Barometerstand te 2 uur in den I afgeloopen nacht. 1^: Amsterdam. Zaterdagmiddag had inde Kinkerstraat een treurig ongeval plaats. öp hét bordes in den tuin van het perceel 73, bewoond door den hper H. Leffelaar, chef kok van het Americain-hotel, 'warén een tien jarig meisje en een achtjarig jongetje aan het spelen. Broeftui Waterland.*» Kort verslag van het veffltadelde in de openbar®, vergadejr ring van cin RowLdezer gemeente, Jnhouclon Vrijdag j.t. Aalsmeer. Het was in den nacht van Zaterdag op Zondag, omstreeks 2 uur. bij Aerdenhout. Vrijdagavond werd door de politie alhier een persoon aangetroffen, die, hoewel netjes gekleed, haar bijzondere aandacht trok, doordat zijn hoofd geheel gewikkeld was in doeken, waar tusschendoor het bloed sijpelde. Amsterdam. Donderdag was men aller-' wegen in de weer met het beproeven van nieuwe tijdelijke of blijvende lichten. Broek in Waterland. Wij zjjn vor- stoken vatf" een wachtkamer aan ons station. De eigenaar van het cafó aan het station alhier heeft het loket, voor het nemen van vervoer- biljetten buiten aan zijne woning aangebracht en te kennen gegeven, dat zijne lokaliteit, niet meer als wachtlokaal zal worden gebezigd. De passagiers zullen dus genoodzaakt zijn in de vrije lucht de komst van de tram af te wach ten. Gedurende de zomermaanden is dit niet 'zoo onaangenaam maar hoe in het najaar en den winter? Ons plaatsje met zijn di uk verkeer zal toch niet van een geschikt wachtlokaal blijven verstoken? Wjj vertrouwen, dat de directie der N. H. Tramwegmaatschappij reeds -maatregelen beraamd om tot een, voor hot publiek gewenschte oplossing te komen. Castricum. Ongeveer 150 werklieden aan het in aanbouw zijnde Krankzinnigenge sticht alhier, hebben het werk gestaakt. De arbeiders meenden door de bazen verkeerd bo handeld te worden en hun verzet daartegen had het ontslag van eenigen hunner ten gevolge gehad. '4* De Rijp. Het voormalige café „Cam- ■•Jfrinus* is thans in huur genomen door de (.Apostolische Gemeente" om daar hare gods dienstoefeningen te houden. Zondagavond heeft de eerste bijeenkomst, waarbij nogal nieuws- gierigéj&tegenwoordig waren, plaats gehad. De Rijp. Onze plaatsgenoote, de* jonge juffrouw R. .van Raven, heeft met goed gevolg het'-toelatings-examen tot de Hoogere Burger- 8chootSÏé Alkmaar afgelegd. De Rijp.In 't laatst der vorige week lla^ft d^f publieko aanbesteding plaats gehad Edam. Broek in Waterland. Onze dorps- gonoote N. C. Bakker heeft met gunstig ge volg het overgangsexamen van de 3de naar J4*— MonTHckendam. Denbeer P. A. Wetndlij, tedort 1882 gemeentebode, zoodamg..tn^| ingang van ^October a.b, eervol^ Rembrandt-Herdenking te Amsterdam. De Optocht van het Sohilderskwartier. Nederlandsche Heidemaatschappij. Op Dinsdag 10 Juli, werd in de houtvesters- woning op het Landgoed „de Utrecht"' te Hilvarenbeek van de Levensverzekering-Maat schappij „Utrecht" de zomervergadering ge- .houden van den Raad van Commissarissen dér Nederlandsche Heidemaatschappij, welke 'ver gadering ook werd bijgewoond door delr Eere- Voorzitter der Maatschappij, Z. K. H. den Prins der Nederlanden, Hertog van MeckleA- burg. r- rv r~ -int ,fr 5** ■r vr* i *- Eergisteren 762 mM.gisteren 2tur !s nachts 759 mM.gisteravond 8 uur 759 mM.'; 2 uur neiging tot vooruitgang, windrichting: Z.W. BÊonÊNlMD^ 1 n Datzelfde, raaar sterker, deed het Rombrandt- ploin. Daar waren de twaalf electrische bollen aan het branden, ook met gouden licht. Al de groote koffiehuizen hadden.hunne gouden buitenverlichting behouden. Zóó zag fyot mooie plein er sprookjesachtig verlicht uit, niet met snerpend, bleek electrisch licht, dat de men- schen, doet huiveren, als ze elkaar aanzien, maar met gouden zonnelicht, dat van den nacht een dag maakt en uitnoodigt nog wat te blijven. Had Rembrandt dht kunnen zien 1 Hij bad Saskia op de knie genomen en nog 'n heele beBteld. De moeder stond aan^do voordejir te praten met iemand, die naar de gezflhdheid van haar cman informeerde, welke laafstSreeis geruimen tjjd ziek is.