Advertentiën Abonnementen „GOEDKOOPË PURMERENDER C0L«u,. F. PRINS, JzcY^ p. de wit. - r Uit de hand te koop Openbare Verkooping Apti-Militairistische Yereep. te Purmerend* Alkmaar, Zaterdag 21 Maart 1906' 8 Paarden 60.—A Den 28( 11 April hopen onze ge- liefde Ouders J- J- TUiJN en G. VINK hunne 40-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbard' kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Middelie, April 1906. 18 Den 29ston April hopen onze ge- H liefde Oom en Tante §1 18 en Eenige' Neven en Nichten. SU Beemster, April 1906. Den 4™ Mei hopen onze geliefde Ogm en Tante af C. VINK yfafft' en Hunne dankbare Neef en Nicht, iv'*.H-.^ab^,Worp Op den 8stcu Mei heiden onze geliefde Ouders, - ,p' ZE^K&"T hunne 25-jarige Echtvpreentgtng fe herdenken. ^.4, Hunne dankbar^ Kinderen, Behuwd- en* KSeinkind. Beemster, April'1906. Geboren ZOON van y^PuKMEREMD^S April '06. Heden overleed onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, UjZpzZ Wed. T. Klujk, in- den ouderdom van circa 89 jaar. _BjEM£l£jL_lj' April 1906. Heden overleed in den ouderdom van bijna 73 jaren, onze geliefde Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, 1 -f- en Kleinkinderen. Heden overleed na een langdurig, doch geduldig lijden, onze innig geliefde Zoon en Broeder, de Heer in den ouderdom van bijna 23 jaar. - Diep betreurd door ons atlen, I G. B. Smit. ^JNotaris W. J. VOGEL, te Oosthuizen, zal op Vrijdag 27 Jipril 1906, des morgens te lüli> 10 uur, ten "huize van wijlen den Heer (Ou^, A. WALS, aan den Edammerjaagweg te r~ Oosthuizen, plget. no 111, publiek ver- koopen 1. Eene groote partij VISSCHERIJBENOODIGD- 'bL HEDEN, waaronder'Kubhoot, 2 Jollen, YiJ Schuit, 160 Zijden- en 11 Katoenenfuiken, karen, netten, enz. enz. 2. HUISRAAD en INBOEDEL. Alle breeder bij biljetten omschreven. De Notaris CRAMER, te Edam, zal op rljdag 27 April ID06,1's morgens 10 uur, ten sterfhuize van den Heer He. DE VRIES, J;e Voiendam, publiekacontantverkoopen de sedert onheugelijke jaren bestaande ~y HERBERG, met Inventaris, groote Schuur en Erf, aan de Varkensmarkt te Purmerend, met vrijen achteruitgang; in eigendom bij de bewoonster, Mej. de Wed. J. C. HOL LENKAMP, en te bevragen ten kantore^ van Notaris J. VAN BEEK, in de Beemster: aan het LOOIEftSPLEIN te Purmerend. op Donderdag 3 Mei 1906, des morgens om 10 uür, ten overstaan van den te Purmerend gevestigden Deurwaarder Ph. M. SIGLING. van: Timmer-*eu Brandhout entE. Alles breeder bij biljetten omschreven. Zij',' die", lid wenschen te worden van bovengenoemde Vereeniging, kunnen zich opgeven aan de onderstaande adressen J S-. Parmercnd, overtreding Veiligheidswot, f 5'boete of 3 dagen hecht. W. 9-1 Wijde-Wormer, J. de B. en J. G., Edam, overtreding Motor- en Iiijwiolwet, ieder f 2 boetc of 2 dagen hecht. C. de B., Voiendam, overtreding politie verordening Edam, f 1 boete of 1 dag hecht. 