In het 'volgend nummer hopéfoiwöiöog'op een en ander terug te komen en iéts van deii laatsten, den druksten dag (Zondag) mede tel deelen. De inschrijvers gaven 2 prijzen op, waarvoo zij het werk wilden maken, en wel met e zonder grondaanvulling J. de Oude voor f 2180 en f2110, B. Haan, K. Bakker en C. Tinkelenberg voor f 2160 en*' f2100, Jb. Haringhuizen voor f 2l74«grf 2124. Het werk werd niet gegund, doch de laagste inschrijver neemt het aan voor de begrootingsf* som f 2071.38. De Rjjjp De Raad dezer geüieente heeft aan Mej. T. Scholié, op* haat verzoek,- eervol ontsag verleend. kennen, en aan het bezit der hóofdacte eene verhooging van f 100 te verbinden. Burg. en Weth. stellen den Raad voor,'op dit verzoek afwijzend te beschikken, wijl de tegenwoordige regeling van de jaarwedden der onderwijzers eerst met Januari 1)902 in wer king is getreden en sedert ip de omstandig heden geen enkele verandering is gekomen. - ujhet^vaak gebeurt dat beladen hooi- en trojOvp^iffij beklemd geraken, Plirmer.^ Aan den Wester weg alhier, onder Ilpendam, is Zaterda* door hoodbroei afgebrand ^de.boerdej;ii^^^en heer'D. J. Bouwes, té BeemBtei^,ftSwamd„Bonte Koe", bewopnd door den^heef K. c(è Waal. Zonaagaypnd was de vuurgloed in-'Purme- rénd nog®auideljjk te zien. som consortium -Ivan tbans+zulleif e. Wagens IjeGreÊda laatste .echter ee schiedehi^ndJRhii ,nd verkocht hééft uitschei finarfciers; 'die'i aan een die het De rijksveldwachter Koelman wist hem ge- idcig met zachten drang beneden te krijgen, lijder is vervolgens naar Meerenbsrg acht.,'-, alhier achtervolgde Yrydagmiddag'Seff „heeren kaartspelers, welke met een rijtuig gezelsch'ap van.,twee'dames naar den Aèïdeta -botrt "toe reden,(.De veldwachter Smits, hiervan per "telephoon'^yerwifctigdf maakte hun per rijwiel zijn t opwachting en bleef de dames en heeren ve'rder achtervolgen. Dit ziende besloten zij^ ten iangem laateté^ nadat ze meermaleü hun. misnoogen daarover hadden te kennen'gegeven, met ae electrisch» tram naar Haarlem te. gaqn, waarheen oof» Smits hen volgde en hen daar weer aan dp Haarlemsche politie overgaf. Dergelijke goede bewaking stond djpn noer^B kaartspelers minder aan, maar'is oDgetwijfelu een flinke maatregel. "Toen hij wilde betalen bemerkte^hij geen geld bij zich te hebben en gaf het fleschje uit zijn binnenzak aan den tapper terug, zeggende even geld van huis te zullen halen. Het eene uur na het ander verliep, maar er kwam" niemand om het fleschje, tot de tapper het maar weer in de karaf wilde _doen. Toen hjj rook bemerkte hij dat hij een fleschje mét water terug ontvangen had, de jenever was weg! Noireys hier langs om haar gasten in den tuin' te verzamelen en keek onbestemd naar de ver schillende brieven, opx de tafel verspreid. Haar oog viel op een adres, dat haar deed ontstellen I Haar ademhaling werd moeilijk en haar oogen bleven onbewegelijk op het Yier kante stukje papier gevestigd. Het was hot adres op den brief van Lord ChiltonAan Mr. Markham, Esquire, Donemoor. Pymstone, Yorks hire. Ten prooi aan de levendigste indrukten, strekte Miss. Norreys hare handen voor zich uit, als iemand die een steunsel zoekt; zij ging naar den stoel van den portier en het zich daarop nedervallen. Zü dacht er niet verder pan,.haar vrienden op te zoeken en na eenige oogenblikken trok zij zich in haar vertrekken teiug en sloot zich op. Toen evenwel het etensuur aanbrak, riep ze haar ..kamenier en gaf last, een harer fraaiste en rijkste toiletten klaar te leggen. „Het fls reeds een jaar geleden, dat mijn vader gestorven is, dus kan