* Het'jongetjephad, op school geleefd, dnfc* wanneer men 'een weinig zout werjjt. infTeen bakje m^t ^spiritus, hierdoor eendrachtige blauwe vlam jptstaat. Nu moeder er,niet wgjf/ wilae^ hij 'aé" préfef-op dfe som nomön. bus, oorspronkelijk bestemd vóór geconpervehrde groenten, jverd*|pn weinig spiritus "gedaan, en elkander, waarschijnlijk" omd&P"e_ den bodem lag. Efet moisjë kteeg" de spiritus in het aangezicht en^vei *%jes. In een ^niaimuW' van* volle vlat^ Een^ b^m, waarmede king kwam, bej|lfQ>ók reeds vlal De ontstelde jmoeaer, die oo^ kwam aangesneld, t*g^htte met-water dei te blus8chen, dochdtoder resultaat/'* begon zo, de nog Brandende klieren •kloino lichaampje a£ 'te-trekken Een buurmaf J 1 Gewaarschuwd." racht hat.eerati irtjei aan. rénCyerbrand. onmi 8 Al.»de Kl was tStaal geheele lie Dr. ML ingeroepen naar hét ,Wilhei Betering] een kindj ten* aoppv-'gg] vrouw, die eertijds niej/ ook de grootmoeder Ya'n hield. tto ijjn»igfo ■aflfter dr vader; "j%n «doop aankomst van de stoomboot „Volharding' een heele drukte. Bij de boot hidden ,zich opgesteld» 'daarna zout. D0'#Bpiritus. was ten laatste opm1 de burgemeester van Aaléffieer, J- J der Rijksveldwacht, een escorte wachters en vele ingezetenen aan den kant lagen te wachten om hoeren Amsterdam8che hengelaars te begeleiden bij hun zwerftochten in den Westpias. En waarom Omdat velen van genoemde heeren het in dpn laatsten tijd zoo bont maken met stelen van aardbeien, het vernielen en vertrappen van planten. Handelend optreden is dus noodigfv omdat een hengelaar in een nacht heel wat schade kan teweegbrengen. Behalve door politie» worden de akkers bewaakt door vele pootige ingezetenen, die, zoo noodig, zich kunnen ver dedigen. Gelukkig is het zoo ver nog niet gekomen, maar het zou eens mogelijk kunnen zijn. Het is nog gebleven tot het opmaken van processen-verbaal wegens diefstal en vernieling. Zondagnacht heeft de politie succes gehad. Niet minder dan acht processen-verbaal werden opgemaakt, terwijl gestolen aardbeien in beslag werden genomen. Arrestatiën hadden niet plaats. Men stelt zich voor, met dergelijke bewaking eenigen tijd voort te gaan. Door de politie naar de oorzaak hiervan ge vraagd, gaf hij te kennen in de duinen gevallen en op een stronk terechtgekomen te zijn. De veldwachter Smits, het zaakje niet ver trouwende, nam den man nader in verhoor en toen verklaarde hij zichzelf de wond te hebben 1 toegebracht en genaamd te zijn A. L V.' 31 jaar oud, wonende te Arnhem, die jegens huiselijke oneenigheid zijn vrouw %en* tweó kinderen had verlaten- i» Hem werd verder door de politie'wripnaqlit- logies gegeven, daar hij dit tevergeefs JjjLeenige bewoners in den omtrek had verzochL^Hij werd daartoe door de veldwachters* Broek en Ruigtok overgebracht naar het bureau van politie te Overveen. („ïL-D.") Aangaande den man, die zich zelffiihier een wonde had toegebracht,wordt nader gemeld, dat hij zich als conducteur van een stoomboot^ tussohen Arnhem en Lobit moet hebben Bchul- dig gemaakt aan oplichting en verduistering^ weshalve hij naar Arnhem is overgebracht. Het Rijksmuseum ontstak zijn" electrische ster. Stond men vóór het gebouw, dan had men den indruk, dat het licht kwam vau de achterzijde, ter hoogte van de nieuwe Nacht wachtzaal, en deze symboliek werkte treffend. 