1 E. zwervende, art. 453 en 435 Wetb. "van Strafr., f 2 en f 10 boete of 3 en 10 dagen Ursem, openbare dronkenschap, f 2 boete of 3 dagen hecht. i C. H., Avenhorn, openb. dronkenschap, f 2 boeté of 3 dagen hecht. J. 0-, Ch. H., N. de J., M. I., Ch. van B., W, v, d. eW., W. v. d. W., A. B., K. K., Purmerend, dronkenschap, de le 14 dagen hecht, de 2e 3 weken hecht., de 3e, 4e en 5e ieder f 2 boete of 3 dagen hecht, de 6e, de 7e, de e en 9e ieder f 3 boete of 3 dagen hecht. J; H, Groot Schermer, opehh. dronkenschap, f3 boete of 3 dagen hecht. - J. T-, Voiendain, openb. dronkenschap, f 3 boete 'of 3 dagen hecht. J/V. en J. V. K wad ijk, openb. dronkén- schap, ieder f 3 boete of 3 dagen hecht, J, J. H-, de Rijp, openb. dronkenschap, 3 dagen hecht. j0. Ah, Wijde-Wormer, openb. dronkenschap, 'ƒ3 boete of 3 dagen hecht. Burgerlijke Stand van PURMEREND van 10—23 April. -.GEBOREN: Willem Klaas, z. v. Pieter Koning en Neebjo de Boer. Johanna Geer- iffnij, d. v. Pieter de Wit en Grietje Yelle. - .Henarikus Jacobus, z. v. Evert Verwer en - Heüdrika Schouten. tONDERTROUWD: Hannen Ipema en "lijntje Stiemer. Willem Temperen Grietje mier. Jan van Leer en Catharina Geer- fjtuida 't Hoen. GETROUWD: Jacob Eeken en Jannetje Uuijfl. OVERLEDEN Petrus Brinkman, 78 jaar Weduwnaar van Jantje Pontman. Burgerlijke Stand vau JBEEMSTEli. -I:, van 17—23 April. "GEBORENDirk, z. van Cornelia Lakomond Maritje Brouwer. Jacoba Maria, d. van jjgbertus Franciecus Imraen en Grietje Bijl. YJÉDERTRO (JWD: Martinus Nibbering, »en Catharina Veeboer, 24 j. 1TROUWD: Reindert Smit, 27 j. en Haartje Eenhoorn, 22 j. Sitnon Smit, 23 j. en/Marijtje Middelbeek, 23 j. Jan Oljj, 22 j. OTfeÉIisabeth Pauw, 19 j. LÓYERLEDEN Hilletje Scheering, 88 j. '.Wed, van T. Klink. Neeltje Man, 72 j "wfi,d,.yan K. Edel. Hendrik Smit, ongeh. 22 j. Bin-gerJUke Stand van I.A VDSMERIt. .GEBORENNeeltje, d. van Goverfr Wee- firveid en Aatje Wals. Margaretha, d. van jjiüler Kok en Oorritje Franken. Burgerl. Stand v. Broek in Waterland." GEBORENGeertje, d. van Hendrik Pronk en Geertje de Oude. G uurtje, d. van Dirk Langenberg en Neeltje Bakker. ONDERTROUWD: Arie Bakker, oud21 j., van Landsmeer en Billetje Kwik, oud 20 j. Cornelia Bregman, oud 23 j. en Antje Schreu- der, oud 22 j., van llpendam. OVERLEDEN: Genit Dik, oud G6 j.t echtgen. van Neeltje Oortwijn. Burg. Stand van MONNICKENDAM. ONDERTROUWD: Jan Veltrop, oud 30 j, van Amsterdam en G uurtje Wals, oud 24 j GETROUWD: Yzak Graftdijk, oud 27 j, van Beemster en Doortje NooH, oud 24 j. OVERLEDENAaejo Lakemond, oud 70 j., weduwe van Teunis Mol. Burgerlijke Stantl van ILPENDAM. ONDERTROUWD: II) April. GerritSmits, jongtn. oud 29 j., van Broek in Waterland en drietje Bleep, jnnged. oud 29 j., vanllpondam. Cornells Schreuder, jongm. oud 21 j-, van Landsmeer en Elisabeth de Waal, jonged. oud 21 j- van llpendam. GETROUWD: 19 April. A, Westeineng, jongm. oud 24 j. van Buiksloot en J. II. A, van Qest, jonged. oud 22 j. van llpendam. MIBKTBEBICflTES, Purmerend, Dinsdag, 24 April 1906. Aangevoerd 140 stapels kloino Kaas stapel Comm. kaas. 3 atapels Middelb. kaas.' Kleine Kaas hoogste prijs f 31.50 Commissie Kaas hoogste prijs f Middelbare Kaas hoogste prijs 27 50 1534 K.G. Boter 1.15 A 1.20 p. K. G. gemiddeld l.lTUa per K.G. 9o7 Rundóren, waaronder 149 Vette, 787 Melk koeien en 21 Stieren. 