ik dezen tujfind den rouw afleggen" sprak zij. yp De gastvrouw van Beechmont was gedurende dezen geheelén avond buitengewoon vroolijk en bekoorlijk 1 Zij ipaakte muziek en bedacht ver schillende gezelschaps-spelen, waatvan een hienn bestond, dat ieder op een stuk papier de namen zijner meest geliefde helden óf andere personen seizoen zal dit Igende jaar ge enige verbete- aangebracht, behulp van veel ijk in geslaagd om „Otto" en „Li- ringen dynamiet is mem (ir ein. de wrakken djiiMBtoor L' vadia", geheel AP*,te. stoomschip. *|tproadé ,BUi voorjaarJtójOOB^ g0. 'geyMriflffjromyde ioheepvaaTt werden geacht, «wtfopfK ipSor de jvisschorvloot, is 't e,en gróote ,-J-. X. x.__ _3rx njgt jrugiatelling bosfn at,. >n. Eerstgenoemd n 1900, 't tweede in het Aangezien deze- wrakken -«._x - bet jongste onwed§rzijn op ns eilandlem'vumtaLschaoen in de wèide door deu bin^hRgedoom\ - Texel. W«fd ^étrtien dagen geledenfde eertdeiyacht geopenil^Sbov den polder Eieriand, thans is zii jü ^opcHfigesteld woor 't gefiëele eilanqT Beuaffelde jachtliefhebbers van hie kwamen ook-Vanielders jagers opdagen, zoo- Jinks en rechtg dè(Schoten"knalden en honderj ^endjes werden geveld. Offyihoon 't.weer ae verzending nog wat ongunstig ig, heeff toch een begin mee gemaaktl -Vrij &e beste eenden verkocht tegen per shik. 's Winters bedraagt dubbel fömer bui lingen, de 1. Ontvangt het eiland ngewoon veel bezoek va: eilanders üblfc trekken weer_ op .uit. Wekelijks stelt ee: ondernemer heö in de gelegenheid te maken nu eens naar hier, elders, tegen zeer göpdkoop tarij gelegenheid wordt een druk goj Wielen de geneeskundige prj genomen, is Woensdsgmorgj zoensplaats, Amersfoort ons eiland is nu zonder n Niettegenstaande alle door het Gomeentebestu geen plaatsvervanger te De typhus breidt zicf k t- ijes aar deze aakt. Ie kl., nde de J. v. d. ft waar- ijn ^arni* ugkeeren, lp. pogingen, end, ia tot nu uit. De zou schrijven. Zij onderzocht aa: soorten van schrift te beslissen, dat was van het adres Haar kleine list Jde velschillende Jet veel moeite om pil ton de schrijver zoo getroffen had. iitrnuntend gelukt! Toen deu volgg dische uitgegaan wandeling dooi; zij zich plotseljj gedachten ve£ 'tegenwoordig!^ bemerkte. „Gij ziet My lord P ons samen zal ik er verdrijver „Zeer JHHKPiss! te meer, daar ik er be hoefte aaffl^|He kwellingen, die ik moet ver duren, aan eerrleproefde vriendin toe te ver trouwen". „Gij wilt zeker spreken over haar, die gij reeds sedert zoo langen tijd zoekt en wier spoor gij kwijt zijt? Welnu, vertel mij uwgeschiedenia; misschien kan ik u een goeden' raad geven. Kom^ laat ons daar omlaag in de schaduw gaan zitten onder dat prieel, waar wij door niemand orgen de schoone In- vóór het ontbijt een Bark te maken, bevond fvis Lord Chilton, die in fop een bank zat en de bh gastvrouw niet .eens Borgen wel bekommerd uit ij, hem aanrakend. „Laat andeling makenmisschien en, uw zwaarmoedigheid te door die ziekte aangetaste personen üin weer beter. J Heilsoldaten met een groote trom en een kwar tier later ving men aan met eenige liederen te zingen onder begeleiding van geboem op do trom. Hierna traden een paar heeren op om onder meer doel en streven van hunne vereo- niging uiteen te zetten aan do kleine schare op het land verzameld, wöarna nog een solo door een dame van het leger werd voorgedra gen, toen doör een der heeren de bijeenkomst werd gesloten, belovende spoedig terug te zullen komen. Onbekendheid met zijn werk was de oorzaak, daar hij nog maar een paar dagen aan /le fa briek werkzaam was. Bij de wedrennen te Leeuwarden op 10 ugustus waren velen van de hardste Hol- adsche dravers aanwezig en behaalde mooie ferwinningen. l Fjrmant-prjjsNo. 