't Is een reuzenster, die in acht hanen haar meer of minder hel licht naar alle richtingen uitzendt. Eigenaardig, dat dit licht niet, zoo- gis andereyelectrische stralen, wegsmelt in het verschiet, Imaar op zekere hoogte plotseling afbreekt. Het Sophiaplein beproefde zijn nieuwe elec trische straatverlichting- Op den vluchtheuvel scheen de drie-armigo electrische kroon met aangenaam gouden licht. 'dé Vop %de4 de 4de klas aan de H. B. School te Amster dam afgelegd. Verschillende eischen zijn gesteld, waaronder die tot loonaverhooging (2 ets. per uur). Echter hebbetr de grondwerkers zich reeds afgescheiden (jen het werk hervat. shireeens had aangevangenO, de schurk zou het mij duur betalen. Hij schreef zoo dik wijls aan zijn bioer en doet zulks zeker nog wel, want zijn vingers zijn vaak met inkt-be-, vlekt. In dat geval kan zijn brief nog niet verzonden zijn; dan moet liij nog in de brie venbus in de vestibule wezen, die de besteller zoo meteen zal komen ledigon Ik zal den concierge naar het dorp zenden en in dien tjjd deaf te zenden brieven nazien 1" En de markies, na den onder-portier uit zijn "kantoortje verwijderd tè hebben, overtuigde zich dat niemand hem kon bespeurenvervol gens stak hij geiuisloos den sleutel in de bus en opende die. Zy bevatte brieven van Mis. Dover voor de le veranciers, alsmede eenige brieven met zwaar en slordig schiïft, doch op. den bodem-der bus lag een briefte aan het adres van .Tomaso Te- cino! Lord Darkwood stak dat haastig in zjjn zak, sloot de bus weder en keerde naar z\jn kabinet terug, zonder iemands aandacht, te hebben gotrokken 1 „Nu," zeide hij, voor zjjn bureau plaats ne mende, „tiu zullen we zien, wat zijn ware oog merk is 1" Hij bevochtigde een spons, maakte heel voor zichtig den gomrand nat, zoodat-hij het enve loppe kon openen en den brief van Piëtro er uit nemen. Jilet den Voorzi veldt, tegén'wooraig vergadering en voorl do Voorzitter gjsde da] .heer^. E. 1. fden. Ifa Apfhing j dej^notulen, d -.-^——ijn Wgèkomen 2 brie ven van HH._ oed. .Statd^jAoudenae modedee- linè dat mfjlijksbijdrageinï&kehetherhalings- oudorwijs oïer 1905 zal bedragen de som van t 139.80; en berichtende de* ontvangst van dê^J"2'in?r verordening, inhoudende de 5-jarige herziening der strafverordeningen. Tot onderwijzeres aan de O. L School in-t "Wijk II, wordt met algemeene stemmen be^P noemd MejuftV. W. J. Wijnveldt, plaatsvervah gend onderwijzeres te/ Ilpcndara. Met de be-. uitbreiding der .gasfabriek be- ■ijveVs waren: A. de Kiljan en P. van der C-iiraimer 1815^n P. Leguit de 'Gi'pot^Voor 'J- 1730. Het werk is .i»aan de laagste inschrijvers. dam- Zondag maakten de leden der ing „Zang en Vriendschap1' met unBen-. difo^euLilgn heer R. Veneman, een Tstapje naar hetTGRiïfc ^Daa -morgens om 6 rtrok men per stoomboot naar Amsterdam Raar %et de Gooischg stoomtram, es ^avonds woonde men te Amsterdam nog degl de/j5tembrandt-feesten bij. le^BI god PluVius des middags zijn regen overvloed deed neerdalen, kon deze toch niet heEtdenoegen bederven. Eerst laat in den nacht keerde men terug. iij kon. besluit is aan de tot richtige instandhouding i een buitengewone pM. en nacht van Vrijdag 'ingéqrokem in een kantoor p'entflrqn^lrtU< Tal van goederen i' in genjeénte worden -Anjyreemd. Heeï^Hugowaa^d. Alhier is een noemde Stonden op de-voordracht dedames^ Schoorl0' BaaFt' tG °°8tZaan' en M' Kr°0D' H van Tuyl zijn fn ji Inzake het opdfemen van den gemeente-veld wachter in eem-pensioenfonds werd ampele bespreking n^g; geen definitief besluit genomen, doch dit punt tot nader orde uitgesteld. Aai Tuyl zijn Patrijzen aangefo Dp 't eiland niat Do boschbeplantin; .zeer uitgebrei^ B. en ytj werd machtiging verleend, tot%e?k°e°rdbn ra"ón e.ier<?n va? Vde eendefi, aangaan van eene geldleening, ter bestrijding van de kosten voor uitvoering van buitenge woon gemeentewerk, tot een bedrag; als zal blijken noodig te zijn. Wegbns periodieke aftreding van de heeren1 J. Lakeman en M. Boolhouwer, als zotter voor M's Rijks directe belastingen, wordeg de volgende dubbeltallen aan den heer Commissaris der 1 Koningin voorgedragonde heeren J. Lakeman en W. van der LiiidenM. Boelhouwer en J. de Boer Azn. De agenda is afgehandeld. 0 43 Toen Piétro zijn brief'in cfêl daartoe voor de huisgenooten bestemde bus stak, vérlooi liy zyn gewone voorzichtigheid uit het oog. Maat ten eerste won hy daardoor een loop- naar Shrewsbury uit en ten ander wist hij volstiekt met, .dat zyn meester hem wantiouwde. - De brief, in het Italiaansch geschreven, was vrij lang; gelukkig voor Lord Darkwood, dat die taal hem niet onbekend was, zoodat hij alles best begreep. „Het is wonderlijk schreef P. aan zijn bioeder dat er geen antwoord is ingeko men op de navraag, die wij m de dagbladen steldenHet eenige wat wy nu te doen hebben, is opnieuw te beginnen. Zend dus morgen aan alle bladen deze advertientie „Men verzoekt Miss Gwendoline Winter, „die zich in Londen ophoudt, dat zij - in- „dien zij zich wil adressoeren aan T. T. „straatNozij van iemand, die „met haar geschiedenis bekend is, tijdin gen kan vernemen, die. haar op 't spoor „zullen brengen om haar puders te vinden." Doze uitnoodiging is beter dan de vorige, To maso ging de schryver voort haast u zoo .veel mogelijk, en indien ge haar adres te weten komt, zend my dan een telegram, „dat ge zeer ziek zijt", en ik zul dadelijk in Londen üderij op^otfeajj geh^Wenr Do le prijs is benaald "ijpOT J.Kansen, de 2e door P. Hagenaar en 'de^Sö door D. Kuiper. - *-'é jachtterrein van Baron ^rjaar ook fazanten em kwam te voren rein is ook men nj&chtig kon. worden, kunstmatig heeft uitgebroSd en daarna in de uitgestrekte wateren van het jachtterrein de jonge eenden in vrijheid heeft gestejd, wemelt 't daar ter plaatse thans van wa'twVild. Zaandam. Zondag is alhieriktusschen Noordsche matrozen od ingezetenen hevig ge vochten, waarbij een Zaandammer, zekere Baas, orhstig werd Verwond en een matroos dusdanig werd toegetakeld, dat hij nyjhivhh£ Ziekenhuis te Amsterdam moest wordeA overgebracht. De eerste dag. De eerste dag van de Rembrandthuldo heeft komen..Wees vBoral stom als»het graf. Als Mylord de minste argwaan koestelt, is alles verloren f hij zou niets ontzien, om het meiqje uitft den weg te ruimen en ik zou myn droo- men vaarwel kunnen zeggen, want ik heb u reeds verklaard dat ik met behulp der doch ter van Clara Markham een fortuin hoop te bemachtigen. Mylord leest nooit annonces, dus is er geen gevaai, dat deze hem onder de oogen komt!" „Die bedrieger! die ellendeling! schreeuwde de Lord, bleek van woede, toen hy den brief gelezen had. Hij is in Yorkshire geweest; heeft ontdekt, dat het meisje in Lon den isdat zij zich Gwendoline Winter noemt en dat zij het kind is van Clara Markham V Het koude zweet parelde op zjjn voorhoofd en een