279 vette Kalveren/ 0.70 A f 0.90 Juchtere Kalveren, prijshoudend, handel ^ette Varkens, prijshoudend, handel stug. handePs^ug ens en BiS&en' prijshoudend, ■Schapen, prijshoudend handel stug,' 18 A 27 per "stuk. Lammeren, '6;a 13 per stuk; 57 Koeien - j^"60.— 't f56- h 200. p.st. ff - IÖ!~ a k L H 30.50''' - .Tsjr tf Tl. k n 23.j^ a s 17.— >b if 22.-:'-ff*: 8— k 'ft 10.- 10.— h u 17.-v-ff 3.— a n ,6-- 'h i tf p.KG, k 11 -.-4- p. 100 3.10 k H 3.60 p. .50 k 11 .60 p.kop 106.— 20.— 18— -.56 p. Kg. 32.3 m. Schapen Vette Kalv. 265 Nucht. Kalv. 85 Mag. Varkens* 8 Lammeren# 219 Biggen 16 Bok Geiten Bakjes Vette Varlc. Eendeieron Kipeieren 4678 kop Boter Alkmaar, Maandag 23 April 1906. 6 Koeien /2i0— a ƒ290 p.st. 135 Vette Kal ver.45.— a 85 Nucht. Kalv. 8.— A Bok& Geiten a 1 m. Schapen 13.— a 50 m. Varkens 16.a 216 v. Varkens .50 a Hoorn, Zaterdag 21 Maart 1906. Tarwe f 8.— a/ .8.50 per mud Garst 5— 5 23 Haver 4 50 Witte Erwten,, Groene Erw- 13.— Grauwe Erw. u 18. Yale Erwten n Br. Boonen 10.50 Witteb. 12.— Mosterdzaad 23.— Karweiz. 13 25 1 st. Paarden 90.— 55 Koeion «140. 384 Schapen 20.— 136 Kalveren 7.— 146 a Biggen 8— Kipeicren 3 3450 koi> Boter 0.55 0.60 LONDON's VLEESCHPRIJZEN. V m RÜNDVLEESOH. p.K. Schotscb C 4/ k 4/2 0.67 a 73 t Op. den RMÜtei avs. hopen fp onze geliefde Ouders P.-STAM hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. - Hunne dankbare kinderen:" Züiderwoude, April 1906.^ Ondertrouwd K. SCHREUDER en J. BAK. Huwelijks vol trekkifi^YöApril 1906. 1881. ff 4.75 12.25 14.— «270.— 29.— 19.— 14.— 3.23 f u H n n stuk ii ii 100 kop Engelsch Koeien' en Stieren Anierik. (Depfcf. gesl.) H ienseh en "Hollandsen Australië New Zeeland (Froseh) 2/ T' SCHAPENV 4/' 3/8 '41 3/ 3/4 3/4 3/8 I 21 2/2 2/4 River Plate 2/ 2/4 LEESCH j «trtfip. Schotach Engelsch - L,,. Ooien t Hollandsch Duitsch en Deensch t New Zeeland (Froseh) Australië "(Frosen) River Plate Amerik. (Deptf. gesl.) KALFSVLEESCH Engelsch5/ a 5/1 Hollandsch4,8 5/ VARKENSVLEESCH. Engelsch4/8 A 5/ Hollandsch4/4 4/8 op de Uitgever J. D. SCHUITEMAKER, worden voor SPIJKERBOOR aangenomen door te SPIJKERBOOR. DRIEMAAL ter plaatsing in de Goedkoope Purmerender Courant, uitgave1 van J. D. SCHIIITEMAKER, mits in eens opge geven, worden slechts TWEEMAAL in reke- -;ning gebracht. T ADVEBTEJfTIEÏf. .25-Jarige 1 Mei. 1906. Echtvereeniging van ópze geliefde Ouders <7 D. DE BOER en D. BUURS. Hun liefhebbende Kinderen, P. de Boer. *G. de Boer. Warder,, April 19Ó6. - Zoo de Heer wiï- en'zij leven, hopen onze Geliefc|kOuder;3 at P, BREEralRT» fain'.*. V C G..FEKKE op den->- l^Mei hunpe" 25-jarige Ephlverdenlglng te herdenken. V Hunne dankbare-Kinderen, Behuwd-, en Kleinkinderen. Bei.mermeer, Gem. JS^oek 'in Wa- terlandr;18 Ajwil 1906. 672 nuchtere id. 17 Paarden VeulenB 973 Schapen 1800 0verhouders 210 vette Varkens 106 magere id. 356 Biggen Ganzen Kalkoenen Kipeieren Eendeieren Kievitsoieren Zwanen eand Appelen 9- 18.— 0.49 18.— 9— 22.- K. G. stuk. 27.— 0Y3 32.- 13.- p. K.G. pi stuk. 3.