3 Tjibbe van Harmejjer te Boverwijk. 2- Goudster-prijsNo. 2 Varro van stal Holland te Bergen; No. 3 Harry van Bottelier te Haarlem. 3. Herman-prijsNo. 2 Agnita van stal Avanti-. 4. Ida-R.-prij8No. 1 Intendant van Alke made te RotterdamNo. 2 Elly Rose van Spaans te Alkmaar (deze 3 jarige zwarte merrie liep bijzonder mooi)No. 3 Hops van sta! Avanti. 6. Julia Bel-prijs: No. 1 Harry van Botte lier te Alkmaar. Totaal2 eerste-, 3 tweede- en 3 derde prijzen. - In de plaats van wijlen den heer Mr. H. P. de Kanter is tot directeur der „Onder linge Brandverzekering voor de leden der Hol- landsche Maatschappij van Laifdbouw" benoemd diens zoon de heer H. P. de Kanter. De vele Amsterdammers en andere inwoners des lauds, die in deze dagen het prachtigo gestoord zullen worden!" Zij gingen naar 'de aangewezen plaats en zetten zich op een iustieke bank nedor. „Ziezoo" zeide zij „ik luister. Gij zegt dus, dat zij, dié gij bemint, plotseling verdwenen is, zonder dat gij weet, wat er van haar ge worden is Maar zij moet vrienden hebben, 'die u op het spoor hadden kunnen brengen?" „Zij heeft geen vrienden „Gij bemint dan een meisje zonder tehuis, zonder betrekkingen, zonder stand in de wereld. Is dat wel zooals het behoort?" De jonge man antwoorde op ernstige toon „Ja, zooals ge zegtZij heeft geen dak om het hoofd ter rust te leggen; als ze neg leeft, is zij genoodzaakt, haar dagelijksch bróód te verdienen, en echter, hoe arm ook, is zij de eenige vrouw, die mij gelukkig zou kunnen maken in deze wereld. Indien z(j onder de bezwaren niet is bezweken, zal ik haar ont dekken; is zij gestorven, dan heeft het leven voor my geen geluk meer". „Het is wonderlijk" hernam Miss. Norreys - „dat zij aan al uw"nasporingen is ontsnapt; haar bestaan moet dan wSl raadselachtig wezen. Is het misschien een actrice, die van naam verandert?" - Wordt vervolgd.) wsnlerawoud reolaad bezoekt Ijooge dennen oc ^fn Uw h"" Op Uw vlo< Wilt dus di Wat in Uw De boschwael be waarschuw root succes hee Vanwege de ,a den Landbo iet sullen keori 0 de afstam mi fjeso keuringe 2 September te St TFitgeloofd wo Voor de Wem ^plaats prijze voor de afstai éeld in twee rc a, gewone gek K gekruiste at riek prijzen Voor elke ru linstens 4 stul sbillig rammeö Elke inzender, importeerden peggen van i wien dieren nelfde rammen. Mét dezelfde ratingsplaats v Aangiften mo Uis der Vereen Óór of op 7 Se elke plaats me De uitvoer dtps", directeur vond op het I root aantal bels oe de heerlijke rerilen gespeelc raarmee het ko ibergen zal len gespeeld eur veel succes Tuiubc De Tuinbouw maden door de fet en Ümstre ïekkerweg, te ;olcgonheid tot tellen, opdat z ebben opgegev lo aangifte si ui Avonds 8 uur Iéder begrijpt klop oaugenair geven en gevi ir Tuinbouwv Wmereud. GEVONE Aan het polil te bekomen loorwerpen Twee paar br jortemonnaie z «cberm van eer abondencro 16 ten bril, een bi cents en (raaf, een manc ter gelegen »p Domle LAnnoncö v l Bengaalscli 3. Eene groo! ling van 1 brillant-vui i Molen van 5. Pyrotechni fi. Buitengew magnesiurr l Griekschei regen. 8. Mechaniek volle werk 9. Guillochés gekleurde brifiant-vu sium brill: 10. Bengaalscl vonken. U, Draaiende kogels bn 12. Slot-decora den „Bloe vuur, daa kleurd lie draaiende, brillant-vu flankeerd batterijeh Afgewisseld Lichtkogels, tourbillons, 1 fluitend, Zwe tleurd, met j %en, en Don

Krantenviewer Waterlands Archief

Goedkoope Purmerender Courant | 1906 | | pagina 2