gevoel van vrees maakte zich totaal van hem meester. Hy gluurde schichtig om zich heen, alsof hij een veischijning dacht te zullen zien, die zich in de schaduw verborg. Toen begon hy plotseling woest te lachen. „"Wat ben ik toch een besliste stommerik - riep hij uit Clara Markham ligt zes voet onder den grond en zal uit haar graf niet ver rijden om haar kind te komen beschermen. En die snoodaaid van een Piétro, wat kan hij willen Hij veronderstelt, dat meisje in dienst-staat te vinden, onwetend, slecht opgevoed al aanstonds de feeststemming gebracht. Het programma van de feestviering wag zoo ingericht, dat op dezen Zondag de groote mam van de burgerij, dio op werkdagen moeilijk 1 vrijen tijd tot ontspanning vinden kan, nu ook van de feestelijkheden kon genieten. Stroomen menschen trokken al iu den voor avond door, de hoofdstraten naar het centrum van de stad. Amsterdammers en lieden van buitenf allen gewapend met regenschermen want de strakke, bewolkte lucht voorspelde niet veel goeds. Het buitje liet gelukkig niet lang op zich wachten, gelukkig, omdat'tin eena duchtig uitregende, 't Was me daar plotseling bar weer tegen half achtDe regen kletterde op de straten en de koffiehuizen kregen een overdruk bezoek, dat ze zoo vroeg niet ver-, wacht hadden. Tegen half negen klaarde 't weer wat op en de straten in den omtrek van- Dam en Rembrandtsplein waren spoedig weef propvol, zóó vol, dat do politie al tijdig met '/f het afzetten van de wegen begon. jln Tweede dag. Een grootsche hulde te brengen aan do na gedachtenis van den grooten meester, dat was reeds maanden geleden de wenseh van de be woners van de straten, geheeten naar vermaar de schilders. In optocht door de schildersbuurt en dan naar het standbeeld, om daaraan Rombrandtsnage-'r.i dachtenis eerbiedige hulde te brengen. Dat, het doel van vele bewoners van het->>; district V, werd Maandag verwezenljjkt. .'f i De heer Th. Molkenboer ontwierp een his-V torisch^n optocht, organiseerde het geheet,fï maakte de teekeningen voor de costunms, de- praalwagens, regelde dé geheele raise- en scène, j Te een uur vertrok de optocht van VbIqx 1 en in overleg en met de welwillende medewerk king der Amsterdamsche politie trok men langst verschillende straten waar honderden nieuws gierigen stonden en vele huizen alleraardigst, versierd waren, naar het Rembrandtsplein. >V De stoet bleef in zijn geheel, zooals hjj ver trokken was, in goede volgorde. 11 Echter traden de voornaamste personen uit,'*' om met de dames van de zegewagens de bloe- menbulde aaq den voet van het monument van Rembrandt neêr te leggen. Onder eerbiedige; stilte werd de groote, fraafe krans neêrgelegd en jonge meisjes strooiden frissche bloemen. De muziekkorpsen plaatsten zich onderwijl ach;, ter het monument en speelden onder leiding/ van den heer Fred. Engelsiua een Oudhollandscn koraal, dat eindigde met het Oude Wilhelmtts» 't Was een plechtig moment. fj Nadat de hoofdpersonen weer in den stoet waren gegaan, trok men verder naar Velox," waar bij te vijf uur ongeveer weer verdacht werd. De optooht was inderdaad fraai en trok overal- langs de drukke wegen belangstelling. De kun stenaar Th. v. Molkenboer, verdient in Kót bjjzonder een woord van hulde voor de organi- >j satie, eveneens de heer Jos. IngeUjhl, die,vele adviezen gaf. De geheele commissie van uitvoe ring heeft alle eer van haar werk gehad. De winst- en verliesrekening over 1905 en de balans op l Januari 1906 werden voorloójng vastgesteld. De jaarrekening sluit met een batig Baldo van f858 635, terwijl deze" loopt over een bedrag van f250.594.58. Voorts werd verslag" uitgebracht over de werkzaamheden in het afgeloopen jaar, lejrVnjl wijzigingen in de begrooting voor 19 i6 werden gebracht met'het oog op de benoeming van eifkele ambtenaren. >>- Tot leeraar werd benoemd de heer VV. H. Wisseling, landbouwonderwiizer te Winterswijk, tot Ambtenaar bij de Afaeeling Bosch wezen, denbeer P. H. Burgers te Utrecht en tot Bosohbaas de Leerling-Boschbazen G. Prumnlel en H?