— 3.50 p. lOOst. ff 3.75 p- O.09 0.11 per stuk. p. mand, Vette koeien, prijshoudend, handel matig, £51 i 0.72 per K.G. .6®Idekoeien, lager in prijs, handel stug, ^20 A/ISO per stuk. Melkkoeien, lager in piijs, Landel stug, LO A 260 per stuk. V J Kalveren, lager in prijs, handel vlug, 0.70 a ƒ0.90 per K.G. DD 2 M J. VAN DER MEER G. BENJAMIN, hunne 40-jarlge Echtvereeniging te herdenken. --7G. WORP hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenkeh. M. Worp Pd. - Middelie, April 1906. G. ïyiNEELAAR JAN, fj- it J. Paardekoper Jr. en N. Taardekoper—Koopman. fttoa0/1 H!LLETJE SCHERING, f f J,aqerr- wu u -- A. de Jager—Klink. Mevrouw de Wed. N. EDELMan. -y. Wed. G. Kroon—Edel. -JCl-inUs C. Edel Kz. pj./, Edel—Olij. ■T- 'y—- Jb, Edel Kz. 72£±*JZ£z±L a H. J. M. Edel—Sehoo. IZ&q. A- Ede'Kdv. Beemster, 20 April 1906. H. SMIT, Beemster, 22 April 1906. B. Smit—Hooiberg: J. ^ol—Smit', i. J. Bol. A. BolSmit. A. Bol. J. Smit. Heden overleed "tot onzo diepe droofheii^ na eene korte ongesteldheid, voorzien va$|fe de H.H. Sacramenten der Stervenden,onze r geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer A. DE WITff-Pz., in den ouderdom van ruim 72 jaren. Wed, A. de Wit-Oudeians. i A. "de Wit—Dekker. A. de Jong—de Wit. Jfiftil S. de Jong. D. Sinkeldam—de Wit. P. Sinkeldam. 'S. de >Wlt. M. de Wit—Ots. D. Dekker. Ilperdam, 23 April 1906, Algemeene kennisgeving. Bij deze b'etuigen wij onzen harteljjken dank voor de vele blijken van belangstel ling, ter gelegenheid onzer 25-jarige Echt vereeniging ondervonden. - .lh, Poets. ■- A. Doets—Voet. Beemster. 23 April 1906. Ondergeteekenden betuigen hun harte- lljken dank vodL de vele blijken van be langstelling tijdens de ziekte en bij het - overlijden svan hunnen geliefden Echtgenoot U^LaMê- en Vader ondervonden, in het bijzonder ,p.J aan den WelEd. ZeerGel. Heer Dr. A. DROS te West-Graftdijk voor de liefderijke zorg en behandeling. Wed. J. Binnewijzend—Pauw yy bé/lr/)Pj en Kinderen. ^7 Zuid Schermeer, 21 April 1906«f Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Over grootmoeder, Mej. MAARTJE PAUW, Wed. J. Ubbels," betuigen wij onzen hartelijken dank. P.^Ubbels Jz. N.'Ubbels—Bouwes. T. Bakker—Ubbels. J. Bakker-Pr: Beets, 23 April 1906. Pi C0STERUS, Notaris te Monnickendam, zal op Donderdag 26 April 1906, des avonds ten flr ure, W het Café „Concordia" te Broek in Waterland, publiek verkoopen Twee,/-WOONHUIZEN aan den Monnicken- damqierjaagv?%,. aldaar, elk/groot 75 cen- ni,. eiaen8biiiis van den Heer JAN taaPt Ql/q. f Ti 3 Veeren Bedden met toebehooren, staand Horloge, antiek Kabinet, Chiffonnière, Pen dule, Petroleumstellen. Doofpotten, Kachel, Kastjes, Tafels,^ Stoelen, Lampen, Roei bootje'(snip), Gouden Horloges-, Zilveren dito's, Gouden- en Zilvèrën Kettingen, Kerkboek met gouden sluiting, Fransch Kerkboek met zeer antieke gouden sluitin gen, Zijveren Tabaksdoos,^Lepeltjes, Vork jes, Suikerstrooier en eenig antiek Porcelein. (door overlijden),. 71 m. 10 (om contant geld), K- BOTTER, Gouw. Purmerend. A. J. K0QIJ, Neck, gent. Purmerend. J. MAIJ Jz., Kanaaldijk, Purmerend, rjïL

Krantenviewer Waterlands Archief

Goedkoope Purmerender Courant | 1906 | | pagina 3