-J. Voltman. t Besloten werd de Algemeene Vergadering dit jaar te houden te Haarlem op 14 September, terwijl op 15 September eene excursie zal worden gemaakt naar duinbebosschingen, enz. in de omgeving van Haarlem. De Algemeene Vergadering zal worden voorafgegaan door "•■Bij mijn zielj ik ben er'il? geloof dafcbü haar wil troüwen - s,, Groote Godenals dal ooit gebeurde,*^ „gou er dan van mij worden?"Hij--wijch; zicfi woedend het koude zweet - vaiEh$ f f v&orhoofd, \Ik moet haar tot eiken prijs opspooren. Ik zal den brief weer dicht maken en aan het adres, ops^ndènen als ik zelf 's morgen3 de post te woord sta, zal ik het antwoord go- - makkelyk onderscheppen I" „Hij haastte zich derhalve, den brief tér plaatse te brengen, waar hij dien gevonden had en stapte vervolgens'miet haastige passen zyn kamer op en neer. Men zou gemeend heb ben, iemand voor zich te zien, die plotseling uit een zoete sluimering wakker geschrikt w»3 en zich omringd meende door de grootst moge lijke gevarenHij dacht aan de weelde, die hem omringde en die hem zoo dierbaar was. Zou het mogelijk wezen, dat hem die ontiukt kon worden Neen I liever dan daarvan afstand te doen, zou hij de onmogelijkste mis daad begaanEn die ellendige Piétro, die ge heel zijn verleden kende 1O, als die een» klapteJ (Wordt vervolgd). eene Algem Lfdeeling Zoe ffsscbers in Leheelen dag belangen de [ingediende w [rijeö. Deze [jen I3den S< j Ten slotte [tot bet doen /jiigingen ftraohtige ox [Zoetwatervis! [,Na de vei usakt naar c [.de Utrecht" - De Pu m. B. School hebben zich [bevorderd. Van de 4e |M. D. Boojj i Van de 3e Van de 2< [A. Westerma Een pl Zondag wacl boot legt zie [de zich op genoemd schi Jaèhïpper zeke [een kind op dit beet en w door ontstonc het gooien nu de boot door werden van trekkenden gt Door een pleizierboot g been en een [dezen werden De politie 1 daders en at nomen. De eerst over nt de gasten zu gehad hebben j Het moedij |te Pnrraerena [naar onze sta Maandi [schilderskneel Plas, werl landja" een Iafliep: Hjj h [die aanstonds [jie omwierp, i door in t [ïarde sloeg. Per branoa irervoerd. Dei [tl bevrediger vernamen, da woonplaats A Een der pa iels ook eenrt iemand te re en noodig, ter hy harden wi wijze vast ;te/ Buiten hen Mijnhet Als verdacl |4|Sn Blottodo 1 Khuldigd' vai slagen koetsie omliggende pl ten ouitrent voorafgegaan. mogelijk zgn. na net verl den Wcled. i zijn öyerg'egas dekte ik apo& r het noodig zo verkeerde omi dit in mijn k< Ibk/ggat, ik Mi]afjjroede bi mi) voor nerg pijpende, dat te zyn» men 1 zenden. Aldus zorgd, dat nn «den zou kui 'Zotf' stonde half Mei, zeki m'j, PÖ teijn i gesk^jykast sleub vorigen malen eenige Jen veldwach «ernst, werd 1 endeizoek zoi hamer het gei {evonden, om |e vermelden, t beste aan «loot gestaan «ede dat mi neerjer plaa ■tewone diens talen, (Later - deov dje aan jeor mijn- ver meisje bit bljj was d( gevallen, heb die er meieja er nie 701 haar pit "^dienstbod wkfen famili Met, maa

Krantenviewer Waterlands Archief

Goedkoope Purmerender Courant | 1906 | | pagina 2